Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Výzva navrátiť sa k Bohu
Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám – vraví Hospodin mocností. (Zachariáš 1, 3)
Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Hospodin mocností: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali, ani nedbali na mňa – znie výrok Hospodinov. 5) Kdeže sú teraz vaši otcovia? A proroci? Či žijú večne? 6) Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiahli vašich otcov? Obrátili sa a uznali: Ako si Hospodin mocností predsavzal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak aj naložil s nami. (Zachariáš 1, 4-6)
  • Tretie videnie: Muž s meracou šnúrou
Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. (Zachariáš 2, 12)
  • Piate videnie: Zlatý svietnik a dve olivy
Odpovedal mi: Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. (Zachariáš 4, 6)
  • Opravdivá bohoslužba
a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností, i prorokov: Mám ešte plakať a postiť sa v piaty mesiac, ako som to robil mnoho rokov? 4) Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocností: 5) Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: Keď ste sa postili a trúchlili v piatom a siedmom mesiaci za oných sedemdesiat rokov, naozaj mne ste sa postili? 6) A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? 7) Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mestá okolo neho, i Negeb aj Nížina boli obývané? 8) Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: 9) Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. 10) Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. 11) Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. 12) Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojím Duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. 13) Keďže volal, a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať, a ja nebudem počuť. 14) Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúbeznú zem na púšť. (Zachariáš 7, 3-14)
  • Zasľúbenie pre zvyšok Božieho ľudu
Takto vraví Hospodin mocností: Ešte budú starci a stareny sedieť na námestiach Jeruzalema, a pre vysoký vek bude mať každý v ruke palicu. (Zachariáš 8, 4)
Robte toto: Každý hovorte pravdu so svojím blížnym, prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach, 17) a neosnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím – znie výrok Hospodinov. (Zachariáš 8, 16-17)
  • Boh – darca požehnania
Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. 2) Lebo teráfím hovoria klam a veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera. (Zachariáš 10, 1-2)
  • Proti neverným pastierom ľudu
Nato som povedal: Nebudem vás pásť! Čo má umrieť, nech umrie; čo má byť vyhladené, nech je vyhladené; a tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú mäso. (Zachariáš 11, 9)
  • Ohrozenie a vykúpenie Jeruzalema
Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. (Zachariáš 12, 10)
  • Hospodin kráľom nad celou zemou
Budete odtiaľ utekať údolím mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s Ním. (Zachariáš 14, 5)
Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné. (Zachariáš 14, 9)