Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Júda píše tento list nešpecifikovaným, v Ježišovi Kristovi povolaným…
  • Cieľ listu
Lebo votreli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok: Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného Panovníka a nášho Pána Ježiša Krista. (Júdov 1, 4)
  • Tri starozmluvné výstrahy
Chcem vám pripomenúť, aj keď to všetko už dávno viete, že keď Pán vyslobodil ľud z Egypta, potom zahubil tých, čo neverili; 6) že anjelov, ktorí si neuchránili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa, 7) rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou. (Júdov 1, 5-7)
  • Život a trest falošných prorokov
Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, nikoho neuznávajú nad sebou a rúhajú sa nebeským mocnostiam. 9) Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá! 10) Títo však sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, a práve na to hynú, čo ako nerozumná zver chápu podľa prírody. 11) Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli. 12) Sú poškvrnou našich hodov lásky; keď s vami bez bázne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi. 13) Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyhadzujú ako penu svoju vlastnú hanebnosť; bludnými hviezdami, pre ktoré je pripravené temno tmy na večnosť. 14) Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Ajhľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami, 15) aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu. 16) Sú nespokojencami, ktorí reptajú na svoj údel, a pritom žijú podľa svojich žiadostí; ich ústa hovoria naduto a lichotia ľuďom za zisk. (Júdov 1, 8-16)
  • Napomenutia
veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. 19) To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, ktorí nemajú ducha. (Júdov 1, 18-19)
Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. (Júdov 1, 20)
Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. (Júdov 1, 21)
Majte súcit s pochybovačmi, 23) zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom. (Júdov 1, 22)
  • Dokončenie
Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu: 25) jedinému [múdremu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen. (Júdov 1, 24-25)