Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Jonášova modlitba
Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. (Jonáš 2, 3)
Obkľúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. (Jonáš 2, 6)
Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. (Jonáš 2, 9)
Ale ja s hlasnou vďakou budem Ti obetovať a splním, čo som sľúbil. U Hospodina je vyslobodenie. (Jonáš 2, 10)
  • Pokánie v Ninive
Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho. (Jonáš 3, 10)
  • Boh a prorok
Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; 11) a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobytka? (Jonáš 4, 10-11)