Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Nočná obhliadka múrov Jeruzalema
V noci som vyšiel Údolnou bránou k Dračiemu prameňu až k Hnojnej bráne a skúmal som hradby Jeruzalema, ktoré boli samá trhlina, a ktorého brány boli spálené. (Nehemiáš 2, 13)
 • Zoznam pracovníkov na stavbe
Vedľa neho opravoval Uzzíél, syn Charchaja, jedného zo zlatníkov; vedľa neho opravoval Chananja, jeden z mastičkárov; tí opravovali Jeruzalem až po Širokú hradbu. (Nehemiáš 3, 8)
Vedľa neho opravoval Šalúm, syn Lóchéšov, náčelník polovice jeruzalemského obvodu, i so svojimi dcérami. (Nehemiáš 3, 12)
 • Nástrahy nepriateľov
My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. (Nehemiáš 3, 38)
 • Nehemiášova príkladná obetavosť
Odo dňa, ako ma kráľ ustanovil za miestodržiteľa v Judsku, to jest za dvanásť rokov, od dvadsiateho až do tridsiateho druhého roku kráľa Artaxerxa, ani ja ani moji bratia sme nejedli miestodržiteľský chlieb. (Nehemiáš 5, 14)
 • Pokus nepriateľov odstrániť Nehemiáša
Ale ja som poslal k nim poslov s odkazom: Musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Dielo by ihneď zastalo, keby som ho prerušil a zišiel k vám. (Nehemiáš 6, 3)
 • Zoznam navrátených so Zerubbábelom
Z kňazov: potomkovia Chobajovi, Kócovi a Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a volal sa podľa ich mena. (Nehemiáš 7, 63)
 • Prečítanie zákona navrátilcom
Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. (Nehemiáš 8, 10)
 • Kajúca modlitba ľudu
Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive, Tebe sa klaňajú i voje nebies. (Nehemiáš 9, 6)
Akonáhle však mali pokoj, opäť činili zlé pred Tebou. Keď si ich prepustil do rúk ich nepriateľov, a tí ich prenasledovali, opäť volali k Tebe; Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vyslýchal z neba a mnohokrát vyslobodil. (Nehemiáš 9, 28)
Hľa, my sme dnes otrokmi; otrokmi sme práve v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobroty. 37) Jej hojné úrody patria kráľom, ktorých si ustanovil nad nami pre naše hriechy; tí podľa svojej ľubovôle panujú nad našimi telami i nad naším statkom. Sme vo veľkom súžení. (Nehemiáš 9, 36-37)
 • Záväzok strániť sa miešaných manželstiev
Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať, 30) pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia, 31) že nevydáme svoje dcéry za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov;(Nehemiáš 10, 29-31)
ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvätný deň; na siedmy rok sa zriekneme úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov. (Nehemiáš 10, 32)
 • Úprava o desiatkoch
Za skladníka nad skladišťami zásob som určil kňaza Šelemju, zákonníka Cádóka, z levítov Pedáju a za ich pobočníka Chánána, syna Zakkúrovho, vnuka Mattanjovho, lebo ich pokladali za spoľahlivých; oni mali rozdeľovať čiastky svojim bratom. (Nehemiáš 13, 13)
 • Proti znesväcovaniu sviatočného dňa
Akonáhle sa v bránach Jeruzalema začalo stmievať pred sviatočným dňom odpočinku, rozkázal som, aby zatvorili brány. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili, len po sviatočnom dni. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých k bránam, aby sa v deň sviatočného odpočinku nedostal dnu nijaký náklad. (Nehemiáš 13, 19)
 • Nútená rozluka manželstiev s cudzinkami
V tých istých dňoch som videl Židov, ktorí sa oženili s Ašdóďankami, Ammónčankami a Moábčankami. 24) Polovica ich synov hovorila ašdódsky, a nevedeli hovoriť židovsky, iba rečou niektorého iného národa. 25) Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, zbil som niektorých mužov z nich, pochytil som ich a zaprisahal na Boha: Nevydávajte svoje dcéry za ich synov a neberte ich dcéry pre svojich synov, ani pre seba. Či týmto nehrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on, bol miláčikom svojho Boha a On ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. (Nehemiáš 13, 23-26)