Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.Apoštol Pavol píše tento list Timoteovi.
  • Smelé vyznávanie kresťanskej pravdy
Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. (2 Timoteovi 1, 7)
On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10) a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. (2 Timoteovi 1, 9-10)
Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. (2 Timoteovi 1, 14)
  • Vytrvalý boj a utrpenie za vec Kristovu
Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2) A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. (2 Timoteovi 2, 1-2)
Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. (2 Timoteovi 2, 5)
Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. 7) Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. (2 Timoteovi 2, 6-7)
Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, 9) pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. (2 Timoteovi 2, 8-9)
Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; (2 Timoteovi 2, 11)
ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás. (2 Timoteovi 2, 12)
Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. (2 Timoteovi 2, 13)
  • Boj proti bludnej náuke a zastávanie úradu
Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. (2 Timoteovi 2, 14)
Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. (2 Timoteovi 2, 15)
Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti, 17) a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, (2 Timoteovi 2, 16-17)
Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. (2 Timoteovi 2, 19)
Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. 21) Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. (2 Timoteovi 2, 20-21)
Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. (2 Timoteovi 2, 22)
Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady. 24) A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. 25) Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu 26) a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. (2 Timoteovi 2, 23-26)
  • Predpovedanie ťažkých čias a výstraha pred mravnou skazou
Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. (2 Timoteovi 3, 1)
Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, 3) neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, 4) zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. 5) Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. 6) Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, 7) stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. 8) Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere. 9) Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala nerozumnosť tamtých. (2 Timoteovi 3, 2-9)
  • I v utrpení vytrvať v nasledovaní apoštola
A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní, 13) ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní. 14) Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, 15) a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. (2 Timoteovi 3, 12-15)
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17) aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. (2 Timoteovi 3, 16-17)
  • Vernosť v úrade evanjelia a povedomie blízkej smrti Pavlovej
Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo: 2) zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. (2 Timoteovi 4, 1-2)
Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4) odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. (2 Timoteovi 4, 3-4)
Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. (2 Timoteovi 4, 5)
Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. 8) Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie. (2 Timoteovi 4, 7-8)
  • Posledné žiadosti, úpravy a pozdravy
Poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne, 10) lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie. 11) Jediný Lukáš je so mnou. (2 Timoteovi 4, 9-11)
Alexandros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. (2 Timoteovi 4, 14)