Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Zachariášovo videnie
Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. 12) Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň. 13) Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján, 14) bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia; 18) I povedal Zachariáš anjelovi: Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. 20) Ajhľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom. (Lukáš 1, 11-14, 18, 20)
 • Máriino videnie
Lebo Bohu nič nebude nemožné. (Lukáš 1, 37)
 • Mária na návšteve u Alžbety
Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána 47) a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48) že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, 49) pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno 50) a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia. (Lukáš 1, 46-50)
Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca; (Lukáš 1, 51)
mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, (Lukáš 1, 52)
lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno. (Lukáš 1, 53)
Mária zostala s ňou asi tri mesiace, potom sa vrátila domov. (Lukáš 1, 56)
 • Narodenie Jána Krstiteľa
A susedia a príbuzní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. (Lukáš 1, 58)
Na ôsmy deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým. 60) Ale matka odpovedala takto: Nie, bude sa volať Ján. 61) I povedali jej: Veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa tak volal; 62) a dávali znak otcovi, ako ho chce pomenovať. (Lukáš 1, 59-62)
 • Narodenie Ježišovo
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (Lukáš 2, 14)
 • Obriezka a predstavenie Ježiša v chráme
Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; 26) tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazanéhov Pánovho. (Lukáš 2, 25-26)
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom. (Lukáš 2, 33)
Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, 35) – ale aj tebe prenikne dušu meč, – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. (Lukáš 2, 34-35)
 • Dvanásťročný Ježiš v chráme
Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. (Lukáš 2, 47)
A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. (Lukáš 2, 52)
 • Ján Krstiteľ
A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. (Lukáš 3, 6)
Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. (Lukáš 3, 11)
 • Rodokmeň Ježiša Krista
Sám Ježiš, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov a bol – ako sa myslelo – syn Jozefov, ktorý bol Héliho. (Lukáš 3, 23)
 • Pokúšanie na púšti
Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4) Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek [ale každým slovom Božím]. (Lukáš 4, 3-4)
Nato vyviedol Ho hore, ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a 6) povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. 7) Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko. 8) Ježiš mu odpovedal: [Preč odo mňa, satan, lebo] napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť. (Lukáš 4, 5-8)
Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! (Lukáš 4, 12)
Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho. (Lukáš 4, 13)
 • Ježišovo vystúpenie
A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov? 23) I povedal im: Iste mi pripomeniete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu vo svojej otčine! (Lukáš 4, 22-23)
Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. (Lukáš 4, 24)
 • Uzdravenie Petrovej testinej a rozličných chorých
Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali: Ty si Syn Boží! Ale On im pohrozil a nedovolil im hovoriť; lebo vedeli, že On je Kristus. (Lukáš 4, 41)
 • Cesta po Galilei
Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám; lebo to je mojím poslaním. (Lukáš 4, 43)
 • Bohaté lovenie rýb
Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! (Lukáš 5, 4)
 • Vymŕvanie klasov v sobotu
Syn človeka je pánom soboty. (Lukáš 6, 5)
 • Vyvolenie dvanástich
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. (Lukáš 6, 12)
 • Blahoslavenstvá
Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. (Lukáš 6, 20)
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. (Lukáš 6, 21)
Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. 23) Radujte sa v ten deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi. (Lukáš 6, 22-23)
Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! (Lukáš 6, 24)
Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. (Lukáš 6, 25)
Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. (Lukáš 6, 27)
Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. (Lukáš 6, 28)
Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. (Lukáš 6, 29)
Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. (Lukáš 6, 30)
Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. (Lukáš 6, 31)
Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. (Lukáš 6, 32)
Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. (Lukáš 6, 33)
A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. (Lukáš 6, 34)
Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. (Lukáš 6, 35)
Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (Lukáš 6, 36)
 • O posudzovaní
Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. (Lukáš 6, 37)
Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. (Lukáš 6, 38)
Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? (Lukáš 6, 39)
Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. (Lukáš 6, 40)
Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? (Lukáš 6, 41)
Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. (Lukáš 6, 42)
 • Podobenstvo o strome a o dome
Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. (Lukáš 6, 43)
Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. (Lukáš 6, 44)
Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. (Lukáš 6, 45)
Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím? (Lukáš 6, 46)
 • Posolstvo Jána Krstiteľa
Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. (Lukáš 7, 30)
Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chlieb neje, ani víno nepije, a hovoríte: Posadnutý je! (Lukáš 7, 33)
Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a hovoríte: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. (Lukáš 7, 34)
I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. (Lukáš 7, 35)
 • Žena hriešnica
Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. (Lukáš 7, 47)
 • O svetle
Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. (Lukáš 8, 17)
Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má. (Lukáš 8, 18)
 • Matka a bratia Ježišovi
Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho. (Lukáš 8, 21)
 • Búrka na mori
Povedal im: A kde je vaša viera? (Lukáš 8, 25)
 • Ježiš predpovedá svoje utrpenie
Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. (Lukáš 9, 23)
Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. (Lukáš 9, 24)
Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? (Lukáš 9, 25)
Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov. (Lukáš 9, 26)
 • Cudzí vyháňač démonov
Nebráňte mu! Lebo kto nie je proti nám, je za nás. (Lukáš 9, 50)
 • Prílišná horlivosť učeníkov
Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich [ako urobil Eliáš]? 55) Ale On sa obrátil a pokarhal ich: [Neviete, čieho ste ducha; 56) lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť.] (Lukáš 9, 54-56)
 • Rozliční nasledovníci Ježiša Krista
Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! (Lukáš 9, 60)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. (Lukáš 9, 62)
 • Rozoslanie sedemdesiatich
Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lukáš 10, 3)
Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: 11) Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. 12) Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu. (Lukáš 10, 10-12)
 • Sedemdesiati sa vrátili k Ježišovi
Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal. (Lukáš 10, 16)
Videl som satana ako blesk padať z neba. (Lukáš 10, 18)
Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. (Lukáš 10, 20)
 • Ježiš chváli Otca
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. (Lukáš 10, 23)
Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. (Lukáš 10, 24)
 • Otčenáš
Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče [náš, ktorý si v nebesiach], posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje [buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi!] 3) Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4) A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, [ale zbav nás zlého]! (Lukáš 11, 2-4)
 • O prosbe
Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10) lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. (Lukáš 11, 9-10)
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia? (Lukáš 11, 13)
 • Uzdravenie nemého
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. (Lukáš 11, 23)
Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28) On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. (Lukáš 11, 27-28)
 • O svetle
Sviecou tela je tvoje oko. Keď ti teda oko bude zdravé, celé telo ti bude plné svetla; ale keď bude skazené, aj telo ti bude plné tmy. (Lukáš 11, 34)
 • Reč proti farizejom
Nuž, vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. 40) Blázni, či Ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? (Lukáš 11, 39-40)
Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč poznania; sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali. (Lukáš 11, 52)
 • Napomenutia učeníkom
Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. (Lukáš 12, 1)
Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. (Lukáš 12, 2)
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi. (Lukáš 12, 8)
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (Lukáš 12, 9)
A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. (Lukáš 12, 10)
A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12) lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť. (Lukáš 12, 11-12)
 • Podobenstvo o lakomom boháčovi
Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. (Lukáš 12, 15)
Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane? 21) Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu. (Lukáš 12, 20-21)
 • O ustarostenosti
Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; 23) lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. (Lukáš 12, 22-23)
A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? 26) Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? (Lukáš 12, 25-26)
Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, 30) lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. 31) Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané. (Lukáš 12, 29-31)
Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí; 34) lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. (Lukáš 12, 33-34)
 • O bdení a vernosti
Majte bedrá opásané a sviece horiace 36) a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. (Lukáš 12, 35-36)
Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. (Lukáš 12, 37)
Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, [iste by bdel a] nedal by sa mu vlámať do domu. 40) Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. (Lukáš 12, 39-40)
Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48) ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. (Lukáš 12, 47-48)
 • Rozličné napomenutia
Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! (Lukáš 12, 49)
Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52) Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa 53) otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre. (Lukáš 12, 51-53)
Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. 55) A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. 56) Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? 57) A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? (Lukáš 12, 54-57)
 • Uzdravenie ženy v sobotu
A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. (Lukáš 13, 11)
 • Tesná brána
Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: 24) Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. (Lukáš 13, 23-24)
Ajhľa, sú poslední, ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými. (Lukáš 13, 30)
 • O skromnosti a pravej pohostinnosti
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lukáš 14, 11)
Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. 13) Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých, 14) a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. (Lukáš 14, 12-14)
 • Podmienky učeníctva
Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. (Lukáš 14, 26)
Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. (Lukáš 14, 27)
A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. (Lukáš 14, 33)
 • Podobenstvo o nespravodlivom šafárovi
I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla. (Lukáš 16, 8)
Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov. (Lukáš 16, 9)
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. 11) Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé (bohatstvo)? 12) A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? (Lukáš 16, 10-12)
Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť, a druhého milovať; buď sa jedného bude pridŕžať, a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. (Lukáš 16, 13)
 • Ježiš napomína farizejov
Zákon a proroci sú až po Jána; odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie, a každý sa tlačí do neho. 17) Ale ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiaročka zo zákona. (Lukáš 16, 16-17)
Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží. (Lukáš 16, 18)
 • Podobenstvo oboháčovi a chudobnom Lazárovi
Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. (Lukáš 16, 31)
 • Rozličné napomenutia
Nie je možné, aby zvody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. (Lukáš 17, 1)
Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4) A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. (Lukáš 17, 3-4)
Tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. (Lukáš 17, 10)
 • Príchod kráľovstva božieho
Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21) Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! (Lukáš 17, 20-21)
Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zasvieti od jedných končín pod nebom po druhé končiny pod nebom, tak bude Syn človeka v svoj deň. (Lukáš 17, 24)
A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka. 27) Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a zahubila všetkých. 28) Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali, 29) a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: 30) tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka. (Lukáš 17, 26-30)
V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý, druhý ostane. 35) Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá ostane. 36) [Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý, druhý ostane.] (Lukáš 17, 34-36)
 • Podobenstvo o bezbožnom sudcovi
Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? (Lukáš 18, 7)
Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? (Lukáš 18, 8)
 • Podobenstvo o farizejovi a publikánovi
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lukáš 18, 14)
 • Ježiš – priateľ detí
Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. (Lukáš 18, 16)
Veru, hovorím vám: Kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. (Lukáš 18, 17)
 • Bohatý mládenec
Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19) Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. (Lukáš 18, 18-19)
Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. 25) Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. (Lukáš 18, 24-25)
Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, 30) žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. (Lukáš 18, 29-30)
 • Zacheus
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. (Lukáš 19, 10)
 • Podobenstvo o hrivnách
Každému, kto má, bude dané; kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má. (Lukáš 19, 26)
 • Ježiš plače nad Jeruzalemom
Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. (Lukáš 19, 46)
 • O dani
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu! (Lukáš 20, 25)
 • O zmŕtvychvstaní
Deti tohto veku sa ženia a vydávajú. 35) Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. 36) Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anjelom rovní a ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. (Lukáš 20, 34-36)
A Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých; lebo všetci Jemu žijú. (Lukáš 20, 38)
 • Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema
Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: 6) Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. (Lukáš 21, 5-6)
 • Znamenia konca
Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! (Lukáš 21, 8)
Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. (Lukáš 21, 9)
Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; 11) budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. 12) Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13) A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14) Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, 15) lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. (Lukáš 21, 10-15)
Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia. (Lukáš 21, 16)
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, 18) ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. (Lukáš 21, 17-18)
Vytrvalosťou zachováte si životy. (Lukáš 21, 19)
 • Príchod Syna človeka
A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; 26) ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27) A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. (Lukáš 21, 25-27)
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. (Lukáš 21, 33)
Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. (Lukáš 21, 36)
 • Judášova zrada
I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. (Lukáš 22, 1)
 • Posledná večera
Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. (Lukáš 22, 19)
 • Spor o prvenstvo
On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. (Lukáš 22, 25)
Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. (Lukáš 22, 26)
 • Výstraha Petrovi
Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. (Lukáš 22, 32)
 • Ježiš odsúdený
Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby Ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil: 24) Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. (Lukáš 23, 23-24)
 • Ježiš na kríži
A ľud stál a pozeral sa. (Lukáš 23, 35)
 • Ježišova smrť
A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, a tak sa vracali (domov). (Lukáš 23, 48)
 • Vzkriesenie Ježiša
Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im. (Lukáš 24, 11)
 • Emauzskí učeníci
Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! (Lukáš 24, 25)
 • Ježiš sa zjavil v Jeruzaleme
Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? (Lukáš 24, 38)
Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. (Lukáš 24, 45)