Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Výzva k obráteniu
Roztrhnite si srdcia, a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Jóel 2, 13)
  • Vyliatie Ducha Božieho
Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. (Jóel 3, 1)
A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. (Jóel 3, 3)
Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. (Jóel 3, 4)
A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. (Jóel 3, 5)
  • Súd nad národmi
Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy! Slabý nech povie: Som hrdina. (Jóel 4, 10)