Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Božie poverenie proroka
Ty však, človeče, neboj sa ich ani ich rečí. Neboj sa, keby ťa hoci aj bodliaky a tŕne obklopovali a keby si sedel aj na škorpiónoch. Neboj sa ich rečí, ani sa ich neľakaj, lebo sú domom vzdoru. 7) Hovor im moje slová, už či poslúchnu, alebo odmietnu, lebo sú domom vzdoru. (Ezechiel 2, 6-7)
 • Ťažkosť prorockej služby
Lebo nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela; 6) nie k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, reč ktorých nerozumieš, lebo keby som ťa k takým poslal, tí by ťa určite poslúchli. (Ezechiel 3, 5-6)
Ďalej mi riekol: Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami! (Ezechiel 3, 10)
 • Prorok ako strážca
Keď poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. (Ezechiel 3, 18)
Ak napomenieš bezbožného, a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť, a ty si zachrániš život. (Ezechiel 3, 19)
Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech, a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. (Ezechiel 3, 20)
 • Odôvodnenie súdu
Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. (Ezechiel 5, 13)
 • Blízkosť konca
Tu, hľa, je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. (Ezechiel 7, 10)
Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. (Ezechiel 7, 26)
 • Modlárstvo v jeruzalemskom chráme
Priviedol ma do vnútorného dvora domu Hospodinovho, a hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho, medzi predsieňou a oltárom, bolo asi dvadsaťpäť mužov, obrátených chrbtom k chrámu Hospodinovmu a tvárou k východu. Klaňali sa slnku, obrátení na východ. (Ezechiel 8, 16)
 • Trest a označenie verných
Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit; dám im odplatu za ich cesty. (Ezechiel 9, 10)
 • Proti tým, čo pohŕdajú proroctvami
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 22) Človeče, aké to máte úslovie o Izraeli, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič? 23) Preto im povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Urobím koniec tomuto úsloviu, a už ho nebudú používať v Izraeli. Avšak povedz im: Priblížili sa dni a splní sa každé videnie. (Ezechiel 12, 21-23)
 • Neverná žena
(Jeruzalem) Po všetkých svojich zlých skutkoch beda, beda ti! – znie výrok Hospodina, Pána – 24) zhotovila si si lôžko na oltárnom podstavci a zriadila si si výšinu na každom priestranstve; 25) pri každej križovatke si si postavila výšinu, zohavila si svoju krásu a rozťahovala si nohy pred každým, čo prechádzal okolo; rozmnožovala si svoje smilstvo. 26) Potom si smilnila s Egypťanmi, so svojimi susedmi s veľkým údom, a rozmnožovala si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. (Ezechiel 16, 23-26)
 • Osobná zodpovednosť za hriechy
Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, 6) nejedáva na vrchoch, oči nedvíha k modlám domu Izraela, ani nepoškvrňuje ženu svojho blížneho, ani sa nepriblíži k žene, keď je nečistá, 7) ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, 8) ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, 9) ak chodí podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť – znie výrok Hospodina, Pána. 10) No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, 11) hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vrchoch, ženu blížneho poškvrňuje, 12) biedneho a chudobného utláča, dopúšťa sa lúpeže, nevracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, páše ohavnosť, 13) dáva na úžeru a berie úrok – ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite zomrie a jeho krv bude na ňom. 14) Ak splodí syna, ktorý videl všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, a hoci ich videl, podobne nekonal, 15) teda na vrchoch nejedával, svoj zrak nedvíhal k modlám domu Izraela, ženu blížneho nepoškvrnil, 16) ani nikoho neutláčal, ani nezadržal záloh, ani sa nedopustil lúpeže, zo svojho chleba udelil hladnému a nahého zaodel rúchom, 17) od bezprávia odtiahol svoju ruku, nebral úžeru ani úrok, moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. 18) Jeho otec, ktorý sa dopúšťal útlaku, dopustil sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré; ten, hľa, zomrie za svoju vinu. (Ezechiel 18, 5-18)
Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. (Ezechiel 18, 20)
Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! 22) Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. (Ezechiel 18, 21-22)
Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? (Ezechiel 18, 23)
Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. (Ezechiel 18, 24)
Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. (Ezechiel 18, 26)
Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. 28) Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie.(Ezechiel 18, 27-28)
Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. (Ezechiel 18, 31)
Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť – znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa a budete žiť! (Ezechiel 18, 32)
 • Smrť prorokovej manželky znamením
Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Avšak nesmúť a neplač; nech ti nevyjde ani slza. 17) Tíško vzdychaj, nedrž smútok za mŕtvou, turban si zaviaž a sandále si obuj na nohy! Ale fúzy si nezakry, ani nejedz chlieb smútku! 18) Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. (Ezechiel 24, 16-18)
 • Prorok strážcom ľudu
Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, určite zomrieš! ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 9) No ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. (Ezechiel 33, 8-9)
 • Hospodin nemá záľubu v smrti hriešnika
Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! (Ezechiel 33, 11)
Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. 13) Ak poviem spravodlivému: Určite ostaneš nažive! ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a bude páchať neprávosť, nijaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoju neprávosť, ktorú spáchal. (Ezechiel 33, 12-13)
Ak poviem bezbožnému: Určite zomrieš! ale on sa odvráti od svojho hriechu a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, 15) takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. 16) Nijaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. (Ezechiel 33, 14-16)
Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, zomrie pre tieto veci. 19) Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, pre tieto veci bude žiť. 20) A predsa hovoríte: Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života, dom Izraela! (Ezechiel 33, 18-20)
 • Proti tým, čo počúvajú, a neplnia slovo proroka
Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud, pred tebou sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. (Ezechiel 33, 31)
 • Proti zlým vládcom ľudu
Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím; budem ich pásť, ako sa patrí. (Ezechiel 34, 16)
 • Obnovenie Izraela
Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. (Ezechiel 36, 26)
Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. (Ezechiel 36, 27)
Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. (Ezechiel 36, 31)