Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Daniel a jeho druhovia na babylonskom kráľovskom dvore
Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. (Daniel 1, 2)
Potom kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi Ašpenazovi, aby priviedol spomedzi Izraelcov z kráľovského potomstva, alebo zo šľachticov (Daniel 1, 3)
Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. (Daniel 1, 10)
Po desiatich dňoch vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. (Daniel 1, 15)
Tak bol Daniel tam až do prvého roku kráľa Kýra. (Daniel 1, 21)
  • Nebúkadnecarov sen o soche a jeho výklad
V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. (Daniel 2, 1)
Kráľ odpovedal Chaldejcom: Moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. (Daniel 2, 5)
Kráľ sa pre to veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. (Daniel 2, 12)
Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! (Daniel 2, 20)
On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. (Daniel 2, 21)
Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. (Daniel 2, 22)
  • Skúška Danielových priateľov v ohnivej peci
Preto vydávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! (Daniel 3, 29)
Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie. (Daniel 3, 33)
Médsky Dárius prevzal kráľovstvo, keď mal šesťdesiatdva rokov. (Daniel 6, 1)
  • Daniel v jame s levmi
Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. (Daniel 6, 11)
Odo mňa vychádza rozkaz: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec. (Daniel 6, 27)
Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levov. (Daniel 6, 28)
  • Videnie o kozlovi a baranovi
Mal som videnie; v ňom som bol na hrade v Šúšane, ktorý je v krajine Elám. Vo svojom videní pri rieke Úlaj, (Daniel 8, 2)
  • Danielova kajúca modlitba
Bože môj, nakloň ucho a počuj, otvor oči a pozri sa na naše spustošenie a na svoje mesto, ktoré nesie Tvoje meno. Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. (Daniel 9, 18)
  • Muž v ľanovom odeve
Nejedol som chutný pokrm, mäso ani víno sa mi nedostalo do úst, vôbec som sa nepomazal, kým neprešli tri týždne. (Daniel 10, 3)
Tak som ostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostala vo mne sila, skvelý výzor mojej tváre sa strašne zmenil a sila ma opustila. (Daniel 10, 8)
  • Čas poslednej hrôzy
Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. (Daniel 11, 35)
  • Zapečatenie proroctva
Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. (Daniel 12, 2)
Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. (Daniel 12, 3)
Mnohí prejdu triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumní pochopia. (Daniel 12, 10)
Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj! Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní. (Daniel 12, 13)