Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Rodokmeň Ježiša Krista
Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť pokolení. (Matúš 1, 17)
 • Narodenie Ježiša Krista
Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. (Matúš 1, 18)
Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1, 23)
 • Útek do Egypta
Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte 20) a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. 21) Vstal teda, vzal dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela. 22) Ale keď počul, že Archelaos kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley. (Matúš 2, 19-22)
 • Ján Krstiteľ
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej 2) a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. (Matúš 3, 1-2)
Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky. (Matúš 3, 3)
Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med. (Matúš 3, 4)
Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? 8) Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. 9) A nemyslite, že si môžete povedať: Veď máme otca Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. 10) Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11) Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12) V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. (Matúš 3, 7-12)
 • Pokrstenie Ježiša
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. 14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? 15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. (Matúš 3, 13-15)
 • Pokúšanie na púšti
On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Matúš 4, 4)
Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! (Matúš 4, 7)
Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! (Matúš 4, 10)
 • Ježišovo vystúpenie
Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. (Matúš 4, 17)
 • Povolanie prvých učeníkov
a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! (Matúš 4, 19)
A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho. (Matúš 4, 22)
 • Blahoslavenstvá
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. (Matúš 5, 3)
Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. (Matúš 5, 4)
Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. (Matúš 5, 5)
Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. (Matúš 5, 6)
Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. (Matúš 5, 7)
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. (Matúš 5, 8)
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. (Matúš 5, 9)
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. (Matúš 5, 10)
Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; 12) radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. (Matúš 5, 11-12)
 • O soli zeme a o svetle sveta
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. (Matúš 5, 13)
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. 15) Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. (Matúš 5, 14-15)
Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca ktorý je v nebesiach. (Matúš 5, 16)
 • Ježiš a zákon
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; 18) lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. (Matúš 5, 17-18)
Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. (Matúš 5, 20)
Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. 22) Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne ohnivému peklu. 23) Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24) nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. (Matúš 5, 21-24)
Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28) Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. (Matúš 5, 27-28)
A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. 32) Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží. (Matúš 5, 31-32)
Opäť ste počuli, že bolo povedané otcom: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy! 34) Ale ja vám hovorím: Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom; 35) ani na zem, lebo Mu je podnožou; ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa; 36) ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie; lebo čo je nad to, je od zlého. (Matúš 5, 33-37)
Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. 39) Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, 40) a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; 41) a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. (Matúš 5, 38-41)
Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. (Matúš 5, 42)
Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44) Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia]; 45) aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. 46) Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47) A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? (Matúš 5, 43-47)
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. (Matúš 5, 48)
 • Almužna
Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2) Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! 3) Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, 4) aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. (Matúš 6, 1-4)
 • O modlitbe
Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. 6) Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 7) A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8) Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. (Matúš 6, 5-8)
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! 10) Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11) Chlieb náš každodenný daj nám dnes! 12) A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! (Matúš 6, 9-12)
 • Pravé poklady
I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. (Matúš 6, 13)
Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; 15) ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. (Matúš 6, 14-15)
 • O pôste
Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Majú svoju odmenu! 17) Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 18) aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. (Matúš 6, 16-18)
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. 20) Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. (Matúš 6, 19-20)
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Matúš 6, 21)
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. (Matúš 6, 24)
Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26) Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27) A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? (Matúš 6, 25-27)
A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; 29) hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 30) Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? (Matúš 6, 28-30)
Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32) Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. 33) Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6, 31-33)
Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. (Matúš 6, 34)
 • O posudzovaní
Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2) lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. (Matúš 7, 1-2)
Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? 4) Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, – keď ty sám máš v oku brvno? 5) Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. (Matúš 7, 3-5)
 • Rozličné napomenutia
Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás! (Matúš 7, 6)
Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8) Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 9) Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? 10) A keď si prosí rybu, či mu podá hada? 11) Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! (Matúš 7, 7-11)
Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci. (Matúš 7, 12)
Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; 14) ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Matúš 7, 13-14)
 • Výstraha pred falošnými prorokmi
Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16) Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17) Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18) Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19) Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20) Tak teda po ovocí poznáte ich. (Matúš 7, 15-20)
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22) Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23) A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!(Matúš 7, 21-23)
 • Podobenstvo o staviteľoch
Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25) A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. 26) A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27) A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. (Matúš 7, 24-27)
 • Uzdravenie stotníkovho sluhu
Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12) ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. (Matúš 8, 11-12)
 • Uzdravenie Petrovej testinej a iných chorých
On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. (Matúš 8, 17)
 • Rozliční nasledovníci Ježiša Krista
Nasleduj ma! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych. (Matúš 8, 22)
 • Ježiš v dome Matúšovom
Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. (Matúš 9, 12)
Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Matúš 9, 13)
 • Vyvolenie dvanástich
Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej; Jakub, syn Zebedeov, a jeho brat Ján; 3) Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus, 4) Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil. (Matúš 10, 2-4)
 • Vyslanie apoštolov
Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte. 6) Ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského. (Matúš 10, 5-6)
Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. (Matúš 10, 7)
A do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny prídete, prezveďte sa, kto v nich je hoden, a zostaňte u neho, dokiaľ nepôjdete ďalej. 12) A keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho [a povedzte: Pokoj domu tomuto!]; 13) a ak ten dom bude hoden toho, nech spočinie na ňom váš pokoj; ak však nebude toho hoden, nech sa váš pokoj navráti k vám. (Matúš 10, 11-13)
Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. (Matúš 10, 16)
Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; 18) aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. 19) Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť; 20) veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. (Matúš 10, 17-20)
A brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. (Matúš 10, 21)
A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Matúš 10, 22)
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného, lebo veru vám hovorím, že nepochodíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka. (Matúš 10, 23)
Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. (Matúš 10, 24)
Preto nebojte sa ich, veď nieto skryté, čo by nevyšlo najavo; a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. (Matúš 10, 26)
Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle, a čo pošepky, rozhlasujte zo striech. (Matúš 10, 27)
A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle. (Matúš 10, 28)
Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; 33) kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. (Matúš 10, 32-33)
Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. 35) Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou. 36) A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. (Matúš 10, 34-36)
Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. (Matúš 10, 37)
A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. (Matúš 10, 38)
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho. (Matúš 10, 39)
 • Posolstvo Jána Krstiteľa
Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, 3) aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 4) Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5) slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. (Matúš 11, 2-5)
 • Svedectvo Kristovo o Jánovi
Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil, a hovoria: Démonom je posadnutý! 19) Prišiel Syn človeka, jedol a pil, a hovoria: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. (Matúš 11, 18-19)
 • Ježiš chváli Otca a k sebe volá preťažených
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! (Matúš 11, 28)
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30) lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké! (Matúš 11, 29-30)
 • Vymŕvanie klasov v sobotu
Lebo Syn človeka je pánom soboty. (Matúš 12, 8)
 • Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou
Ajhľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša; svojho Ducha vložím na Neho, a On oznámi právo národom. (Matúš 12, 18)
Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje Jeho hlas. (Matúš 12, 19)
Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. (Matúš 12, 20)
V Jeho meno budú dúfať národy. (Matúš 12, 21)
 • Uzdravenie nemého slepca
Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený neobstojí. (Matúš 12, 25)
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. (Matúš 12, 30)
Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. 32) A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom. (Matúš 12, 31-32)
Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. (Matúš 12, 34)
Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. (Matúš 12, 35)
Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. (Matúš 12, 36)
Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený. (Matúš 12, 37)
 • Matka a bratia Ježišovi
Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou. (Matúš 12, 50)
 • O rozsievačovi a štvorakej pôde
Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. (Matúš 13, 12)
Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. (Matúš 13, 14)
Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. (Matúš 13, 15)
Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. (Matúš 13, 17)
 • O sieti
Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50) a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. (Matúš 13, 49-50)
 • Dokončenie podobenstiev
Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré. (Matúš 13, 52)
 • Smrť Jána Krstiteľa
Ona, navedená matkou, povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa! 9) I zarmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom rozkázal ju dať. (Matúš 14, 8-9)
 • Pán uzdravuje
A všetci, ktorí sa Ho dotkli, boli zachránení. (Matúš 14, 36)
 • Umývanie rúk
Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; 9) Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). (Matúš 15, 8-9)
Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. (Matúš 15, 11)
Slepí vedú slepých; a ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. (Matúš 15, 14)
Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky? 18) Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. (Matúš 15, 17-19)
Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. 20) Toto je, čo poškvrňuje človeka; ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje. (Matúš 15, 19-20)
 • Kvas farizejov a sadukajov
Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú zapálené na nebi; bude pekne. 3) A ráno: Obloha je zapálená a zachmúrená, bude búrka. Pokrytci, úkazy na nebi teda viete rozsúdiť, a znamenia časov neviete? (Matúš 16, 2-3)
 • Ježiš predpovedá svoje utrpenie
Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. 22) Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať! 23) On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. (Matúš 16, 21-23)
Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! (Matúš 16, 24)
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. (Matúš 16, 25)
Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? (Matúš 16, 26)
Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. (Matúš 16, 27)
 • Uzdravenie chorého na padúcnicu
Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, – prejde! Nič vám nebude nemožné. (Matúš 17, 20)
 • Kto je najväčší
Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. 4) Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. (Matúš 18, 3-4)
 • O zvádzaní na hriech
Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. (Matúš 18, 7)
Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. (Matúš 18, 11)
 • Cirkevná disciplína
Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata; 16) ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. 17) Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník. 18) Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi. (Matúš 18, 15-18)
Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. (Matúš 18, 19)
Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. (Matúš 18, 20)
 • Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi
Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy? 22) Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy! (Matúš 18, 21-22)
 • O prepúšťaní manželky
Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, 6) takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! (Matúš 19, 5-6)
Kto by si prepustil ženu – ak len nie pre smilstvo – a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží]. (Matúš 19, 9)
Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. (Matúš 19, 12)
 • Ježiš – priateľ detí
Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. (Matúš 19, 14)
 • Bohatý mládenec
[Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? 17) Odpovedal mu: Čo sa ma spytuješ o dobrom? Jeden je dobrý, [Boh]. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. (Matúš 19, 16-17)
Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. (Matúš 19, 23)
Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. (Matúš 19, 24)
Kto teda môže byť spasený? 26) Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. (Matúš 19, 25-26)
A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. (Matúš 19, 29)
A mnohí prví budú poslední, a poslední prví. (Matúš 19, 30)
 • Robotníci na vinici
Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených]. (Matúš 20, 16)
 • Zebedeovi synovia
Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, 27) a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. (Matúš 20, 26-27)
Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. (Matúš 20, 28)
 • Vstup do Jeruzalema
Hosana Synovi Dávidovmu!Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! (Matúš 21, 9)
 • Vyčistenie chrámu
Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. (Matúš 21, 13)
 • Prekliatie figovníka
Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora, stane sa. 22) A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. (Matúš 21, 21-22)
 • Podobenstvo o dvoch synoch
Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. 32) Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. (Matúš 21, 31-32)
 • Podobenstvo o svadbe kráľovského syna
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. (Matúš 22, 14)
 • O dani
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. (Matúš 22, 21)
 • O zmŕtvychvstaní
Lebo pri zmŕtvychvstaní sa ani neženia ani nevydávajú, ale sú ako anjeli Boží v nebi. (Matúš 22, 30)
Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Matúš 22, 32)
 • Suma zákona
Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? 37) Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. 38) To je veľké a prvé prikázanie. 39) A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. 40) Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. (Matúš 22, 36-40)
 • Ježišova reč proti farizejom
Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, 4) zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. (Matúš 23, 3-4)
Vy si však nedajte hovoriť: Majster! lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. (Matúš 23, 8)
A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. (Matúš 23, 9)
A nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus. (Matúš 23, 10)
A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. (Matúš 23, 11)
Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. (Matúš 23, 12)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi; sami nevchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť. (Matúš 23, 13)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla, dvakrát horšieho, ako ste sami. (Matúš 23, 15)
Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to je nič, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho viaže. 17) Blázni a slepci, čože je viac: či zlato, a či chrám, ktorý posväcuje to zlato? 18) A zase: Kto by prisahal na oltár, to je nič; ale kto prisahá na dar na ňom, to ho viaže. 19) [Blázni a] slepci! Čože je viac: či dar, a či oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20) Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň aj na všetko, čo je na ňom; 21) a kto prisahá na chrám, prisahá naň aj na Toho, kto prebýva v ňom; 22) a kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží aj na Toho, kto sedí na ňom. (Matúš 23, 16-22)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že dávate desatiny z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. 24) Slepí vodcovia! Preciedzate komára, a prežierate ťavu. (Matúš 23, 23-24)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. 26) Ty slepý farizej! Najprv vyčisť vnútro čaše [a misky], aby bol čistý aj ich zovňajšok. (Matúš 23, 25-26)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. 28) Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. (Matúš 23, 27-28)
Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že prorokom staviate hrobky, spravodlivým ozdobujete náhrobky 30) a hovoríte: Keby sme boli žili za časov svojich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov. 31) Tak svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, čo povraždili prorokov. (Matúš 23, 29-31)
Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! (Matúš 23, 39)
 • Znamenia konca
Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5) Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, – a mnohých zvedú. (Matúš 24, 4-5)
Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7) Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8) A všetko toto je počiatok bolestí. 9) Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10) A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11) Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12) Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13) Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14) Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. (Matúš 24, 6-14)
Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte! (Matúš 24, 23)
Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. (Matúš 24, 24)
Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. (Matúš 24, 27)
 • Príchod Syna človeka
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36) No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. (Matúš 24, 35-36)
Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38) ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39) a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41) dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42) Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. (Matúš 24, 37-42)
Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44) Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte! (Matúš 24, 43-44)
 • Podobenstvo o desiatich pannách
Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. (Matúš 25, 9)
 • Podobenstvo o hrivnách
Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. (Matúš 25, 29)
 • O poslednom súde
I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. (Matúš 25, 46)
 • Výstraha Petrovi
Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším. 34) Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 35) Odpovedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. (Matúš 26, 33-35)
 • Zajatie Ježiša
Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. (Matúš 26, 52)
 • Judášova smrť
A veľkňazi vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. (Matúš 27, 6)
 • Ježiš pred Pilátom
Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu žena: Nemaj nič s tým Spravodlivým! Lebo som mnoho vytrpela dnes vo sne pre Neho. (Matúš 27, 19)
Krv Jeho na nás a na naše deti! (Matúš 27, 25)
 • Ježiš na kríži
Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho! (Matúš 27, 42)
A podobne Ho potupovali aj lotri, ktorí boli s Ním ukrižovaní. (Matúš 27, 44)
A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, 52) hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, 53) vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. (Matúš 27, 51-53)
 • Stráž pri hrobe
Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63) hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. 64) Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli [v noci Jeho] učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. (Matúš 27, 62-64)
 • Vyslanie učeníkov
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. (Matúš 28, 18)
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20) a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Matúš 28, 19-20)