Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Ustanovenia starších a biskupov
Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, 8) ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, 9) musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú. (Títovi 1, 7-9)
  • Výstraha pred zvodcami
Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva, 11) ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať). (Títovi 1, 10-11)
Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené. 16) Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami (Ho) zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní. (Títovi 1, 15-16)
  • Pravidlá pre starých, mladých a pre otrokov
Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, mierni, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti; 3) podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, 4) aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k deťom, 5) miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. (Títovi 2, 2-5)
  • Zjavená milosť Božia prameňom sily nového života
Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 12) vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, 13) očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, 14) ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. (Títovi 2, 11-14)
  • Poslušnosť voči vrchnostiam a miernosť voči všetkým ľuďom
Verná to reč, a žiadam si – toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom. (Títovi 3, 8)
Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne. (Títovi 3, 9)
Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj, uvedomujúc si, že je to prevrátenec a hreší, sám sa zatracujúc. (Títovi 3, 10)