Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Vina a trest Izraela
Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. (Izaiáš 1, 3)
Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. (Izaiáš 1, 5)
 • Nesprávna a správna cesta k Bohu
Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube! 12) Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? 13) Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novmesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. 14) Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15) Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. 16) Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť, 17) učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. (Izaiáš 1, 11-17)
 • Podmienka zmierenia
Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19) Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20) Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili. (Izaiáš 1, 18-20)
 • Očista Jeruzalema
Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa za darmi; sirotám právo neprisudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva. (Izaiáš 1, 23)
 • Mesiášska ríša pokoja
On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. (Izaiáš 2, 4)
 • Veľký deň Hospodinov
Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. (Izaiáš 2, 11)
Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň 18) a bôžikovia celkom zaniknú. (Izaiáš 2, 17)
 • Vnútorný rozklad ako trest
Chlapcov im dám za kniežatá a svojvôľa bude vládnuť nad nimi. 5) A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mládenec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. (Izaiáš 3, 4-5)
Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! (Izaiáš 3, 10)
Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. (Izaiáš 3, 11)
 • Proti pyšným ženám
Hospodin riekol: Pretože spyšneli dcéry Siona a chodia s vystretým krkom, očami zvodne žmurkajú drobčiac a cupkajúc, sponkami na nohách štrngajú, 17) Pán chrastami raní temeno dcér Siona, Hospodin obnaží ich sluchy. 18) V ten deň Hospodin odstráni ozdobné sponky, čelenky i polmesiace, 19) náušnice i náramky, závoje 20) i čepce, retiazky na nohy i opasky, voňavkové fľaštičky i amulety, 21) prstene i krúžky do nosa, 22) skvostné šaty i plášte, ručníky i kapsičky, 23) zrkadlá i jemné košele, turbany i prepychové plášte. 24) Namiesto balzamovej vône bude zápach a namiesto pásu povraz; namiesto vlnitých kaderí plešina a miesto skvelého rúcha opásanie vrecovinou, spálenina namiesto krásy. (Izaiáš 3, 16-24)
 • Šestoro beda proti rozličným hriechom
Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. (Izaiáš 5, 11)
Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. (Izaiáš 5, 20)
Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. (Izaiáš 5, 21)
 • Povolanie proroka
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. (Izaiáš 6, 3)
A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! (Izaiáš 6, 8)
Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. (Izaiáš 6, 10)
 • Immanuel
Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. (Izaiáš 7, 14)
Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. (Izaiáš 7, 15)
 • Prorokov syn znamením
A vezmi si vierohodných svedkov: kňaza Uriju a Zachariáša, syna Jeberechijovho. (Izaiáš 8, 2)
 • Výstraha pred poverou
Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? (Izaiáš 8, 19)
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6) Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. (Izaiáš 9, 5-6)
 • Boží súd nad severnou ríšou Izraela
Vodcovia tohto ľudu sa stali zvodcami, a tí, ktorých vedú, sú zmätení. (Izaiáš 9, 15)
Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, 2) aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu; aby vdovy mohli byť ich korisťou
a aby olúpili siroty. 3) Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? (Izaiáš 10, 1-3)
 • Mesiášska ríša pokoja
Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2) Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. 3) V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia,a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4) ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. 5) Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. 6) Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7) Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8) Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. 9) Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. 10) V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. (Izaiáš 11, 1-10)
 • Chválospev Hospodinovi
Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. (Izaiáš 12, 2)
V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. (Izaiáš 12, 4)
Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. (Izaiáš 12, 5)
 • Súd nad Damaskom, Izraelom a Júdom
Výrok proti Damasku. Ajhľa, Damask prestane byť mestom, a bude hŕbou zrúcanín. 2) Jeho mestá budú navždy opustené, budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich a nik ich nevyruší. (Izaiáš 17, 1-2)
 • Obrátenie Egypta a Asýrie
A Hospodin sa dá poznať Egyptu; Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň, budú Ho uctievať a zábitnými a pokrmovými obeťami Mu budú dávať sľuby a plniť ich. (Izaiáš 19, 21)
 • Prorok ako znak a znamenie
Vtedy riekol Hospodin: Ako môj služobník Izaiáš chodil tri roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, (Izaiáš 20, 3)
 • Šebna a Eljákím
Zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny; tam zomrieš, a tam budú tvoje slávne vozy, ty, potupa domu svojho pána. (Izaiáš 22, 18)
 • Chválospev vykúpených
Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé.(Izaiáš 25, 1)
 • Kráľovská hostina na Sione
Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal. (Izaiáš 25, 8)
 • Hospodin – Skala vekov
Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. (Izaiáš 26, 3)
Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov, (Izaiáš 26, 4)
 • Ďakovný žalm
Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá. Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. (Izaiáš 26, 9)
 • Podobenstvo o oráčovi
Veď kôpor sa nemláti mlátiacim cepom, ani koleso voza sa neobracia po rasci, lebo kôpor sa vytĺka palicou a rasca prútom. (Izaiáš 28, 27)
 • Zbožnosť úst
Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. (Izaiáš 29, 13)
 • Egypt nie je záchranou pre Judsko
Pán riekol: do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže; preto som ho nazval Rahabom, donúteným k nečinnosti. (Izaiáš 30, 7)
 • Tresty neposlušnému ľudu
Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. (Izaiáš 30, 8)
 • Ríša spravodlivosti
Prostriedky podliaka sú zlé, hanebné skutky plánuje, aby zničil biednych klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. (Izaiáš 32, 7)
Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. (Izaiáš 32, 8)
 • Ľud a krajina v časoch spásy
Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky. (Izaiáš 32, 17)
 • Babylonskí poslovia u Chizkiju
Vtedy Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, pokiaľ ja budem žiť. (Izaiáš 39, 8)
 • Zajatých čaká návrat
Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vädne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. (Izaiáš 40, 7)
Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. (Izaiáš 40, 8)
 • Povzbudenie zronených
Nevieš to? Nepočul si?Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. (Izaiáš 40, 28)
Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. (Izaiáš 40, 29)
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. (Izaiáš 40, 31)
 • Neboj sa, Izrael
Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. (Izaiáš 41, 10)
 • Izrael je slepý sluha
Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma, má otvorené uši, ale nepočuje. (Izaiáš 42, 20)
 • Hospodin – Vykupiteľ Izraela
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3) lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, (Izaiáš 43, 2-3)
 • Divné vyslobodenie z Babylonie
Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. (Izaiáš 43, 19)
 • Modly sú len dielo človeka
Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. 10) Kto formoval boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? 11) Ajhľa, všetci jej prívrženci budú zahanbení; aj remeselníci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahanbia. 12) Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju formuje; kuje ju svojím silným ramenom; pritom vyhladne, tak že ani silu nemá, nepije vodu a unaví sa. 13) Tesár šnúrou meria drevo a obkresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje; urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. 14) Vytne si cédre, priberie cér a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov; zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. 15) Potom poslúži človeku ako palivo; zoberie si z neho a zohreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb; aj boha zhotoví z neho a pokloní sa; spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. 16) Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie mäso, zje pečienku, nasýti sa, aj sa zohreje a povie: Ach, zohrial som sa a cítim žiar. 17) Zo zvyšku urobí boha, svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí k nej: Zachráň ma, lebo si mojím bohom. 18) Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. 19) Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, žeby povedal: Polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som mäso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť; kľakám pred dreveným klátom. (Izaiáš 44, 9-19)
Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný: srdce ho zvedie; nezachráni si život, ani nepovie: To, čo mám v pravici, je klam. (Izaiáš 44, 20)
 • Pád babylonských modiel
Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. (Izaiáš 46, 4)
 • Prišiel čas vyslobodenia Izraela
Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. (Izaiáš 48, 17)
 • Výzva Sionu k prijatiu spásy
Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu, Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvätné! Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. (Izaiáš 52, 1)
Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. (Izaiáš 53, 2)
Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. (Izaiáš 53, 3)
Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. (Izaiáš 53, 4)
Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Izaiáš 53, 5)
 • Sion vzrastie milosťou Hospodinovou
Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. (Izaiáš 54, 10)
Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába zbraň rozličného druhu, ale ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. (Izaiáš 54, 16)
Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa – znie výrok Hospodinov. (Izaiáš 54, 17)
 • Výzva k účasti na spáse
Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Izaiáš 55, 1)
Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Izaiáš 55, 2)
 • Slovo Hospodinovo splní svoj cieľ
Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! (Izaiáš 55, 6)
Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. (Izaiáš 55, 7)
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov – 9) ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. (Izaiáš 55, 8-9)
Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, 11) tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. (Izaiáš 55, 10-11)
Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu! Zbožní ľudia odchádzajú, a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý, 2) ale dôjde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou. (Izaiáš 57, 1-2)
 • Opravdivý pôst
Volaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. 2) Oni ma, pravda, hľadajú deň čo deň, chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti: 3) Prečo sa postíme, keď Ty to nevidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. 4) Ajhľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli biť zločinnou päsťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. 5) Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? 6) Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. 7) Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8) Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. 9) Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10) ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11) A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. 12) A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie. (Izaiáš 58, 1-12)
 • Svätenie sviatočného dňa odpočinku
Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, 14) potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili. (Izaiáš 58, 13-14)
 • Ruka Hospodinova nie je prikrátka
Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. 2) Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. (Izaiáš 59, 1-2)
 • Budúca sláva Sionu
Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. (Izaiáš 60, 1)
 • Kajúca prosba o obnovenie niekdajšej milosti
v každom ich súžení. Ani posol, ani anjel, ale On sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. (Izaiáš 63, 9)
Ako statok zostupuje do údolia, tak Duch Hospodinov im dal odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si preslávil svoje meno. (Izaiáš 63, 14)
 • Trest pre modlárov, blaho pre verných
Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! (Izaiáš 65, 1)
 • Boh nepotrebuje chrám ani poverčivú bohoslužbu
Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul? 2) Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. (Izaiáš 66, 1-2)
 • Boh nepotrebuje chrám ani poverčivú bohoslužbu
Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo; mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin. (Izaiáš 66, 16)
Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v strede, tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú – znie výrok Hospodinov. (Izaiáš 66, 17)