Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Úplná skazenosť Izraela
Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. 2) Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie, a krvná vina stíha krvnú vinu. 3) Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej; s poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj morské ryby zahynú. (Ozeáš 4, 1-3)
 • Proti kňazom a modloslužbe
Nech nikto neobviňuje, nech nikto nekarhá! Lebo s tebou mám spor, kňaz! 5) Potkneš sa vo dne, a potkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju matku. 6) Môj národ zhynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. 7) Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. 8) Žijú z hriechu môjho ľudu, po jeho vine túžia. 9) Potom sa kňazovi bude vodiť ako ľudu; potrestám ho za jeho cesty a odplatím mu podľa jeho skutkov (Ozeáš 4, 4-9)
Budú jesť, ale sa nenasýtia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Hospodina, aby pestovali smilstvo. (Ozeáš 4, 10)
Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu. (Ozeáš 4, 11)
Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol, a smilne sa odvracajú od svojho Boha. (Ozeáš 4, 12)
Keď je po pijatike, neprestajne smilnia; milovali viac potupu ako svoju hrdosť. (Ozeáš 4, 18)
 • Proti vodcom ľudu a nepravej bohoslužbe
Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. (Ozeáš 5, 4)
 • Sýrsko-efrajimská vojna
Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. 2) O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním. (Ozeáš 6, 1-2)
Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. (Ozeáš 6, 3)
Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí sťa svetlo. 6) Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. (Ozeáš 6, 5-6)
 • Proti izraelským kráľom a ich spojenectvám
Gileád je mestom zločincov, plným krvavých stôp. (Ozeáš 6, 9)
Ako na ľudí striehnuca horda, je húf kňazov; vraždia na ceste do Síchemu, lebo pášu hanebnosti. (Ozeáš 6, 9)
Keď chcem zmeniť údel svojho ľudu, keď chcem uzdraviť Izrael, vychádza najavo hriech Efrajima i neresť Samárie. Lebo pášu podvody, zlodej sa vlamuje do domu, na ulici plieni húf lupičov. 2) Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny; ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. (Ozeáš 7, 1-2)
 • Narušenie zmluvy
Dosadili kráľov, ale bezo mňa, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata narobili modly na vlastnú skazu. (Ozeáš 8, 4)
Pretože sejú vietor, budú žať víchor. Steblo nebude mať zrno, nedonesie múku, a ak aj urodí, cudzinci to zhltnú. (Ozeáš 8, 7)
 • Koniec kráľovstva i modlárstva
Izrael je bujný vinič, nasadil ovocie. Čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil; čím krajšia bola jeho krajina, tým krajšie boli jeho posvätné stĺpy. (Ozeáš 10, 1)
Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela; bodľačie a tŕnie vzrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: Prikryte nás! a pahorkom: Padnite na nás! (Ozeáš 10, 8)
Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou. (Ozeáš 10, 12)
 • Hospodinova láska premáha nevďačnosť Izraela
Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa. Obetovali baalom a kadili tesaným modlám, (Ozeáš 11, 2)
Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. (Ozeáš 11, 7)
 • Falošnosť Izraela výstrahou pre budúcnosť
Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno: 7) Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! (Ozeáš 12, 6-7)
 • Uctievanie modiel príčinou trestu
A teraz hrešia ďalej, robia si zlievané modly zo svojho striebra, modly na svoju podobu; všetko sú to výrobky remeselníkov. Týmto obetujte! – hovoria. Nech ľudia bozkávajú teľatá! 3) Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá včas ráno mizne, ako pleva odviata z humna a ako dym z komína. 4) Ale ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. (Ozeáš 13, 2-4)
Keď mali pastvu, nasýtili sa; keď sa nasýtili, spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa. (Ozeáš 13, 6)
 • Napomenutie a omilostenie Izraela
Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. (Ozeáš 14, 3)
Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná! Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. (Ozeáš 14, 10)