Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Blahoslavenstvo spravodlivých a záhuba bezbožných
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov (človek, ktorý pozná Boží zákon, ale ho nezachováva), na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2) ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3) Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4) Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5) A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6) Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalmy 1, 1-6)
 • Hospodin a jeho Pomazaný
Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? (Žalmy 2, 1)
 • Modlitba zbožného v súžení
Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. (Žalmy 3, 4)
Keď nahlas volám k Hospodinovi, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. (Žalmy 3, 5)
U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie. (Žalmy 3, 9)
 • Pokoj v Bohu
Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. (Žalmy 4, 8)
V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. (Žalmy 4, 9)
 • Prosba o ochranu
Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. (Žalmy 5, 3)
Lebo Ty nie si Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti; u Teba nemá miesta nešľachetník. (Žalmy 5, 5)
Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. (Žalmy 5, 12)
Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom. (Žalmy 5, 13)
 • Prosba k Bohu, spravodlivému sudcovi, o záchranu
Chcem oslavovať Hospodina pre Jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina Najvyššieho. (Žalmy 8, 18)
 • Nádhera vesmíru a dôstojnosť človeka svedčia o Božej sláve
Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: 5) Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? 6) O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. 7) Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy: 8) Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, 9) nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. (Žalmy 8, 4-9)
Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! (Žalmy 8, 10)
 • Vďaka za Boží súd nad nepriateľmi
Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia. (Žalmy 9, 10)
V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine! (Žalmy 9, 11)
Lebo nie navždy bude zabudnutý chudobný, a nádej biednych naveky nezhynie. (Žalmy 9, 19)
 • Volanie o pomoc proti násilníkom
Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia? (Žalmy 10, 1)
Lebo sa honosí bezbožník svojimi chúťkami a lakomec sa rúha, pohŕdajuc Hospodinom. (Žalmy 10, 3)
 • Dôvera spravodlivých v Boha
Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného, ale Jeho duša nenávidí milovníka násilia. (Žalmy 11, 5)
Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky; úprimní uvidia Jeho tvár. (Žalmy 11, 7)
 • Hospodin útočiskom proti falošným ľuďom
Pomáhaj, Hospodine, bo niet už zbožného; vymizli verní medzi ľuďmi. 3) Klamstvo hovorí jeden druhému úlisnými perami, dvojitým srdcom vravia. (Žalmy 12, 2-3)
 • Prosba, keď sa oneskoruje Božia pomoc
Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou! Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil. (Žalmy 13, 6)
 • Odpadnutie od Hospodina
Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene a ohavne; niet nikoho, kto by robil dobre! (Žalmy 14, 1)
Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. (Žalmy 14, 2)
Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. (Žalmy 14, 3)
 • Podmienky vstupu do stánku Hospodinovho
Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu? 2) Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca; 3) kto neutŕha jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá; 4) kto zavrhuje podliaka a uctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu; 5) kto svoje peniaze nedáva na úžeru a neprijíma úplatok proti nevinnému. Kto takto robí, nikdy sa neskláti. (Žalmy 15, 1-5)
 • Hospodin je najlepším údelom tých, čo dúfajú v Neho
Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! (Žalmy 16, 2)
Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. (Žalmy 16, 8)
Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť. (Žalmy 16, 11)
 • Modlitba nevinne prenasledovaného
Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu. (Žalmy 17, 7)
Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel 9) pred bezbožníkmi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi nepriateľmi, čo ma dychtivo obkľučujú! (Žalmy 17, 8-9)
 • Ďakovná pieseň za víťazstvo nad nepriateľom
Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! (Žalmy 18, 2)
Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. (Žalmy 18, 3)
Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr. (Žalmy 18, 30)
Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. (Žalmy 18, 31)
Veď kto je Bohom okrem Hospodina? A kto je skalou okrem nášho Boha? (Žalmy 18, 32)
Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Vyvýšený je Boh mojej spásy. (Žalmy 18, 47)
 • Sláva Boha-Stvoriteľa v prírode a oslava Božieho zákona
Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. (Žalmy 19, 2)
Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. (Žalmy 19, 3)
Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. 9) Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 10) Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé; 11) vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov. (Žalmy 19, 8-11)
Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! (Žalmy 19, 13)
Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ! (Žalmy 19, 15)
 • Horekovanie v ťažkom utrpení a chválospev po vyslyšaní
Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej Ty si Boh môj! (Žalmy 22, 11)
O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom, uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť. (Žalmy 22, 23)
Len pred Ním sa budú skláňať všetci, čo spia v zemi, pred Ním sa pokorí každý, kto zostupuje do prachu a nemôže si dušu živú zachovať. (Žalmy 22, 30)
 • Dobrý pastier
Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 2) Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. 3) Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 4) Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. 5) Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. 6) Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. (Žalmy 23, 1-6)
 • Slávnostný vstup do chrámu
Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. 2) Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. (Žalmy 24, 1-2)
Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste? 4) Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. 5) Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. (Žalmy 24, 4-5)
 • Prosba o Božiu ochranu a odpustenie hriechov
Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! (Žalmy 25, 4)
Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. (Žalmy 25, 5)
Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. (Žalmy 25, 7)
Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. (Žalmy 25, 8)
Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. (Žalmy 25, 9)
Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. (Žalmy 25, 10)
Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva. (Žalmy 25, 14)
Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. (Žalmy 25, 18)
 • Dôvera v Boha a prosba o ďalšiu ochranu
Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? (Žalmy 27, 1)
Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme. (Žalmy 27, 4)
Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! (Žalmy 27, 7)
Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme. (Žalmy 27, 10)
Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina! (Žalmy 27, 14)
 • Vďaka za záchranu života
Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma. (Žalmy 30, 3)
Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu. (Žalmy 30, 4)
Lebo len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. (Žalmy 30, 6)
Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, 13) aby Ťa moja duša ospevovala a neumĺkla. Hospodin, Bože môj, naveky Ťa budem oslavovať. (Žalmy 30, 12-13)
 • Hospodin útočiskom v ťažkej skúške
Milujte Hospodina, všetci Jeho zbožní! Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne. (Žalmy 31, 24)
 • Radosť z odpustenia hriechov
Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! (Žalmy 32, 1)
Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti! (Žalmy 32, 2)
Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. (Žalmy 32, 8)
Mnoho má bolestí bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. (Žalmy 32, 10)
Tešte sa v Hospodinovi, spravodliví, jasajte, plesajte všetci úprimného srdca! (Žalmy 32, 11)
 • Chvála prozreteľnosti a všemohúcnosti Božej
Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. (Žalmy 33, 4)
Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. (Žalmy 33, 5)
Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. (Žalmy 33, 6)
Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. (Žalmy 33, 9)
Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. (Žalmy 33, 11)
Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. (Žalmy 33, 12)
Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť, 19) aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. (Žalmy 33, 18-19)
Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. (Žalmy 33, 20)
 • Vďaka Bohu za ochranu
Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. (Žalmy 34, 8)
Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! (Žalmy 34, 9)
Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. 11) Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. (Žalmy 34, 10-11)
Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí; 15) odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň! (Žalmy 34, 14-15)
Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. (Žalmy 34,16)
Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. (Žalmy 34, 17)
Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. (Žalmy 34, 18)
Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. (Žalmy 34, 19)
Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. (Žalmy 34, 20)
Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého. (Žalmy 34, 22)
 • Prosba o ochranu proti úkladným nepriateľom
Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu. (Žalmy 35, 28)
 • Prevrátenosť nešľachetných a blaženosť zbožných
Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. (Žalmy 36, 6)
 • Výzva k trpezlivosti pri pohľade na šťastie zlosynov
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. (Žalmy 37, 4)
Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. (Žalmy 37, 5)
Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. 8) Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému. 9) Lebo zlosynovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem. (Žalmy 37, 7-9)
Bezbožný snuje nástrahy proti spravodlivému, zubami škrípe na neho. 13) Ale Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. (Žalmy 37, 12-13)
Bezbožný si požičiava, a nespláca, ale spravodlivý je štedrý a rozdáva. (Žalmy 37, 21)
Záchrana spravodlivých je od Hospodina, On im je útočiskom v čase súženia. (Žalmy 37, 39)
 • Boh útechou pri pocite hriešnosti a pominuteľnosti
Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný! 6) Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič
pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek. Sela. 7) Len ako tôňa chodí človek, len pre márnosť sa vzrušuje, hromadí, ale nevie, kto to poberie. (Žalmy 39, 5-7)
Len márnosťou je každý človek. (Žalmy 39, 12)
Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia. (Žalmy 39, 13)
 • Vďaka za vyslobodenie a prosba o pomoc v prenasledovaní
Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie. 3) Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata; na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. 4) Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú dúfať v Hospodina. (Žalmy 41, 2-4)
Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine, Bože môj, niet Tebe rovného! Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať. (Žalmy 41, 6)
Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! (Žalmy 41, 17)
 • Prosba opusteného a nepriateľmi sužovaného
Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. (Žalmy 41, 2)
Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe! (Žalmy 41, 5)
 • Túžba po Bohu v chráme
Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! (Žalmy 42, 2)
Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? (Žalmy 42, 3)
Za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestajne mi hovoria: Kde je tvoj Boh? (Žalmy 42, 11)
 • Prosba ľudu o pomoc v pohanení
Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. (Žalmy 44, 23)
 • Hospodin je pevným hradom
Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. (Žalmy 46, 2)
 • Hospodin je kráľom
Lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. Nad celou zemou je veľký Kráľ. (Žalmy 47, 3)
 • Pominuteľnosť bohatstva a slávy
Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť, 9) lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. (Žalmy 49, 8-9)
Neboj sa, keď niekto zbohatne, keď rozmnoží sa sláva jeho domu. 18) Lebo keď zomrie, nevezme všetko so sebou a jeho sláva nezostúpi za ním. (Žalmy 49, 17-18)
 • Opravdivá bohoslužba
Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať! (Žalmy 50, 15)
Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, 17) keď nenávidíš napomenutie a moje slová hádžeš za seba? (Žalmy 50, 16-17)
Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc. (Žalmy 50, 23)
 • Prosba o odpustenie hriechov
Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! 4) Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! 5) Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. (Žalmy 51, 3-5)
Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. (Žalmy 51, 7)
zopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh! (Žalmy 51, 9)
Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! (Žalmy 51, 11)
Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! (Žalmy 51, 12)
Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! (Žalmy 51, 13 )
Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. (Žalmy 51, 15 )
Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. (Žalmy 51, 17 )
 • Človek bez Boha
Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! (Žalmy 53, 1)
Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. (Žalmy 53, 3)
Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by dobre robil, niet ani jedného. (Žalmy 53, 4)
 • Prosba nepriateľmi ohrozovaného
Bože, čuj moju modlitbu, naslúchaj rečiam mojich úst! (Žalmy 54, 4)
 • Ponosa na zlomyseľných nepriateľov a neverných priateľov
Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. 18) Večer i ráno, i na poludnie rozmýšľam a vzdychám, a On počuje môj hlas. (Žalmy 55, 17-18)
Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží; On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. (Žalmy 55, 23)
mužovia krvi a klamu nedožijú sa polovice svojich dní. (Žalmy 55, 24)
 • Prosba o útechu v prenasledovaní
V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam. (Žalmy 56, 4)
Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek? (Žalmy 56 ,12)
 • Kvílenie národa po porážke a nádej na Božiu pomoc
My s Bohom dokážeme silu. On pošliape našich protivníkov. (Žalmy 60, 14)
 • Istota v Bohu
Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. (Žalmy 62, 2)
Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. (Žalmy 62, 6)
Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. (Žalmy 62, 8)
Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych. (Žalmy 62, 10)
Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc 13) a u Teba i milosť, Pane! Lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutkov. (Žalmy 62, 12-13)
 • Túžba zbožného po Bohu
Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. (Žalmy 63, 4)
 • Vďaka za Božie požehnanie a úrody zeme
Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš ho do svojej blízkosti, aby prebýval na Tvojich nádvoriach. (Žalmy 65, 5)
 • Hospodinovo víťazstvo
Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. (Žalmy 68, 20)
Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. (Žalmy 68, 21)
 • Sluha Hospodinov vo veľkom utrpení
Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou. (Žalmy 69, 6)
Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť Ho budem chválospevom. 31) Hospodinovi je to milšie ako býk, ako rohatý junec s raticami.(Žalmy 69, 31-32)
Chváľte Ho, nebesá i zem, more i všetko, čo sa hýbe v ňom! (Žalmy 69, 35)
 • Prosba o záchranu
Nech sa tešia a radujú v Tebe všetci, ktorí Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin! (Žalmy 70, 5)
 • Prosba o Božiu ochranu aj v starobe
K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! 2) Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! 3) Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom. (Žalmy 71, 1-3)
Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť! (Žalmy 71, 9)
Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. (Žalmy 71, 15)
 • Víťazstvo viery nad pochybnosťami
Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. (Žalmy 73, 26)
Lebo hľa, zahynú, čo sa vzďaľujú od Teba, zničíš každého, kto Ti je neverný. (Žalmy 73, 27)
 • Nárek ľudu nad spustošením chrámu
Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil. (Žalmy 74, 16)
Ty si vymedzil všetky hranice zeme, leto i zimu Ty si utvoril. (Žalmy 74, 17)
 • Ponosa na vpád pohanov do Jeruzalema a chrámu
A my sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod. (Žalmy 79, 13)
 • Túžba po chráme
Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. (Žalmy 84, 11)
Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. (Žalmy 84, 12)
 • Modlitba trpiaceho a prenasledovaného veriaceho
Hospodine, nakloň ucho a vyslyš ma, lebo som biedny a úbohý. (Žalmy 86, 1)
 Chráň moju dušu, lebo som zbožný, spas svojho sluhu, ktorý dúfa v Teba! Ty si môj Boh. (Žalmy 86, 2)
Veď Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú. (Žalmy 86, 5)
Naslúchaj, Hospodine, mojej modlitbe a pozoruj hlas môjho úpenia! (Žalmy 86, 6)
Niet medzi bohmi rovného Ti, Pane, a nieto skutkov, ako sú Tvoje. (Žalmy 86, 8)
Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. (Žalmy 86, 11)
Ale Ty, Pane, si ľútostivý a milostivý Boh, zhovievajúci, hojný v milosti a vernosti. (Žalmy 86, 15)
Urob znamenie v môj prospech, nech vidia moji neprajníci a zahanbia sa, že Ty mi, Hospodine, pomáhaš a potešuješ ma. (Žalmy 86, 17)
 • Spomienka na Hospodinovu zmluvu s domom Dávidovým
Kto môže žiť tak, aby neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia? (Žalmy 89, 49)
 • Večný Boh je útočiskom pominuteľného človeka
Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. (Žalmy 90, 2)
Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; on rýchlo prejde, a my odletíme. (Žalmy 90, 10)
Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. (Žalmy 90, 12)
 • Boh najvyšším ochrancom spravodlivých
Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, 2) ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! (Žalmy 91, 1-2)
Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12) Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň. (Žalmy 91, 11-12)
 • Chvála múdreho udržovania mravného poriadku vo svete
Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! 7) Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí. (Žalmy 92, 6-7)
Keď bezbožníci rašia ako bylina a prekvitajú všetci páchatelia neprávosti, to preto, aby boli naveky vyhladení. (Žalmy 92, 8)
 • Hospodin spravodlivý pomstiteľ
Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych. (Žalmy 94, 11)
Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine, a zo zákona svojho vyučuješ, 13) aby si ho zabezpečil pred zlými časmi, kým bezbožnému nevykopú jamu. (Žalmy 94, 12-13)
Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy. (Žalmy 94, 19)
 • Výzva na Božiu chválu a poslušnosť
Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy! (Žalmy 95, 1)
Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy! (Žalmy 95, 2)
V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. 5) Jeho je more – On ho učinil; aj pevnina, čo Jeho ruky utvorili. (Žalmy 95, 4-5)
Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! (Žalmy 95, 7)
 • Hospodin Kráľom a Sudcom sveta
O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! (Žalmy 96, 3)
 • Oslava velebnosti Hospodina, Kráľa
Všetci sa zahanbia, čo slúžia modlám a chvastajú sa ničomnými bôžikmi; klaňať sa Mu budú všetci bohovia. (Žalmy 97, 7)
Lebo Ty, Hospodine, najvyšší si nad celou zemou; neskonale vyvýšený nad všetkých bohov. (Žalmy 97, 9)
Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé; On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov. (Žalmy 97, 10)
Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. (Žalmy 97, 11)
 • Oslavná hymna pri vstupe do chrámu
Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! (Žalmy 100, 1)
S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! (Žalmy 100, 2)
Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. (Žalmy 100, 3)
Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! (Žalmy 100, 4)
Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. (Žalmy 100, 5)
 • Pokánie a nádej na obnovenie Siona
Ale Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. (Žalmy 102, 13)
 • Oslava nekonečnej milosti Božej
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (Žalmy 103, 1)
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (Žalmy 103, 2)
On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. (Žalmy 103, 3)
Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. (Žalmy 103, 8)
Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. (Žalmy 103, 10)
Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja. (Žalmy 103, 11)
Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia. (Žalmy 103, 12)
Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. (Žalmy 103, 13)
Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. (Žalmy 103, 14)
Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. 16) Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto. (Žalmy 103, 15-16)
Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, 18) na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili. (Žalmy 103, 17-18)
 • Oslava stvoriteľského Božieho diela
On stvoril mesiac na určenie času; slnko vie, kde má zapadať. (Žalmy 104, 19)
Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva. (Žalmy 104, 24)
Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. (Žalmy 104, 33)
 • Chvála Božích skutkov v dejinách národa
Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! (Žalmy 105, 1)
 • Kajúci pohľad Izraela na deje otcov
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť. (Žalmy 106, 1)
Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! (Žalmy 106, 3)
 • Ďakovná pieseň za vyslobodenie z nebezpečia
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. (Žalmy 107, 1)
 • Chválospev a prosba o pomoc Božiu
Lebo je veľká Tvoja milosť až po nebesá, až po oblaky Tvoja vernosť. (Žalmy 108, 5)
My s Bohom dokážeme silu, On pošliape našich protivníkov. (Žalmy 108, 14)
 • Oslava Božích dobrodení
Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. (Žalmy 111, 2)
Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. (Žalmy 111, 10)
 • Požehnanie verných
Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu. (Žalmy 112, 1)
Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. 6) Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý. (Žalmy 112, 5-6)
 • Vyvýšenosť a milosť Hospodinova
Požehnané buď meno Hospodinovo odteraz až naveky! (Žalmy 113, 2)
Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! (Žalmy 113, 3)
Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha Jeho sláva! (Žalmy 113, 4)
Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi? (Žalmy 113, 5)
On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko; 7) On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, 8) aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu; 9) neplodnú usadí do domu ako natešenú matku synov. Haleluja! (Žalmy 113, 6-9)
 • Len Hospodinovi patrí česť
Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! (Žalmy 115, 1)
Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? 3) Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči. 4) Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5) Ústa majú – nevravia; oči majú – nevidia; 6) uši majú – nepočujú; nos majú – nevoňajú; 7) ruky majú – nehmatajú; nohy majú – nechodia; svojím hrdlom nevolajú. 8) Tí, čo ich zhotovili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa. (Žalmy 115, 2-8)
Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. (Žalmy 115, 16)
Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18) ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja! (Žalmy 115, 17-18)
 • Ďakovná pieseň a sľub zachráneného od smrti
Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; 2) lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. (Žalmy 116, 1-2)
Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. (Žalmy 116, 15)
 • Výzva k chvále Hospodinovej
Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! 2) Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja! (Žalmy 117, 1-2)
 • Bohoslužobná ďakovná pieseň zboru
Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?! (Žalmy 118, 6)
Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. (Žalmy 118, 8)
Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá. (Žalmy 118, 9)
Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. (Žalmy 118, 14)
Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! (Žalmy 118, 24)
Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! (Žalmy 118, 26)
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť! (Žalmy 118, 29)
 • Oslava zákona a slova Božieho
Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom! (Žalmy 119, 1)
Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom; 3) oni nerobia neprávosti, ale po Jeho cestách kráčajú! (Žalmy 119, 2-3)
Ďakovať Ti budem z úprimného srdca, keď naučím sa Tvojim spravodlivým právam. (Žalmy 119 ,7)
Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. (Žalmy 119, 9)
Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! (Žalmy 119, 10)
Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. (Žalmy 119, 11)
Som len hosťom na zemi. (Žalmy 119, 19)
Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami. (Žalmy 119, 24)
Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a pridŕžať sa ho celým srdcom. (Žalmy 119, 34)
Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť; obživ ma na Tvojej ceste. (Žalmy 119, 37)
Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam. (Žalmy 119, 71)
Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra. (Žalmy 119, 72)
Ja nikdy nezabudnem Tvoje rozkazy; veď nimi si ma obživil. (Žalmy 119, 93)
Tvoj som ja, spas ma, lebo hľadám Tvoje rozkazy. (Žalmy 119, 94)
Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov; ony sú moje naveky. (Žalmy 119, 98)
Rozumnejší som ako všetci moji učitelia; lebo Tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. (Žalmy 119, 99)
Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam Tvoje rozkazy. (Žalmy 119, 100)
Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som Tvoje slovo dodržal. (Žalmy 119, 101)
Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. (Žalmy 119, 105)
Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam. (Žalmy 119, 114)
Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. (Žalmy 119, 130)
Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. (Žalmy 119, 133)
Úzkosť a tieseň ma zastihli; príkazy Tvoje sú mi rozkošou. (Žalmy 119, 143)
Ďaleko je spása od bezbožníkov; lebo nehľadajú Tvoje ustanovenia. (Žalmy 119, 155)
Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť. (Žalmy 119, 165)
 • Volanie o pomoc proti lživým svárlivcom
Ó Hospodine, osloboď ma od lživých perí, od jazyka podvodného. (Žalmy 120, 2)
Čo Ti dá a čo Ti pridá podvodný jazyk? (Žalmy 120, 3)
 • Hospodin ochrancom Izraela
Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. (Žalmy 121, 2)
Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky. (Žalmy 121, 8)
 • Vďaka za Božiu pomoc v krajnej tiesni ľudu
Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem. (Žalmy 124, 8)
 • Hospodin bezpečným útočiskom svojmu ľudu
Ty, Hospodine, dobre učiň dobrým, a tým, čo sú úprimní srdcom! (Žalmy 125, 4)
 • Hospodin je pôvodcom každého požehnania
Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. (Žalmy 127, 1)
Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku. (Žalmy 127, 2)
 • Bázeň pred Hospodinom podmienkou rodinného požehnania
Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (Žalmy 128, 1)
Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti bude vodiť. 3) Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. 4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. (Žalmy 128, 2-4)
 • U Hospodina je milosť
Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! (Žalmy 130, 2)
Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? (Žalmy 130, 3)
Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. (Žalmy 130, 5)
Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako strážnici na ráno. (Žalmy 130, 6)
 • Požehnanie bratskej lásky
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! (Žalmy 133, 1)
 • Veľká moc a dobrota Božia
Ó Hospodine, Tvoje meno trvá naveky. Hospodine, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. (Žalmy 135, 13)
Pohanské modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 16) Ústa majú, a nevravia; oči majú, a nevidia. 17) Uši majú, a nepočujú, ani dychu niet v ich ústach. 18) Im podobní budú tí, čo ich urobili, i každý, kto v nich dúfa. (Žalmy 135, 15-18)
 • Ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu
V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. (Žalmy 138, 3)
Lebo je vyvýšený Hospodin, a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. (Žalmy 135, 6)
 • Božia vševedúcnosť a všadeprítomnosť
Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. 2) Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. 3) Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. 4) Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš. 5) Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa. 6) Žasnem nad Tvojím poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. 7) Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem? 8) Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty. 9) Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, 10) aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. 11) Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa, 12) ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. 13) Lebo Ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote Ty si ma utkal. 14) Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie. (Žalmy 139, 1-14)
Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. (Žalmy 139, 16)
Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! 24) Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti! (Žalmy 139, 23-24)
 • Modlitba v pokušení
Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň. (Žalmy 141, 3)
 • Modlitba kajúceho o vyslobodenie
Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu. (Žalmy 143, 8)
Od mojich nepriateľov osloboď ma, Hospodine, u Teba hľadám útočisko. (Žalmy 143, 9)
Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi. (Žalmy 143, 10)
 • Hospodin prameň víťazstva a požehnania
Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň. (Žalmy 144, 4)
Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je Hospodin! (Žalmy 144, 15)
 • Chvála veľkosti a dobrotivosti Božej
Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. 15) Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16) Otváraš svoju ruku
a všetko živé sýtiš s ochotou. (Žalmy 145, 14-16)
Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (Žalmy 146, 17)
Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. 19) Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im. (Žalmy 146, 18-19)
Hospodin chráni všetkých, ktorí Ho milujú, vyhladzuje však všetkých bezbožných. (Žalmy 146, 20)
 • Oslava Božej pomoci
Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. (Žalmy 146, 2)
Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. 4) Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. (Žalmy 146, 3-4)
On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, 8) Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, 9) Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale cestu bezbožníkov prevracia. (Žalmy 146, 7-9)
 • Výzva k oslave Všemohúceho
Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný. (Žalmy 147, 1)
On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany; 4) určuje počet hviezd a všetkým dáva meno. (Žalmy 147, 3-4)
Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc. (Žalmy 147, 5)
Hospodin pozdvihuje pokorných a bezbožných ponižuje až po zem. (Žalmy 147, 6)
Nemá záľubu v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža. 11) Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. (Žalmy 147, 10-11)
 • Oslava Hospodina na nebi i na zemi
Chváľte Hospodina z nebies, chváľte Ho na výsostiach! 2) Chváľte Ho, všetci Jeho anjeli, chváľte Ho všetky Jeho voje! 3) Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy! 4) Chváľte Ho nebies nebesá a vody, čo sú nad nebesami! 5) Nech chvália meno Hospodinovo; lebo On rozkázal, a boli stvorené. 6) Postavil ich na večné veky; medzu im dal, a neprekročia ju. 7) Chváľte Hospodina zo zeme, ozruty morské a všetky priehlbiny! 8) Oheň a kamenec, sneh a hmla, víchor, čo vykonáva Jeho slovo! 9) Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy, všetky cédre; 10) divá zver a všetok dobytok; plazy a okrídlené vtáctvo! 11) Kráľovia zeme, všetky národy, kniežatá, všetci sudcovia zeme; 12) mládenci aj panny; starci aj mládež! 13) Nech chvália meno Hospodinovo, bo jediné Jeho meno je vyvýšené, Jeho veleba nad zemou a nebom. (Žalmy 148, 1-13)
 • Triumfálna pieseň Siona
Spievajte Hospodinovi novú pieseň, Jeho chválospev v zbore zbožných. (Žalmy 149, 1)
Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje spásou. (Žalmy 149, 4)
 • Záverečné Haleluja
Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe! 2) Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! 3) Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou! 4) Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou! 5) Chváľte Ho hlasným cimbalom! Chváľte Ho zvučným cimbalom! 6) Všetko, čo dýcha,
nech chváli Hospodina! Haleluja! (Žalmy 150, 1-6)