Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Súd nad národmi a nad Júdom
Ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Vystavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vysadia, ale víno z nich nebudú piť. (Sofoniáš 1, 13)
  • Veľký deň Hospodinov
Blízko je veľký deň Hospodinov, blízko, a veľmi sa náhli. Čuj! Hospodinov deň je trpký; kričať v ňom bude hrdina. (Sofoniáš 1, 14)
Úzkosťou zovriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi. Ich krv bude vyliata ako prach, ich mäso ako hnoj. 18) Ani ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť. V deň prchkosti Hospodinovej v plameňoch Jeho žiarlivosti celá zem bude strávená. Lebo úplný a náhly koniec pripraví všetkým obyvateľom zeme. (Sofoniáš 1, 17-18)
  • Výzva k pokániu
Skôr, ako sa stane, čo je určené, a váš deň odletí ako pleva; skôr, ako príde na vás páľava hnevu Hospodinovho, skôr, ako príde na vás deň hnevu Hospodinovho, 3) hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa ukryjete v deň hnevu Hospodinovho. (Sofoniáš 2, 2-3)
  • Výzva k plesaniu nad Hospodinom
Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou 18) ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu. (Sofoniáš 3, 17-18)