Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Úplná skazenosť Izraela
Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. 2) Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie, a krvná vina stíha krvnú vinu. 3) Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej; s poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj morské ryby zahynú. (Ozeáš 4, 1-3)
 • Proti kňazom a modloslužbe
Lebo s tebou mám spor, kňaz! 5) Potkneš sa vo dne, a potkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju matku. 6) Môj národ zhynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. 7) Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. 8) Žijú z hriechu môjho ľudu, po jeho vine túžia. 9) Potom sa kňazovi bude vodiť ako ľudu; potrestám ho za jeho cesty a odplatím mu podľa jeho skutkov (Ozeáš 4, 4-9)
Budú jesť, ale sa nenasýtia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Hospodina, aby pestovali smilstvo. (Ozeáš 4, 10)
Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu. (Ozeáš 4, 11)
Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol, a smilne sa odvracajú od svojho Boha. (Ozeáš 4, 12)
Keď je po pijatike, neprestajne smilnia; milovali viac potupu ako svoju hrdosť. (Ozeáš 4, 18)
 • Proti vodcom ľudu a nepravej bohoslužbe
Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. (Ozeáš 5, 4)
 • Sýrsko-efrajimská vojna
Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. 2) O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním. (Ozeáš 6, 1-2)
Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. (Ozeáš 6, 3)
Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí sťa svetlo. 6) Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. (Ozeáš 6, 5-6)
 • Proti izraelským kráľom a ich spojenectvám
Ako na ľudí striehnuca horda, je húf kňazov; vraždia na ceste do Síchemu, lebo pášu hanebnosti. (Ozeáš 6, 9)
Lebo pášu podvody, zlodej sa vlamuje do domu, na ulici plieni húf lupičov. 2) Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny; ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. (Ozeáš 7, 1-2)
 • Narušenie zmluvy
Dosadili kráľov, ale bezo mňa, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata narobili modly na vlastnú skazu. (Ozeáš 8, 4)
Pretože sejú vietor, budú žať víchor. Steblo nebude mať zrno, nedonesie múku, a ak aj urodí, cudzinci to zhltnú. (Ozeáš 8, 7)
 • Koniec kráľovstva i modlárstva
Izrael je bujný vinič, nasadil ovocie. Čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil; čím krajšia bola jeho krajina, tým krajšie boli jeho posvätné stĺpy. (Ozeáš 10, 1)
Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou. (Ozeáš 10, 12)
 • Hospodinova láska premáha nevďačnosť Izraela
Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa. Obetovali baalom a kadili tesaným modlám… (Ozeáš 11, 2)
Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. (Ozeáš 11, 7)
 • Falošnosť Izraela výstrahou pre budúcnosť
Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno: 7) Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! (Ozeáš 12, 6-7)
 • Uctievanie modiel príčinou trestu
A teraz hrešia ďalej, robia si zlievané modly zo svojho striebra, modly na svoju podobu; všetko sú to výrobky remeselníkov. Týmto obetujte! – hovoria. Nech ľudia bozkávajú teľatá! 3) Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá včas ráno mizne, ako pleva odviata z humna a ako dym z komína. 4) Ale ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. (Ozeáš 13, 2-4)
Keď mali pastvu, nasýtili sa; keď sa nasýtili, spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa. (Ozeáš 13, 6)
 • Napomenutie a omilostenie Izraela
Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. (Ozeáš 14, 3)
Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná! Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. (Ozeáš 14, 10)