Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Výpovede múdrosti
Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 17, 10)
Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo; musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva. (Jeremiáš 17, 11)
  • Jeremiášov list odvlečeným do Babylónie
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. (Jeremiáš 29, 11)
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. (Jeremiáš 29, 12)
Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom… (Jeremiáš 29, 13)
  • Hospodinova večná milosť
Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. (Jeremiáš 31, 3)
  • Kúpa poľa – znamenie budúceho blaha
Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného. (Jeremiáš 32, 17)
  • Obnovenie Jeruzalema a Júdu
Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje – Hospodin je Jeho meno: 3) Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. (Jeremiáš 33, 2-3)