Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Pavel a Timoteos píšu tento list kresťanom v Kolosách.
  • Vyvýšenosť Kristova
V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. (Kolosenským 1, 14)
On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16) lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. (Kolosenským 1, 15-16)
On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. (Kolosenským 1, 17)
On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. 19) Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť 20) a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. (Kolosenským 1, 18-20)
  • Požehnanie evanjelia pre čitateľov
Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, 22) teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony, 23) ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom. (Kolosenským 1, 21-23)
  • Pavel služobník evanjelia
Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. (Kolosenským 1, 28)
  • Výstraha pred falošnými učiteľmi
Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, 2) aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, 3) v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. (Kolosenským 2, 1-3)
  • Proti mudráctvu
Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, 7) zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. (Kolosenským 2, 6-7)
Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, 9) lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, 10) a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. (Kolosenským 2, 8-10)
  • Proti obradníctvu
V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, 12) keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. (Kolosenským 2, 11-12)
Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14) a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. (Kolosenským 2, 13-14)
Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. (Kolosenským 2, 15)
  • Rozličné výstrahy
Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty, 17) veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. (Kolosenským 2, 16-17)
Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní 19) a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom. (Kolosenským 2, 18-19)
Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať – ako by ste ešte vo svete žili – predpismi? 21) Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; 22) to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. 23) Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela. (Kolosenským 2, 20-23)
  • Napomenutia
Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. (Kolosenským 3, 1)
Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. (Kolosenským 3, 2)
Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4) Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve. (Kolosenským 3, 3-4)
Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6) Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7) V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8) ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. (Kolosenským 3, 5-8)
Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10) a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. (Kolosenským 3, 9-10)
Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (Kolosenským 3, 12)
Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14) A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15) A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. (Kolosenským 3, 13-15)
Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! (Kolosenským 3, 16)
A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. (Kolosenským 3, 17)
  • Kresťanská domácnosť
Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. (Kolosenským 3, 18)
Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. (Kolosenským 3, 19)
Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. (Kolosenským 3, 20)
Otcovia, nedráždite svoje deti, aby neklesli na mysli. (Kolosenským 3, 21)
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 24) vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. (Kolosenským 3, 23-24)
Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb. (Kolosenským 3, 25)
Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé, i rovnocennosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi. (Kolosenským 4, 1)
Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. (Kolosenským 4, 5)
Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. (Kolosenským 4, 6)