Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Výčitka nehodným kňazom
Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? – spytuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojím menom, a predsa sa spytujete: Ako opovrhujeme Tvojím menom? 7) Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvrnili? Tým, že hovoríte: Hospodinovým obetným stolom možno opovrhovať. 8) Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svojmu miestodržiteľovi! Či sa mu zapáčiš? Či ti preukáže priazeň? – hovorí Hospodin mocností. (Malachiáš 1, 6-8)
Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde samca, sľúbi ho, a predsa obetuje Pánovi, čo je chybné. (Malachiáš 1, 14)
  • Hrozba nehodným kňazom
Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností. (Malachiáš 2, 7)
  • Proti manželstvám s cudzinkami
Lebo nenávidím rozvod – vraví Hospodin, Boh Izraela, aj toho, kto pokrýva svoj odev násilím – vraví Hospodin mocností. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa! (Malachiáš 2, 16)
  • Bieda pre náboženskú ľahostajnosť
Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň; vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! (Malachiáš 3, 10)
  • Deň Hospodinov a zasľúbenie Eliáša
Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli – vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. 20) No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako teľce zo stajne 21) a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám – vraví Hospodin mocností. (Malachiáš 3, 19-21)