Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Nebúkadnecarov sen o soche a jeho výklad
Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! (Daniel 2, 20)
On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. (Daniel 2, 21)
Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. (Daniel 2, 22)
  • Skúška Danielových priateľov v ohnivej peci
Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie. (Daniel 3, 33)
  • Daniel v jame s levmi
Lebo On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec. (Daniel 6, 27)
Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. (Daniel 6, 28)
  • Vzkriesenie a odplata
Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. (Daniel 12, 2)
Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. (Daniel 12, 3)
  • Zapečatenie proroctva
Mnohí prejdu triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumní pochopia. (Daniel 12, 10)