Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Vina a trest Izraela
Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. (Izaiáš 1, 5)
 • Nesprávna a správna cesta k Bohu
Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube! 12) Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? 13) Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novmesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. 14) Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15) Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. 16) Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť,
17) učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. (Izaiáš 1, 11-17)
 • Podmienka zmierenia
Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19) Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20) Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili. (Izaiáš 1, 18-20)
 • Veľký deň Hospodinov
Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. (Izaiáš 2, 11)
Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň 18) a bôžikovia celkom zaniknú. (Izaiáš 2, 17)
 • Vnútorný rozklad ako trest
Chlapcov im dám za kniežatá a svojvôľa bude vládnuť nad nimi. 5) A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mládenec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. (Izaiáš 3, 4-5)
Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! (Izaiáš 3, 10)
Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. (Izaiáš 3, 11)
 • Šestoro beda proti rozličným hriechom
Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. (Izaiáš 5, 11)
Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. (Izaiáš 5, 20)
Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. (Izaiáš 5, 21)
 • Povolanie proroka
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. (Izaiáš 6, 3)
A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! (Izaiáš 6, 8)
 • Immanuel
Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. (Izaiáš 7, 14)
 • Výstraha pred poverou
Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? (Izaiáš 8, 19)
 • Mesiášovo kráľovstvo
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6) Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. (Izaiáš 9, 5-6)
 • Mesiášska ríša pokoja
Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2) Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. 3) V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4) ale v spravodlivosti bude
súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. 5) Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude
opaskom na jeho bedrách. 6) Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7) Krava s medveďom sa budú pásť,
ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8) Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. 9) Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. 10) V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. (Izaiáš 11, 1-10)
 • Chválospev Hospodinovi
Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. (Izaiáš 12, 2)
Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. (Izaiáš 12, 4)
Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. (Izaiáš 12, 5)
 • Chválospev vykúpených
Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé. (Izaiáš 25, 1)
 • Kráľovská hostina na Sione
Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal. (Izaiáš 25, 8)
 • Hospodin – Skala vekov
Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. (Izaiáš 26, 3)
Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov… (Izaiáš 26, 4)
 • Ďakovný žalm
Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá. Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. (Izaiáš 26, 9)
 • Zbožnosť úst
Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. (Izaiáš 29, 13)
 • Ľud a krajina v časoch spásy
Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky. (Izaiáš 32, 17)
 • Povzbudenie zronených
Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. (Izaiáš 40, 28)
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. (Izaiáš 40, 31)
 • Neboj sa, Izrael
Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. (Izaiáš 41, 10)
 • Hospodin – Vykupiteľ Izraela
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3) lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. (Izaiáš 43, 2-3)
 • Divné vyslobodenie z Babylonie
Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine (Izaiáš 43, 19)
 • Prišiel čas vyslobodenia Izraela
Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. (Izaiáš 48, 17)
 • Trpiaci služobník Hospodinov
Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. (Izaiáš 53, 3)
Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Izaiáš 53, 5)
 • Sion vzrastie milosťou Hospodinovou
Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa – znie výrok Hospodinov. (Izaiáš 54, 17)