Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Boží súd nad Asýriou a záchrana Júdu
Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom, pomstiteľom je Hospodin, plným prchkosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. (Nahum 1, 2)
Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo víchre a búrke je Jeho cesta a oblak je prachom Jeho nôh. (Nahum 1, 3)
Vrchy sa trasú pred Ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všetko, čo ho obýva. 6) Kto obstojí pred Jeho prudkosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prchkosť Jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním. (Nahum 1, 5-6)
Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. (Nahum 1, 7)
  • Hriechy Ninive sú príčinou jeho pádu
Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s raným ovocím. Ak ich potrasú, spadnú do úst toho, kto chce jesť. (Nahum 3, 12)