Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Apoštol Pavol píše tento list kresťanom v Galácii.
 • Odpadnutie Galatských od evanjelia
Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, 7) ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. 8) Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty! 9) Ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám niekto zvestuje (iné) evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, – nech je prekliaty! (Galatským 1, 6-9)
Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým. (Galatským 1, 10)
 • Pavel bráni svoje apoštolstvo
A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. 12) Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Krista. (Galatským 1, 11-12)
Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, 16) zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. (Galatským 1, 15-16)
Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. (Galatským 1, 18)
Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje ako evanjelium vieru, ktorú predtým nivočil! 24) A oslavovali Boha za mňa. (Galatským 1, 23-24)
Ale ani Títa, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať, 4) a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili; (Galatským 2, 3-4)
 • Pavel karhá Petra
Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12) Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13) A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí) Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. (Galatským 2, 11-13)
Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný 20) a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. (Galatským 2, 19-20)
 • Ospravedlnenie z viery
Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! (Galatským 3, 1)
Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? (Galatským 3, 3)
Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi! (Galatským 3, 7)
Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. (Galatským 3, 9)
Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. 10) Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. (Galatským 3, 10-11)
Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť. (Galatským 3, 24)
Hovorím teda: zákon, vydaný po štyristo tridsiatich rokoch, neruší platnú zmluvu Božiu, aby zmaril zasľúbenie. (Galatským 3, 17)
Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. (Galatským 3, 26)
Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. (Galatským 3, 27)
Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. (Galatským 3, 28)
A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia. (Galatským 3, 29)
 • Dospelosť a nedospelosť vo viere
Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; 2) ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3) Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. 4) Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5) aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. 6) A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! 7) Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. (Galatským 4, 1-7)
Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9) Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? (Galatským 4, 8-9)
Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. (Galatským 4, 17)
 • Agar a Sára
A vy, bratia, ste – ako Izák – deťmi zasľúbenia. (Galatským 4, 28)
 • Kresťanská sloboda
Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! (Galatským 5, 1)
Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. (Galatským 5, 5)
V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. (Galatským 5, 6)
 • Skutky tela a ovocie Ducha
Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. (Galatským 5, 13)
Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. (Galatským 5, 14)
Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. (Galatským 5, 15)
Hovorím však: Žite podľa Ducha, a nebudete nevykonávať žiadosti tela. (Galatským 5, 16)
Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. (Galatským 5, 17)
A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, 20) modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21) závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. (Galatským 5, 19-21)
Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, 23) krotkosť, zdržanlivosť. (Galatským 5, 22-23)
Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. (Galatským 5, 24)
Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. (Galatským 5, 25)
Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom. (Galatským 5, 26)
 • Znášajme poklesky bratov
Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. (Galatským 6, 1)
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. (Galatským 6, 2)
Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. (Galatským 6, 3)
Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. (Galatským 6, 4)
Lebo každý ponesie svoju ťarchu. (Galatským 6, 5)
 • Aká sejba, taká žatva
Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. (Galatským 6, 6)
Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! 8) Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. (Galatským 6, 7-8)
V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. (Galatským 6, 9)
A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Galatským 6, 10)
 • Vlastnoručné zakončenie
Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení. (Galatským 6, 15)