Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Nevernosť a nevďak Izraela
Veď prejdite len k brehom Kitejcov a rozhliadnite sa, pošlite do Kédáru, dôkladne pozorujte, a všimnite si, či sa kedy takého čo stalo! 11) Či zmenil kedy národ bohov, hoci tí ani bohmi nie sú? Môj ľud však svoju slávu zamenil za bôžikov, čo neosožia. (Jeremiáš 2, 10-11)
 • Modlárstvo s baalmi
Ako sa zahanbí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa zahanbí dom Izraela, oni, ich králi, ich kniežatá, ich kňazi aj ich proroci, 27) ktorí hovoria drevu: Otcom si mi, a skale: Ty si ma zrodila. Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás! (Jeremiáš 2, 26-27)
Nadarmo som bil vašich synov, výstrahu neprijali. Váš meč požieral vašich prorokov ako zhubný lev. (Jeremiáš 2, 30)
 • Prorok žalostí nad skazou krajiny
Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma. Sú to pochabí synovia, a nie sú rozumní. Múdri sú na to, aby zle robili, ale dobre konať nevedia. (Jeremiáš 4, 22)
 • Príčina súdu Božieho
Ja som si však pomyslel: Len nízko postavení ľudia počínajú si bláznivo, lebo nepoznajú cestu Hospodinovu, Boží právny poriadok. 5) Zájdem k vysoko postaveným, s nimi sa pozhováram, lebo tí poznajú cestu Hospodinovu, právny poriadok svojho Boha. Lenže aj títo polámali jarmo, roztrhali putá. (Jeremiáš 5, 4-5)
Ako kôš býva plný vtákov, tak sú ich domy plné podvodu. Preto sa vzmohli a zbohatli. 28) Stučneli a zmľandraveli, prekypujú zlými rečami, o súd sa nestarajú, o súd sirôt, o právo hudobných nestoja, a predsa majú prospech. 29) Či toto nemám potrestať – znie výrok Hospodinov – a či sa nepomstiť na národe, ako je tento? (Jeremiáš 5, 27-29)
Hrozné a úžasné veci sa dejú v krajine: 31) Proroci lživo prorokujú a kňazi vládnu na vlastnú päsť. Ale môjmu ľudu sa to tak páči. Čo však urobíte, keď sa to skončí? (Jeremiáš 5, 30-31)
 • Neochota ľudu kajať sa
Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov. (Jeremiáš 8, 7)
Ako môžete vravieť: Múdri sme, my máme zákon Hospodinov? Ale hľa, na klam ho zmenilo lživé rydlo pisárov. (Jeremiáš 8, 8)
 • Skazenosť ľudu
Majte sa na pozore jeden pred druhým, nedôverujte ani jednému bratovi, lebo každý brat klame a každý priateľ chodí a ohovára. (Jeremiáš 9, 3)
 • Hospodin a modly
Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc. (Jeremiáš 11, 14)
 • Narušenie zmluvy
Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. 4) Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. 5) Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria; treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia, a ani dobre robiť nemôžu. (Jeremiáš 10, 3-8)
 • Odmietnutie prorokovho príhovoru
Vtedy mi riekol Hospodin: Nemodli sa za tento ľud v jeho prospech. (Jeremiáš 14, 11)
Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom; hladom a morom skoncujem s nimi. (Jeremiáš 14, 12)
 • Záhuba Jeruzalema
Ty si ma zavrhol – znie výrok Hospodinov – odvrátil si sa mi chrbtom; nuž vystrel som ruku proti tebe a zničím ťa, unavil som sa zľutovávať. (Jeremiáš 15, 6)
 • Boží súd a cesta záchrany
Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. (Jeremiáš 16, 7)
 • Obrátenie národov
Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! (Jeremiáš 16, 20)
 • Nesprávna a správna dôvera
Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. (Jeremiáš 17, 5)
Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. 8) Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. (Jeremiáš 17, 7-8)
 • Výpovede múdrosti
Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 17, 10)
Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo; musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva. (Jeremiáš 17, 11)
 • Vnútorné boje proroka
Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. (Jeremiáš 20, 9)
 • Výpovede o falošných prorokoch
Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 22) A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. (Jeremiáš 23, 21-22)
 • Sen a slovo Božie
Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodinov. (Jeremiáš 23, 28)
 • Babylon – bič Hospodinov
Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Ámonovho, až do tohto dňa, to jest dvadsaťtri rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo, a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. (Jeremiáš 25, 3)
Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi. (Jeremiáš 25, 11)
 • Jeremiášov list odvlečeným do Babylónie
Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. (Jeremiáš 29, 7)
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. (Jeremiáš 29, 11)
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. (Jeremiáš 29, 12)
Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, (Jeremiáš 29, 13)
 • Hospodinova večná milosť
Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. (Jeremiáš 31, 3)
 • Požehnanie na konci vekov
Lebo občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. (Jeremiáš 31, 25)
 • Kúpa poľa – znamenie budúceho blaha
Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v desiatom roku judského kráľa Cidkiju, to jest osemnásteho roku Nebúkadnecara. (Jeremiáš 32, 1)
Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného. (Jeremiáš 32, 17)
 • Obnovenie Jeruzalema a Júdu
Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje – Hospodin je Jeho meno: 3) Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. (Jeremiáš 33, 2-3)
 • Jeremiáš varuje pred útekom do Egypta
Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som! Ajhľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti, a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin; nič nezamlčím pred vami. (Jeremiáš 42, 4)
Po desiatich dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi. (Jeremiáš 42, 7)
 • Proti Egyptu
Jeho les vytnú – znie výrok Hospodinov – hoci je nepreniknuteľný, lebo ich je viac ako kobyliek, áno, sú bez počtu. (Jeremiáš 46, 4)