Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Rozkaz prekročiť Jordán
Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. (Jozue 1, 8)
Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Jozue 1, 9)
 • Dvanásť pamätných kameňov
Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordánu, postavil Józua v Gilgále. 21) Izraelcom povedal: Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú otcov: Čo znamenajú tieto kamene? 22) oznámte svojim synom: Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán. 23) Lebo Hospodin, váš Boh, vysušil vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, 24) aby poznali všetky národy zeme, že ruka Hospodinova je mocná, aby ste sa v každý čas všetci báli Hospodina, vášho Boha. (Jozue 4, 20-24)
 • Videnie Józuovo
Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. (Jozue 5, 15)
 • Oltár na Ébale. Prečítanie zákona
Zo všetkého, čo Mojžiš prikázal, nebolo jediné slovo, ktoré by Józua nebol prečítal pred celým zhromaždením Izraela, aj pred ženami a deťmi, aj pred cudzincami, ktorí s nimi tiahli. (Jozue 8, 35)
 • Dobytie južného Kanaánu
Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom napospas, hovoril Józua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! 13) Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. 14) Nebol viac taký deň ani predtým ani potom, keď Hospodin vypočul hlas človeka; lebo Hospodin bojoval za Izrael. (Jozue 10, 12-14)
 • Rozdelenie krajiny Podiel kmeňov Rúben, Gád a východný Menašše
Kmeňu Léví nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným vlastníctvom, ako zasľúbil. (Jozue 13, 33)
 • Kálebov podiel
Teraz ma však Hospodin zachoval nažive, ako sľúbil. Už je štyridsaťpäť rokov odvtedy, ako to zasľúbil Mojžišovi, keď Izrael chodil po púšti; teraz mám osemdesiatpäť rokov. 11) Ešte aj dnes som taký silný ako v ten deň, keď ma Mojžiš vyslal; aká bola moja sila vtedy, taká je aj dnes do boja vychádzať i vchádzať. (Jozue 14, 10-11)
 • Podiel kmeňa Léví
Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo. (Jozue 21, 45)
 • Návrat východných kmeňov
Len snaživo zachovávajte prikázanie a zákon, čo vám nariadil Hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a chodili po Jeho cestách, zachovávali Jeho prikázanie a Jemu slúžili celým srdcom a celou dušou. (Jozue 22, 5)
 • Józuov závet
Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýľte sa od neho ani napravo ani naľavo. 7) Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im, 8) ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes.(Jozue 23, 6-8)
Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. (Jozue 23, 10)
Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jedno nevystalo. 15) Ako sa vám splnilo každé blahé zasľúbenie, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh, tak Hospodin dopustí všetko zlé na vás, kým vás nevykynoží z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh, 16) ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hospodin, váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal. (Jozue 23, 14-16)
 • Józuova rozlúčka a obnovenie zmluvy v Sícheme
Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi! 15) Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. 16) A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom! (Jozue 24, 14-16)
Tu povedal Józua ľudu: Nemôžete slúžiť Hospodinovi, lebo On je svätý Boh, horliaci Boh; neodpustí vám priestupky a hriechy. 20) Ak opustíte Hospodina a budete slúžiť cudzím bohom, odvráti sa, zle bude nakladať s vami a zničí vás, hoci predtým s vami dobre nakladal. 21) Ľud však odvetil Józuovi: Nie! My budeme slúžiť Hospodinovi. 22) A Józua povedal ľudu: Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste Jemu slúžili. Oni odpovedali: Sme svedkami. 23) Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela. 24) Nato ľud povedal Józuovi: Hospodinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas poslúchať. (Jozue 24, 19-24)
A Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Józua a starší, ktorí Józuu prežili a ktorí poznali všetky skutky Hospodinove, čo vykonal pre Izrael. (Jozue 24, 31)