Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Jonášova modlitba
Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. (Jonáš 2, 3)
Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. 10) Ale ja s hlasnou vďakou budem Ti obetovať a splním, čo som sľúbil. U Hospodina je vyslobodenie. (Jonáš 2, 9-10)
  • Pokánie v Ninive
Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho. (Jonáš 3, 10)