Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Apoštol Pavol, Silvanos a Timoteos píšu tento list zboru do Tesaloník.
  • Pavel ďakuje za vzrast zboru
Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7) a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8) v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9) Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10) keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. (2 Tesalonickým 1, 6-10)
  • Pánov príchod
Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4) ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. (2 Tesalonickým 2, 3-4)
A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. 7) Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. 8) Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9) Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10) so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11) A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži 12) a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. (2 Tesalonickým 2, 6-12)
  • Modliť sa a pracovať
Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, 2) a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. (2 Tesalonickým 3, 1-2)
Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. (2 Tesalonickým 3, 3)
Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. (2 Tesalonickým 3, 5)
Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. (2 Tesalonickým 3, 6)
Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11) Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. 12) Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. (2 Tesalonickým 3, 10-12)
Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre. (2 Tesalonickým 3, 13)
Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil. 15) Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale priveďte ho k rozumu ako brata. (2 Tesalonickým 3, 14-15)
Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. (2 Tesalonickým 3, 16)