Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Príslovia slúžia na to, aby sa človek skrze ne vyučil múdrosti, rozvahe, kázni a získal umenie dať sa Pánom Bohom viesť.
 • Napomenutie k múdrosti
Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, (Príslovia 1, 5)
Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. (Príslovia 1, 7)
 • Výstraha pred zvodcami
Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, 9) lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. (Príslovia 1, 8-9)
Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj! (Príslovia 1, 10)
 • Múdrosť káže kajať sa
Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. 21) Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči: 22) Vy neskúsení, dokedy chcete milovať prostotu? Dokedy budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? 23) Obráťte sa k môjmu karhaniu! Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. 24) Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku; 25) nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali, 26) ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, 27) keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako víchrica, keď doľahne na vásúzkosť a súženie. 28) Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim, hľadať ma budú, ale nenájdu. 29) Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, 30) moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie: 31) Teraz budú jesťz ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. 32) Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznov. 33) Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím. (Príslovia 1, 20-33)
 • Požehnanie múdrosti
Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, 2) ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, 3) keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, 4) ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, 5) vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. 6) Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. 7) On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, 8) keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. 9) Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, 10) lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, 11) rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť 12) tak, že ťa zachráni pred zlou cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti, 13) od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami; 14) ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, 15) ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. 16) Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, 17) ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; 18) veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. 19) Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. 20) Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých! 21) Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. 22) Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. (Príslovia 2, 1-22)
 • Múdrosť a bázeň Božia
Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, 2) lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. 3) Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! 4) Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. 5) Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6) Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. 7) Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. 8) Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí. 9) Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. 10) Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade. 11) Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie, 12) lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. (Príslovia 3, 1-12)
 • Hodnota múdrosti
Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. 14) Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato. 15) Je cennejšia ako korále,
nevyrovná sa jej ničz tvojich vzácností. 16) V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici bohatstvo a česť. 17) Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. 18) Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blahoslavení tí, čo sa jej držia. 19) Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou; 20) Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. 21) Syn môj, nech ti to z očí neschodí, zachovaj opatrnosť i rozvahu 22) a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. 23) Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24) Ak si ľahneš, nevydesíš sa, keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. 25) Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, 26) lebo Hospodin bude tvojou nádejoua chrániť ti bude nohy pred osídlom. (Príslovia 3, 13-26)
 • Láska k blížnym
Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. (Príslovia 3, 27)
Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe. (Príslovia 3, 28)
Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé. (Príslovia 3, 30)
 • Výstraha pred násilníkmi
Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. (Príslovia 3, 33)
Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. (Príslovia 3, 34)
Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu. (Príslovia 3, 35)
 • Odporúčanie múdrosti
Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť! (Príslovia 4, 7)
Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. 11) O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. 12) Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený,
a keď pobehneš, nepotkneš sa. 13) Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. (Príslovia 4, 10-13)
Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. (Príslovia 4, 14)
Cesta bezbožných je ako temrava, nevedia, o čo sa potknú. (Príslovia 4, 19)
So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. (Príslovia 4, 23)
Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. (Príslovia 4, 24)
Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. 27) Neodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého! (Príslovia 4, 26-27)
 • Výstraha pred cudzoložnou ženou
Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej, 4) nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. (Príslovia 5, 3-4)
 • Chvála verného manželstva
Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. (Príslovia 5, 21)
Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. (Príslovia 5, 22)
 • Výstraha pred lenivosťou
Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. 7) Hoci nemá kniežatá, ani dozorcu, ani panovníka, 8) chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. 9) Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? 10) Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať –11) tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. (Príslovia 6, 6-11)
 • Chráň sa siedmich ohavností!
Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou: 17) pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, 18) srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, 19) falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. (Príslovia 6, 16-19)
 • Výstraha pred cudzoložstvom
Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, aby mu nezhoreli šaty? (Príslovia 6, 27)
Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? (Príslovia 6, 28)
Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým, v deň pomsty nepozná zľutovania. 35) Nedbá na nijaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok. (Príslovia 6, 34-35)
 • Múdrosť dáva blaho a česť
Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas? 2) Na temeni výšin, pri ceste, na križovatkách sa postavila: 3) pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá: 4) Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. 5) Naučte sa opatrnosti, vy prostí, majte rozum, vy blázni! 6) Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. 7) Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. 8) Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. 9) Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. 10) Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato. 11) Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti. 12) Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie. 13) Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. 14) U mňa je rada i rozvaha; ja som rozumnosť; ja mám silu. 15) Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. 16) Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. 17) Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. 18) U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. 19) Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie striebro. 20) Chodievam cestou spravodlivosti, po chodníkoch práva, 21) aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú, a aby som naplnila ich pokladnice. (Príslovia 8, 1-21)
 • Múdrosť je od Boha
Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami. 23) Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. 24) Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. 25) Skôr, ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, 26) skôr, ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. 27) Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, 28) keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, 29) keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, 30) ja som bola u Neho ako miláčik, bola som Jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas, 31) hrávala som sa na Jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. (Príslovia 8, 22-31)
 • Múdrosť napomína
Tak teda počúvajte ma, synovia! Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. 33) Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich! 34) Blahoslavený človek, čo ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. 35) Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, 36) ale kto ma obíde, škodí sám sebe; všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť. (Príslovia 8, 32-36)
 • Múdrosť a bláznovstvo pozývajú na hostinu
Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. (Príslovia 9, 10)
 • Pravidlá života
Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. (Príslovia 10, 1)
Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti.(Príslovia 10, 2)
Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. (Príslovia 10, 3)
Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. (Príslovia 10, 4)
Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. (Príslovia 10, 7)
Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. (Príslovia 10, 9)
Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. (Príslovia 10, 12)
Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. (Príslovia 10, 17)
Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. (Príslovia 10, 19)
Čoho sa obáva bezbožný, to ho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. (Príslovia 10, 24)
Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. (Príslovia 10, 27)
Falošná váha ohavnosťou je Hospodinovi, páči sa Mu však správne závažie. (Príslovia 11, 1)
Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. (Príslovia 11, 2)
Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej, a očakávanie bláznov vyjde navnivoč. (Príslovia 11, 7)
Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. (Príslovia 11, 8)
Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. (Príslovia 11, 12)
Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. (Príslovia 11, 15)
Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. (Príslovia 11, 18)
Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. (Príslovia 11, 22)
Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. (Príslovia 11, 24)
Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. (Príslovia 11, 25)
Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. (Príslovia 12, 1)
Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť. (Príslovia 12, 7)
Lepšie je byť neváženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedostatok chleba. (Príslovia 12, 9)
Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. (Príslovia 12, 15)
Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. (Príslovia 12, 18)
Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu. (Príslovia 12, 19)
Neprihodí sa spravodlivým nijaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. (Príslovia 12, 21)
Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť. (Príslovia 12, 23)
Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. (Príslovia 12, 24)
Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. (Príslovia 12, 25)
Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. (Príslovia 13, 1)
Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. (Príslovia 13, 3)
Lenivec baží, a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. (Príslovia 13, 4)
Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu. (Príslovia 13, 6)
Niekto predstiera, že je bohatý, a nemá nič, iný, že je chudobný, a má mnoho majetku. (Príslovia 13, 7)
Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. (Príslovia 13, 9)
Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. (Príslovia 13, 10)
Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕstke, rozmnožuje ho. (Príslovia 13, 11)
Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života. (Príslovia 13, 12)
Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. (Príslovia 13, 13)
Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie.(Príslovia 13, 18)
Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. (Príslovia 13, 20)
Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. (Príslovia 13, 24)
Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. (Príslovia 14, 1)
Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto Ním pohŕda, chodí nerovnými cestami. (Príslovia 14, 2)
V bláznových ústach je prút na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. (Príslovia 14, 3)
Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. (Príslovia 14, 7)
Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. (Príslovia 14, 8)
Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. (Príslovia 14, 11)
Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. (Príslovia 14, 12)
Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. (Príslovia 14, 15)
Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. (Príslovia 14, 19)
Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov. (Príslovia 14, 20)
Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. (Príslovia 14, 23)
Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. (Príslovia 14, 31)
V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznov, sa pozná. (Príslovia 14, 33)
Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. (Príslovia 15, 1)
Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. (Príslovia 15, 2)
Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. (Príslovia 15, 3)
Blázon pohŕda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. (Príslovia 15, 5)
V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. (Príslovia 15, 6)
Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. (Príslovia 15, 8)
Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. (Príslovia 15, 11)
Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. (Príslovia 15, 14)
Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody. (Príslovia 15, 15)
Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. (Príslovia 15, 16)
Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. (Príslovia 15, 17)
Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. (Príslovia 15, 18)
Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. (Príslovia 15, 24)
Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. (Príslovia 15, 28)
Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. (Príslovia 15, 29)
Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. (Príslovia 15, 31)
Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. (Príslovia 15, 32)
Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora. (Príslovia 15, 33)
Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. (Príslovia 16, 1)
Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. (Príslovia 16, 3)
Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! (Príslovia 16, 5)
Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. (Príslovia 16, 6)
Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. (Príslovia 16, 7)
Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. (Príslovia 16, 8)
Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. (Príslovia 16, 9)
Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. (Príslovia 16, 16)
Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojím správaním. (Príslovia 16, 17)
Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. (Príslovia 16, 18)
Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. (Príslovia 16, 19)
Múdry srdcom býva označovaný za rozumného, a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. (Príslovia 16, 21)
Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť. (Príslovia 16, 23)
Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. (Príslovia 16, 24)
Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. (Príslovia 16, 25)
Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. (Príslovia 16, 26)
Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. (Príslovia 16, 28)
Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. (Príslovia 16, 32)
Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina. (Príslovia 16, 33)
Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. (Príslovia 17, 2)
Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. (Príslovia 17, 5)
Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. (Príslovia 17, 6)
Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. (Príslovia 17, 7)
Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. (Príslovia 17, 8)
Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. (Príslovia 17, 9)
Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. (Príslovia 17, 10)
Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. (Príslovia 17, 12)
Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. (Príslovia 17, 13)
Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. (Príslovia 17, 14)
I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. (Príslovia 17, 15)
Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? (Príslovia 17, 16)
Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. (Príslovia 17, 17)
Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. (Príslovia 17, 19)
Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. (Príslovia 17, 22)
Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. (Príslovia 17, 23)
Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. (Príslovia 17, 27)
Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery. (Príslovia 17, 28)
Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. (Príslovia 18, 2)
Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. (Príslovia 18, 5)
Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. (Príslovia 18, 8)
Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. (Príslovia 18, 9)
Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. (Príslovia 18, 10)
Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. (Príslovia 18, 11)
Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. (Príslovia 18, 12)
Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. (Príslovia 18, 13)
Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? (Príslovia 18, 14)
Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožov. (Príslovia 18, 16)
Lós ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. (Príslovia 18, 18)
Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. (Príslovia 18, 20)
Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. (Príslovia 18, 21)
Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. (Príslovia 18, 23)
Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat. (Príslovia 18, 24)
Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. (Príslovia 19, 2)
Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na scestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. (Príslovia 19, 3)
Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. (Príslovia 19, 4)
Mnohí sa líškajú vznešenému, a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. (Príslovia 19, 6)
Kto získava um, miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. (Príslovia 19, 8)
Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnuť hriech. (Príslovia 19, 11)
Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. (Príslovia 19, 14)
Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. (Príslovia 19, 17)
Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. (Príslovia 19, 18)
Poslúchaj radu a prijmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. (Príslovia 19, 20)
Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. (Príslovia 19, 21)
Bázeň pred Hospodinom vedie k životu; ten, kto ju má, odpočíva sýty, nenavštívi ho nešťastie. (Príslovia 19, 23)
Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia, a zatúlaš sa od rozumných slov. (Príslovia 19, 27)
Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery. (Príslovia 19, 29)
Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. (Príslovia 20, 1)
Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. (Príslovia 20, 3)
Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? (Príslovia 20, 6)
Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. (Príslovia 20, 7)
Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. (Príslovia 20, 10)
Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. (Príslovia 20, 11)
Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. (Príslovia 20, 15)
Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! (Príslovia 20, 18)
Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. (Príslovia 20, 19)
Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. (Príslovia 20, 21)
Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. (Príslovia 20, 22)
Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať: Sväté! a len po daných sľuboch rozmýšľať. (Príslovia 20, 25)
Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. (Príslovia 20, 27)
Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. (Príslovia 20, 29)
Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela. (Príslovia 20, 30)
Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. (Príslovia 21, 2)
Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. (Príslovia 21, 3)
Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. (Príslovia 21, 6)
Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. (Príslovia 21, 9)
Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. (Príslovia 21, 13)
Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. (Príslovia 21, 15)
Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. (Príslovia 21, 17)
Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. (Príslovia 21, 21)
Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. (Príslovia 21, 23)
Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. (Príslovia 22, 1)
Bohatý a chudobný sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. (Príslovia 22, 2)
Opatrný predvída nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. (Príslovia 22, 3)
Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. (Príslovia 22, 4)
Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. (Príslovia 22, 6)
Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. (Príslovia 22, 10)
Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. (Príslovia 22, 11)
Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prút ho odstráni z neho. (Príslovia 22, 15)
Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá. (Príslovia 22, 16)
 • Výroky múdrych
Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, 25) aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu! (Príslovia 22, 24-25)
Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. (Príslovia 22, 28)
Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí. (Príslovia 22, 29)
 • Ďalších päť napomenutí
Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. (Príslovia 23, 9)
Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. (Príslovia 23, 12)
Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. 14) Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. (Príslovia 23, 13-14)
Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. (Príslovia 23, 24)
Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? 30) Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. 31) Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. 32) Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. 33) Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. 34) Budeš ako ten,čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. 35) Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať. (Príslovia 23, 29-35)
Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. (Príslovia 24, 3)
Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, 16) lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožní sa však rútia do nešťastia. (Príslovia 24, 15-16)
 • Dodatky k prísloviam múdrych
Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal. (Príslovia 24, 29)
 • Dodatok k prísloviam Šalamúnovým
Nevyjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahanbí? (Príslovia 25, 8)
Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. (Príslovia 25, 11)
Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. (Príslovia 25, 14)
Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža, a jemný jazyk láme kosti. (Príslovia 25, 15)
Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresýtil a nemusel ho vyvrátiť. (Príslovia 25, 16)
Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresýtil a neznenávidel. (Príslovia 25, 17)
Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krívajúca noha. (Príslovia 25, 19)
Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho chlebom, ak je smädný, napoj ho vodou; 22) lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu, a Hospodin ti odplatí. (Príslovia 25, 21-22)
Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk rozhnevanú tvár. (Príslovia 25, 23)
Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. (Príslovia 25, 24)
Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. (Príslovia 25, 26)
Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. (Príslovia 25, 27)
Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb. (Príslovia 25, 28)
Ako sneh v lete a dážď v žatve, tak nepristane bláznovi česť. (Príslovia 26, 1)
Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. (Príslovia 26, 2)
Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. (Príslovia 26, 3)
Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný! (Príslovia 26, 4)
Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. (Príslovia 26, 5)
Ako sú nanič stehná chromého, tak je i príslovie v ústach bláznov. (Príslovia 26, 7)
Príslovie v ústach bláznov je ako tŕň, čo sa opitému zadrel do nohy. (Príslovia 26, 9)
Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. (Príslovia 26, 11)
Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. (Príslovia 26, 12)
Lenivec hovorí: Lev je na ceste, lev je na námestiach. (Príslovia 26, 13)
Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. (Príslovia 26, 14)
Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. (Príslovia 26, 16)
Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. (Príslovia 26, 17)
Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, 19) je človek, ktorý klame svojho blížneho, a potom povie: Ja som len žartoval. (Príslovia 26, 18-19)
Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. (Príslovia 26, 20)
Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepny človek pri rozdúchavaní sváru. (Príslovia 26, 21)
Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrob tela. (Príslovia 26, 22)
Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. (Príslovia 26, 24)
Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. (Príslovia 26, 27)
Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. (Príslovia 27, 1)
Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje pery. (Príslovia 27, 2)
Ťažký je kameň, i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. (Príslovia 27, 3)
Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. (Príslovia 27, 5)
Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné. (Príslovia 27, 6)
Sýty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. (Príslovia 27, 7)
Opatrný vidí nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. (Príslovia 27, 12)
Keď niekto včasráno prihlasno žehná blížneho, budú to pokladať za preklínanie. (Príslovia 27, 14)
Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého. (Príslovia 27, 17)
Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. (Príslovia 27, 18)
Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. (Príslovia 27, 19)
Ako sa nenasýti ríša mŕtvych, ani podsvetie, tak sa nenasýtia ani oči človeka. (Príslovia 27, 20)
Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. (Príslovia 27, 21)
Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. (Príslovia 27, 22)
Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, 24) lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. (Príslovia 27, 23-24)
Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustália sa pomery. (Príslovia 28, 2)
Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bezbožného, tí, ktorí zachovávajú náuku, stavajú sa mu na odpor. (Príslovia 28, 4)
Zlí ľudia nechápu, čo je správne, tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. (Príslovia 28, 5)
Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. (Príslovia 28, 6)
Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. (Príslovia 28, 8)
Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul náuku, aj jeho modlitba je ohavnosťou. (Príslovia 28, 9)
Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. (Príslovia 28, 13)
Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. (Príslovia 28, 23)
Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ, keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. (Príslovia 29, 2)
Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnohými dávkami, rúca ju. (Príslovia 29, 4)
Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá pre to porozumenia. (Príslovia 29, 7)
Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. (Príslovia 29, 9)
Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši. (Príslovia 29, 11)
Panovník, ktorý počúva lživé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. (Príslovia 29, 12)
Chudobný a utláčateľ sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. (Príslovia 29, 13)
Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu. (Príslovia 29, 17)
Slovami nemožno otroka ukázniť: aj keď rozumie, neposlúchne. (Príslovia 29, 19)
Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, bude mu nakoniec nevďačný. (Príslovia 29, 21)
Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. (Príslovia 29, 25)
 • Príslovia Ágúrove
Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, 9) aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal:
Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. (Príslovia 30, 8-9)
 • Príslovia Lemúélove
Hynúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpknutým: 7) Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy! (Príslovia 30, 6-7)
 • Chvála súcej ženy
Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. 11) Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. 12) Robí mu dobre, a nie zle, po všetky dni svojho života. 13) Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje usilovnými rukami. 14) Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. 15) Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti, aj svojim služobníčkam, čo im patrí. 16) Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. 17) Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. 18) Presviedča sa, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. 19) Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. 20) Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. 21) Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. 22) Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. 23) Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. 24) Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva. 25) Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. 26) S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. 27) Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. 28) Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli: 29) Mnohé ženy sa ukázali statočné, ale ty si ich všetky predstihla. 30) Spanilosť je klama krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. 31) Dožičte jej z ovocia rúka nech ju jej skutky chvália v bránach! (Príslovia 31, 10-31)