Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Spomienka na putovanie púšťou a na neposlušnosť Izraela
Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! A čo vám bude priťažké, predložte mne, a ja to vypočujem. (5 Mojžišova 1, 17)
 • Prechod územím Edómcov a Moábcov
lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa po žehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti; už štyridsať rokov je Hospodin s tebou, nemal si v ničom nedostatku. (5 Mojžišova 2, 7)
 • Na území Ammóncov
Tohto dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe. (5 Mojžišova 2, 25)
 • Rozdelenie Zajordánska
Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? (5 Mojžišova 3, 24)
 • Napomenutie k poslušnosti. Výstraha pred modlárstvom
Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dávam. (5 Mojžišova 4, 2)
Lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blízki, ako je Hospodin, náš Boh, kedykoľvek Ho vzývame? 8) A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? (5 Mojžišova 4, 7-8)
 • Napomenutie zachovávať zmluvu z Chórebu
Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči, a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života; oboznám s nimi svojich synov i vnukov – 10) i s dňom, keď si stál pred Hospodinom, svojím Bohom, na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť. (5 Mojžišova 4, 9-10)
Nedvíhaj oči k nebu a nepozeraj na slnko, mesiac a hviezdy, na všetky nebeské voje, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž, lebo tieto veci pridelil Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom pod celým nebom. (5 Mojžišova 4, 19)
Lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. (5 Mojžišova 4, 24)
 • Vyvolenie Izraela
Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného. 40) Zachovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva na večné časy. (5 Mojžišova 4, 39-40)
 • Desať Božích prikázaní
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. (5 Mojžišova 5, 7)
Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. 9) Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 10) a preukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. (5 Mojžišova 5, 8-10)
Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužije Jeho meno! (5 Mojžišova 5, 11)
Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh! 13) Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, 14) ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak ako ty. (5 Mojžišova 5, 12-14)
Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. (5 Mojžišova 5, 16)
Nezabiješ! (5 Mojžišova 5, 17)
Nescudzoložíš! (5 Mojžišova 5, 18)
Nepokradneš! (5 Mojžišova 5, 19)
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! (5 Mojžišova 5, 20)
Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu! (5 Mojžišova 5, 21)
 • Mojžiš v úlohe prostredníka
Keď Hospodin počul hlas vašich slov, keď ste hovorili so mnou, riekol mi: Počul som slová tohto ľudu, ktoré ti hovorili. Dobré je všetko, čo hovorili. 29) Kiežby bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre vodilo im aj ich deťom naveky! (5 Mojžišova 5, 28-29)
Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo! (5 Mojžišova 5, 32)
 • Veľké prikázanie lásky k Bohu
Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6) Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 7) Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. 8) Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami 9) a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. (5 Mojžišova 6, 5-9)
Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! (5 Mojžišova 6, 13)
Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, 15) aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme – lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba. (5 Mojžišova 6, 14-15)
Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina, svojho Boha, i Jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. (5 Mojžišova 6, 17)
 • Výstraha pred pohanským modlárstvom
Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. (5 Mojžišova 7, 6)
Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú, 10) a ktorý bezprostredne odpláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bezprostredne odplatí. (5 Mojžišova 7, 9-10)
 • Zasľúbenie tým, ktorí plnia zákon
Budeš požehnaný nad všetky národy, nebude neplodného ani neplodnej u teba ani medzi tvojím dobytkom. 15) Hospodin odvráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egyptské, ktoré poznáš. Na teba ich nedopustí, ale dá ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. (5 Mojžišova 7, 14-15)
 • Boj proti modlám
Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. 22) Hospodin, tvoj Boh, pomaly vyženie tieto národy spred teba; nebudeš ich môcť rýchlo vyhubiť, aby sa nerozmnožila proti tebe divá zver. (5 Mojžišova 7, 21-22)
 • Výzva k vďačnosti voči Bohu
Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. (5 Mojžišova 8, 3)
Tvoj plášť sa na tebe nezodral, ani noha ti neopuchla za týchto štyridsať rokov. (5 Mojžišova 8, 4)
Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. (5 Mojžišova 8, 5)
Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po Jeho cestách a boj sa Ho. (5 Mojžišova 8, 6)
Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, 8) do krajiny pšenice, jačmeňa, vínnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív a medu, 9) do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov ktorej budeš ťažiť meď. 10) Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. 11) Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. (5 Mojžišova 8, 7-11)
Nehovor vo svojom srdci: Moja sila a moc mojej ruky mi zadovážila toto bohatstvo. (5 Mojžišova 8, 17)
 • Napomenutie k vernosti
Potom som sa vrhol pred Hospodina ako predtým, štyridsať dní a štyridsať nocí som nejedol chlieb, ani vodu som nepil – pre všetky vaše hriechy, ktorých ste sa dopustili, páchajúc zlo v očiach Hospodinových, a nahnevali ste Ho; (5 Mojžišova 9, 18)
 • Nové dosky Desatora
Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, 13) aby si zachovával príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. (5 Mojžišova 10, 12-13)
Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví. (5 Mojžišova 10, 16)
Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky; 18) prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. (5 Mojžišova 10, 17-18)
Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj, 21) On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. (5 Mojžišova 10, 20-21)
Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské. (5 Mojžišova 10, 22)
 • Pripomenutie veľkých činov Božích
Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni budeš zachovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy i Jeho prikázania. (5 Mojžišova 11, 1)
Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zabrali krajinu, ktorú idete zabrať, 9) a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať vašim otcom aj ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. (5 Mojžišova 11, 8-9)
 • Zvláštnosti zasľúbenej krajiny
Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; 12) je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku. (5 Mojžišova 11, 11-12)
 • Sústredenie bohoslužby na jedno miesto
Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. (5 Mojžišova 12, 8)
 • Výstraha pred falošnými prorokmi
Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! 2) Ak povstane v tvojom strede prorok alebo snívač a naznačí ti znamenie alebo zázrak, 3) a ak sa splní znamenie alebo zázrak, ktoré ti predpovedal, a ak ti povie: Poďme za inými bohmi – ktorých nepoznáš – a slúžme im! 4) neposlúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. 5) Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, Jemu slúžte a Jeho sa pridŕžajte! (5 Mojžišova 13, 1-5)
Preto počúvaj hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávaj všetky Jeho prikázania, ktoré ti dnes predkladám, a rob, čo je správne v očiach Hospodina, tvojho Boha. (5 Mojžišova 13, 19)
 • Zákaz pohanských smútočných obradov
Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami. (5 Mojžišova 14, 1)
 • Desiatok
Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne dáva pole. (5 Mojžišova 14, 22)
 • Odpúšťanie dlžôb
Na konci každého siedmeho roka odpúšťaj dlžoby. 2) Spôsob odpustenia bude: Každý veriteľ nech odpustí, čo požičal svojmu blížnemu; nech to nevymáha na svojom blížnom ani na svojom bratovi, lebo bolo vyhlásené Hospodinovo odpustenie dlžôb. 3) Na cudzincovi to smieš vymáhať, avšak svojmu bratovi odpusť, čo máš uňho. (5 Mojžišova 15, 1-3)
Lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať; budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký. (5 Mojžišova 15, 6)
Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom, 8) ale štedro mu o tvor svoju ruku a požičaj mu nadostač toho, v čom má nedostatok! 9) Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel, že sa blíži siedmy rok, rok odpustenia dlžôb! aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. 10) Ochotne mu daj, a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin, tvoj Boh, pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počínaní. (5 Mojžišova 15, 7-10)
Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine! (5 Mojžišova 15,
11)
 • Tri výročité slávnosti
Nejedz pri tom nič kvasené; sedem dní jedz nekvasený chlieb, chlieb biedy – lebo naponáhlo si vyšiel z Egypta, aby si po všetky dni svojho života pamätal na deň, keď si vyšiel z Egypta. (5 Mojžišova 16, 3)
 • O ustanovení sudcov
Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. (5 Mojžišova 16, 19)
 • Tresty za modlárstvo
Neobetuj Hospodinovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohavné Hospodinovi, tvojmu Bohu! (5 Mojžišova 17, 1)
Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hospodina, tvojho Boha, a naruší Jeho zmluvu, 3) odíde slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som neprikázal, 4) a ak ti oznámia, a ty sa dopočuješ o tom, dôkladne to preskúmaj, a ak je to istá pravda, že sa takáto ohavnosť stala v Izraeli – 5) vyveď k svojim bránam muža alebo ženu, ktorí vykonali tento zlý čin, a takého muža alebo ženu ukameňuj až na smrť! 6) Na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov nech je usmrtený. Nemá byť usmrtený na základe svedectva jedného svedka. 7) Ruka svedkov nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruka všetkého ľudu. Tak odstráň zlo zo svojho stredu! (5 Mojžišova 17, 2-7)
 • Najvyšší kňazský súd
Kto by si však počínal trúfalo – a neposlúchol by kňaza, ktorý tam stojí v službe Hospodina, tvojho Boha, alebo sudcu – taký človek nech zomrie! Tak odstráň zlo z Izraela; 13) nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo nepočína. (5 Mojžišova 17, 12-13)
 • Zákon o kráľovi
Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy; 15) ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa; nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojím bratom! 16) Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: Nevracajte sa už nikdy touto cestou! 17) Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce; nech si ani striebra ani zlata príliš mnoho nenahromadí! 18) Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levítskych kňazov. 19) Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia a plniť ich, 20) aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a aby neodbočil od príkazu ani napravo ani naľavo, aby dlho kraľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia. (5 Mojžišova 17, 14-20)
 • Výstraha pred čarovaním a veštením
Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11) ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. (5 Mojžišova 18, 10-11)
Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. (5 Mojžišova 18, 13)
 • Útočištné mestá
Kto vyjde so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a so sekerou v ruke sa zaženie, aby zoťal strom, a sekera mu odpadne z poriska, zasiahne a usmrtí jeho blížneho, ten nech utečie do jedného z týchto miest a ostane nažive, 6) aby krvný pomstiteľ s rozhorčeným srdcom neprenasledoval vraha, aby ho nedostihol, pretože jeho cesta je priďaleká, a aby ho nezabil, pretože onen nebol hoden smrti, lebo predtým voči nemu neprechovával nenávisť. (5 Mojžišova 19, 5-6)
Ak by však bol niekto, kto by nenávidel svojho blížneho, a striehol by naň, prepadol by ho, a tak by ho udrel, že by zomrel, a utiekol by do jedného z týchto miest, 12) nech starší tohto mesta pošlú po neho, vezmú ho odtiaľ a vydajú ho do ruky krvného pomstiteľa; nech zomrie. 13) Tvoje oko nech sa nad ním nezľutuje, ale odstráň nevinne preliatu krv z Izraela; vtedy sa budeš mať dobre. (5 Mojžišova 19, 11-13)
 • Ochrana medze
Neposúvaj medzu svojho blížneho, ktorú vymedzili predkovia v dedičnom vlastníctve, čo dostaneš do vlastníctva v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, zabrať. (5 Mojžišova 19, 14)
 • Trest falošným svedkom
Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z akejkoľvek viny a z akéhokoľvek hriechu; nech je hriech, ktorého sa dopustil akýkoľvek, rozsudok bude platný na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. (5 Mojžišova 19, 15)
Ak povstane falošný svedok proti niekomu, a chce ho krivo obviniť z odpadlíctva, 17) nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, postavia pred Hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí budú v tom čase; 18) sudcovia nech dôkladne vyšetria záležitosť. Ak je ten svedok falošným svedkom, falošne svedčil proti svojmu bratovi, 19) urobte s ním tak, ako on zamýšľal vykonať svojmu bratovi. Tak odstráňte zlo zo svojho prostredia. 20) Keď sa to ostatní dopočujú, budú sa báť a nedopustia sa viac takého zla v tvojom strede. 21) Tvoje oko sa nezľutuje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu! (5 Mojžišova 19, 16-21)
 • Predpisy o vojenskej službe
Predstavení nech ďalej hovoria k ľudu takto: Kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyseľneli ako on. (5 Mojžišova 20, 8)
Ak budeš nejaké mesto obliehať dlhý čas a budeš bojovať proti nemu, aby si sa ho zmocnil, nevyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť; preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? 20) Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovocným stromom, môžeš zničiť a vyrúbať a vystaviť si z neho opevnenie proti mestu, ktoré bojuje proti tebe – kým sa ho nezmocníš. (5 Mojžišova 20, 19-20)
 • Manželstvo so zajatkyňou
a keď medzi zajatcami uvidíš ženu peknej postavy, obľúbiš si ju a vezmeš si ju za ženu, (5 Mojžišova 21, 11)
 • Právo prvorodeného
Ak má muž dve ženy, jednu milovanú a druhú nenávidenú, a porodia mu synov – a to milovaná i nenávidená – a prvorodený bude synom nenávidenej, 16) v deň, keď bude deliť majetok medzi synov, nesmie priznať právo prvorodeného synovi milovanej na úkor syna nenávidenej, ktorý je prvorodený, 17) ale za prvorodeného uzná syna nenávidenej, a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má, lebo je prvotinou jeho sily. Jemu patrí právo prvorodenstva. (5 Mojžišova 21, 15-17)
 • Neposlušný syn
Ak má niekto nepoddajného a vzdorovitého syna, ktorý nepočúva na slovo svojho otca ani na slovo svojej matky, a hoci ho karhajú, neposlúcha ich, 19) jeho otec a matka nech ho chytia a predvedú pred starších jeho mesta a k bráne jeho bydliska. 20) Nech povedia starším jeho mesta: Tento náš syn je nepoddajný a vzdorovitý, nepočúva na naše slovo. Je žráč a pijan! 21) Vtedy nech ho všetci mužovia mesta ukameňujú až k smrti. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia, nech to celý Izrael počuje a nech sa bojí. (5 Mojžišova 21, 18-21)
 • Pochovanie popraveného
Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti, a bol by popravený obesením na drevo, 23) jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliaty Bohom. Preto si nepoškvrň zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva. (5 Mojžišova 21, 22-23)
 • Rozličné predpisy
Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svojho brata, neodopri im pomoc, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi. 2) Ale ak ti nie je tvoj brat nablízku, alebo ak ho nepoznáš, vezmi ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; potom mu ich vráť. 3) Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svojho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; nesmieš odoprieť svoju pomoc. 4) Keby si videl osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, neodopri im pomoc; pomôž mu zdvihnúť ich! (5 Mojžišova 22, 1-4)
Žena nech nenosí mužský odev, ani muž si neoblečie rúcho ženy, lebo je ohavný Hospodinovi, tvojmu Bohu, každý, ktokoľvek to činí. (5 Mojžišova 22, 5)
Keď si postavíš nový dom, urob ohradu na nástreší, aby si neuvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby niekto spadol odtiaľ. (5 Mojžišova 22, 8)
Neor spoločne na volovi i oslovi! (5 Mojžišova 22, 10)
Neodievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva: z vlny a z ľanu. (5 Mojžišova 22, 11)
 • Cudzoložstvo, smilstvo
Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak odstráň zlo z Izraela! 23) Keby bola deva-panna zasnúbená s mužom, a stretol by ju v meste iný muž, a spal by s ňou, 24) vtedy ich oboch vyveďte k bráne toho mesta a ukameňujte ich na smrť: dievku za to, že nevolala do mesta o pomoc, a muža za to, že zneuctil ženu svojho blížneho. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia! 25) Keby muž stretol zasnúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmocnil, a spal by s ňou, vtedy zomrie len sám muž, ktorý s ňou spal. 26) Deve však neurob nič; deva sa nedopustila hriechu, hodného trestu smrti, lebo je to celkom tak, ako keby niekto napadol svojho blížneho a zavraždil by ho. 27) Lebo ju stretol na poli, zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol. 28) Keby muž stretol devu-pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pristihli by ich, 29) vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou preto, že ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť. (5 Mojžišova 22, 22-29)
 • Vstup do zhromaždenia Hospodinovho
Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužský úd. (5 Mojžišova 23, 2)
Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho miešanec – bastard, ani jeho desiate pokolenie nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho. (5 Mojžišova 23, 3)
 • Čistota v tábore
Ak bude medzi vami muž, nečistý pre nočnú príhodu, nech vyjde von za tábor; nesmie vkročiť do tábora. (5 Mojžišova 23, 11)
Za táborom budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. 14) Vo svojom výstroji budeš mať rýľ, a keď si vonku kľakneš, vykopeš ním jamku a zahrabeš svoj výkal. 15) Lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vyslobodil a aby ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby nevidel u teba nič neslušné a neodvrátil sa od teba. (5 Mojžišova 23, 13-15)
 • Rozličné príkazy
Nevydaj otroka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svojho pána. 17) Nech býva s tebou v tvojom prostredí, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich sídlisk, kde sa mu zapáči. Neutláčaj ho! (5 Mojžišova 23, 16-17)
Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava. 21) Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom konaní v krajine, ktorú ideš zabrať. (5 Mojžišova 23, 20-21)
Ak dáš sľub Hospodinovi, svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo ťa Hospodin, tvoj Boh, určite vezme na zodpovednosť a budeš mať hriech. 23) Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. 24) Avšak usilovne zachovávaj, čo vyšlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hospodinovi, svojmu Bohu, ako dobrovoľnú obeť, ako si to vyriekol vlastnými ústami. (5 Mojžišova 23, 22-24)
Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce; avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť. 26) Keď vojdeš do obilia svojho blížneho, smieš si natrhať klasy rukou, avšak kosákom nesmieš zakosiť do obilia svojho blížneho. (5 Mojžišova 23, 25-26)

 • Predpisy o manželstve
Keď sa niekto stane novomanželom, nemusí ísť na vojnu, a nech sa mu neukladá nijaká povinnosť; nech bude uvoľnený pre svoju domácnosť na jeden rok a nech sa teší so svojou ženou, ktorú si vzal. (5 Mojžišova 24, 5)
 • Zákony ľudskosti
Nech nikto neberie do zálohu ani ručný mlynček, ani vrchný žarnov, lebo tým by bral do zálohu život. (5 Mojžišova 24, 6)
Ak požičiaš niečo svojmu blížnemu, nevkroč do jeho domu vziať si niečo do zálohu. 11) Postoj vonku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti záloh vynesie von. 12) A ak je to chudobný muž, nechoď spať s jeho zálohom. 13) Rozhodne mu vráť jeho záloh pri západe slnka, aby si ľahol vo svojom plášti a blahorečil ti; ty však budeš spravodlivý pred Hospodinom, svojím Bohom. (5 Mojžišova 24, 10-13)
Neutláčaj biedneho a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách. 15) Vyplať mu ešte v ten deň pred západom slnka mzdu, lebo je núdzny a netrpezlivo na ňu čaká; nech nevolá proti tebe k Hospodinovi; ináč budeš mať hriech. (5 Mojžišova 24, 14-15)
Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech! (5 Mojžišova 24, 16)
Neprekrúcaj právo cudzinca ani siroty a neber do zálohu vdovine šaty. (5 Mojžišova 24, 17)
Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho; nech ostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20) Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. 21) Keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. (5 Mojžišova 24, 19-21)
ak si vinník zaslúži palicovanie, sudca nariadi položiť ho a biť v jeho prítomnosti, ako zasluhuje podľa svojej viny. 3) Môže ho dať udrieť štyridsaťkrát, nie viac; ak by ho dal biť navyše, tvoj brat by bol potupený pred tvojím zrakom. (5 Mojžišova 25, 2-3)
Mlátiacemu volovi hubu nezaväzuj! (5 Mojžišova 25, 4)
 • Nehanebnosť pri ruvačke
Ak sa dvaja mužovia medzi sebou pobijú, a ak pristúpi žena jedného, aby vyslobodila svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vystrie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie, 12) odsekni jej ruku; nech sa nezľutuje tvoje oko nad ňou. (5 Mojžišova 25, 11-12)
 • Zákaz falošných mier a váh
Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie. 14) Nemaj vo svojom dome dvojakú éfu: väčšiu a menšiu. 15) Závažia maj presné a správne; éfu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 16) Lebo pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto to činí, každý, kto pácha bezprávie. (5 Mojžišova 25, 13-16)
 • Pamätné kamene
V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene a natri ich vápnom; (5 Mojžišova 27, 2)
 • Zasľúbenie požehnania
Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. 2) Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha. 3) Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. 4) Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka, i mláďatá tvojho statku, i prírastky drobného stáda. 5) Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6) Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 7) Hospodin spôsobí porážku tvojich nepriateľov, ktorí by povstali proti tebe. Jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou. 8) Hospodin ti udelí svoje požehnanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 9) Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal, ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po Jeho cestách. 10) Vtedy všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hospodinovo, a budú sa ťa báť. 11) Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. 12) Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať. 13) Hospodin ťa učiní hlavou, a nie chvostom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť. 14) Neodchýľ sa ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil. (5 Mojžišova 28, 1-14)
 • Hrozba kliatbou
Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať: 16) Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. 17) Prekliaty bude tvoj kôš a tvoje koryto. 18) Prekliaty bude plod tvojho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda. 19) Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať, a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať. 20) Hospodin pošle na teba kliatbu, zdesenie a pohromu pri každom počínaní tvojich rúk, do ktorého sa dáš, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, pretože si ma opustil. 21) Hospodin ťa zachváti morom, kým ťa neumorí v krajine, ktorú teraz prichádzaš zaujať. 22) Hospodin ťa bude biť suchotami, horúčkou i zápalom, páľavou a mečom, obilnou sneťou a žltnutím; a budú ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23) Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo. 24) Namiesto dažďa dá Hospodin tvojej krajine piesok, a prach zostúpi na teba z nebies, kým ťa nezničí. 25) Hospodin spôsobí, že ťa tvoji nepriatelia porazia. Jednou cestou potiahneš proti nim, siedmimi cestami zutekáš pred nimi a budeš predmetom úžasu pre všetky kráľovstvá zeme. 26) Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému vtáctvu nebeskému i zvieratám krajiny a nebude nikoho, kto by ich odohnal. 27) Hospodin ťa bude biť egyptskými vredmi, pľuzgiermi, vyrážkami a svrabom, z ktorých sa nevyliečiš. 28) Hospodin ťa bude biť šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle. 29) Na jasné poludnie budeš tápať ako slepec v tme. Na tvojich cestách sa ti nebude dariť. Vtedy ťa budú vždy utláčať a okrádať po všetky dni, a nikto ťa nezachráni. 30) So ženou sa zasnúbiš, ale iný bude s ňou spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš vinicu, ale nebudeš ju užívať. 31) Tvojho vola zabijú pred tvojimi očami, ale nebudeš z neho jesť; pred očami ti ukradnú osla, a nevrátia ti ho; tvoje drobné stádo sa dostane tvojim nepriateľom, a nikto ti nepomôže. 32) Tvoji synovia a tvoje dcéry dostanú sa do moci cudzieho národa, oči ti budú hľadieť na to a budeš prahnúť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič nezmôžu. 33) Plodiny tvojej pôdy a všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, a budú ťa vždy utláčať a po všetky dni gniaviť. 34) Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš dívať. 35) Hospodin ťa bude biť zlými vredmi na kolenách i na stehnách tak, že sa nebudeš môcť vyliečiť, od spodku nôh až po vrch hlavy. 36) Hospodin zavedie teba i tvojho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom z dreva a kameňa. 37) Budeš na zdesenie, na odstrašujúci príklad a na posmech všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Hospodin. 38) Mnoho semena vynesieš na pole, a málo pozberáš, lebo to znivočia kobylky. 39) Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno nebudeš ani piť, ani uskladňovať, lebo ich obžerú červy. 40) Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo oliva ti opŕchne. 41) Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, pretože pôjdu do zajatia. 42) Všetky tvoje stromy a plodiny pôdy napadne hmyz. 43) Cudzinec ťa bude v tvojom prostredí prerastať vyššie a vyššie, ty však budeš upadať nižšie a nižšie. 44) On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš požičiavať; on bude hlavou a ty budeš chvostom. 45) Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať a dostihnú ťa, kým ťa nezničia, pretože si neposlúchal slovo Hospodina, svojho Boha, a nezachovával si Jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. 46) Tak budú na tebe a na tvojom potomstve na znak a na znamenie až naveky. 47) Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, v radosti a šťastí, keď si mal hojnosť všetkého, 48) budeš o hlade a smäde, v nahote a nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorých Hospodin pošle na teba; položí ti železné jarmo na krk, kým ťa nezahubí. 49) Hospodin privedie na teba národ zďaleka; z konca zeme ako orol priletí národ, jazyku ktorého nebudeš rozumieť, 50) surový národ, ktorý nebude brať ohľad na starca, ani sa nezľutuje nad dieťaťom. 51) Bude jesť plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí – nenechá ti ani obilie, ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka ani prírastok tvojho drobného stáda, kým ťa nezničí. 52) Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine, a bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. 53) Počas obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. 54) Aj najnežnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závistivým okom na svojho brata a na svoju vlastnú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú, 55) aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič v obľahnutí a tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich osadách. 56) Aj najnežnejšia a najrozmaznanejšia žena spomedzi vás, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude závistivým okom hľadieť na svojho vlastného muža, na svojho syna a na svoju dcéru, 57) i na lôžko, ktoré pri pôrode vyjde z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obľahnutia a v tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách. 58) Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, napísané v tejto knihe, ak sa nebudeš báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha, 59) Hospodin spôsobí strašné rany tebe i tvojmu potomstvu, veľké a trvalé rany i zlé a trvalé choroby. 60) Obráti na teba všetky neduhy Egypta, ktorých si sa bál a ktoré sa prichytia na teba; 61) i všelijakú chorobu a všelijakú ranu, ktorá nie je zaznačená v knihe tohto zákona, uvedie na teba Hospodin, kým ťa nezničí. 62) Miesto toho, že by vás bolo ako nebeských hviezd, ostane vás len málo, pretože si neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha. 63) Ako sa Hospodin radoval z vás, keď vám dobre činil a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin, keď vás vyhubí a zničí – tak budete vytrhaní z krajiny, ktorú idete zabrať. 64) Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca po druhý koniec zeme a budeš tam slúžiť iným bohom, z dreva a kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. 65) Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať odpočinutia. I tam ti dá Hospodin prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúcu dušu. 66) Tvoj život pred tebou bude visieť na vlásku, a budeš sa báť v noci i vo dne, a nebudeš si istý ani svojím životom. 67) Ráno budeš vravieť: Keby už bol večer! a večer budeš vravieť: Keby už bolo ráno! pre ustrašenosť svojho srdca, ktorá ťa bude ľakať, a pre to, čo vlastnými očami uvidíš. 68) Hospodin ťa zavedie naspäť do Egypta na lodiach cestou, o ktorej som ti riekol: Neuvidíš ju viacej; tam sa budete predávať za otrokov a otrokyne svojim nepriateľom, ale nikto vás nekúpi. (5 Mojžišova 28, 15-68)
 • Obnovenie zmluvy
Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. (5 Mojžišova 29, 3)
Viedol som vás štyridsať rokov po púšti; vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. (5 Mojžišova 29, 4)
Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona! (5 Mojžišova 29, 28)
 • Božie zasľúbenie
Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová – požehnanie i kliatba – ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa Hospodin, tvoj Boh, zahnal, 2) a keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš i so svojimi deťmi celým srdcom a celou dušou poslúchať Jeho hlas tak, ako ti to dnes prikazujem, 3) vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou a znovu ťa zhromaždí spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. (5 Mojžišova 30, 1-3)
Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý. (5 Mojžišova 30, 6)
Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. (5 Mojžišova 30, 11)
Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. (5 Mojžišova 30, 14)
 • Výstraha pred modlárstvom
Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy – tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. 17) Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18) oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán. 19) Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: 20) miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. (5 Mojžišova 30, 16-20)
 • Józua Mojžišovým nástupcom
Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach! (5 Mojžišova 31, 8)
 • Posledné pokyny Mojžišovi
Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvrdohlavosť. Veď ak sa priečite Hospodinovi, kým ešte s vami žijem, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti! (5 Mojžišova 31, 27)
 • Mojžišova pieseň
On Skalou, dokonalé je dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy. (5 Mojžišova 32, 4)
Našiel ho v pustej krajine, kde nevzhľadná divočina vyje, ujal sa ho, staral sa oň, chránil si ho sťa zrenicu oka. (5 Mojžišova 32, 10)
Zanedbal si Skalu, ktorá ťa zrodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa splodil. (5 Mojžišova 32, 18)
Ako by mohol jeden prenasledovať tisíc ľudí a dvaja na útek zahnať desaťtisíc ľudí? Iba ak by ich predala ich Skala a Hospodin ich vydal napospas! (5 Mojžišova 32, 30)
Mne patrí pomsta i odplata pre dobu, keď sa im zakolíše noha, lebo deň ich záhuby je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť. (5 Mojžišova 32, 35)
Lebo Hospodin zaistí práva svojmu ľudua zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Keď uvidí, že stratila sa sila a chráneným i nechráneným je koniec, (5 Mojžišova 32, 36)
Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí. (5 Mojžišova 32, 39)
 • Mojžišova smrť
Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla. (5 Mojžišova 34, 7)
Avšak v Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa Hospodin stýkal tvárou v tvár, 11) podobný pri všetkých znameniach a zázrakoch, ktoré ho Hospodin poslal konať v Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho služobníkmi i celou jeho krajinou, 12) a pri všetkých prejavoch moci, pri všetkých veľkých a strašných skutkoch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Izraela. (5 Mojžišova 34, 10-12)