Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Chválospev Anny
Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. (1 Samuelova 2, 2)
Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. (1 Samuelova 2, 6)
Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. (1 Samuelova 2, 7)
On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet. (1 Samuelova 2, 8)
On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú; lebo nie vlastnou silou je človek mocný. (1 Samuelova 2, 9)
 • Hriechy synov Éliho
Synovia Éliho však boli naničhodníci, nebrali ohľad na Hospodina 13) ani na kňazské práva pred ľudom. Keď niekto prinášal obeť a mäso sa už dováralo, prišiel kňazský mládenec s trojzubou vidlicou v ruke 14) a vrazil ju do kotla alebo do hrnca, do misy alebo do nádoby, a všetko, čo vidlica zachytila, vzal kňaz pre seba. Takto robievali celému Izraelu, ktorý prichádzal do Šíla. (1 Samuelova 2, 12-14)
 • Hospodin trestá Éliho
Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Ale oni neposlúchali hlas svojho otca, lebo Hospodin ich chcel usmrtiť. (1 Samuelova 2, 25)
Preto takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Jasne som povedal, že tvoj dom a dom tvojho otca naveky budú chodiť predo mnou, ale teraz takto hovorí Hospodin: Ešteže čo. Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby. (1 Samuelova 2, 30)
 • Povolanie Samuela
Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. (1 Samuelova 3, 1)
I povedal Éli Samuelovi: Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz: Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! Nato Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. (1 Samuelova 3, 9)
 • Filištínci porazili Izraelcov
Beda nám! Kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? To je ten Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. (1 Samuelova 4, 8)
 • Smrť Éliho
Len čo spomenul truhlu Božiu, spadol Éli horeznačky zo stolca do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo bol starý a ťažký. On spravoval Izrael štyridsať rokov. (1 Samuelova 4, 18)
 • Prevezenie truhly Hospodinovej do Kirjatjeárímu
Vtedy povedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? A ku komu má od nás odísť? (1 Samuelova 6, 20)
 • Izrael si žiada kráľa
Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, 11) a riekol: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12) Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. 13) Dcéry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. 14) Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. 15) Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. 16) Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok, i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. 17) Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. 18) Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. 19) Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: Nie! Ale kráľ bude nad nami! 20) Aj my budeme takí ako všetky národy: nech nás spravuje kráľ, nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. 21) Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22) Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Nato povedal Samuel izraelským mužom: Choďte každý do svojho mesta! (1 Samuelova 8, 10-22)
 • Stretnutie Saula so Samuelom
Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca; nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. (1 Samuelova 9, 2)
Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. 7) Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? (1 Samuelova 9, 6-7)
Ak sa niekto šiel dopytovať Boha, za starodávna v Izraeli takto hovorievali: Nože, poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. (1 Samuelova 9, 9)
Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. (1 Samuelova 9, 16)
 • Saul víťazí nad Ammóncami
Starší z Jábéša mu povedali: Pozhovej nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. (1 Samuelova 11, 3)
 • Samuelova rozlúčka
Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak, hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. 14) Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). 15) Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, a budete odporovať Jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. (1 Samuelova 12, 13-15)
Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. (1 Samuelova 12, 21)
Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. (1 Samuelova 12, 23)
 • Saulova neposlušnosť a trest
I odpovedal Samuel: Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. (1 Samuelova 15, 22)
 • Dávid pomazaný za kráľa
Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. (1 Samuelova 16, 7)
 • Dávidov útek na púšť Máón
Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: Pritiahne. 12) Ďalej povedal Dávid: Či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: Vydajú. 13) Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi; vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. (1 Samuelova 23, 11-13)
 • Dávid ušetrí Saula
Ako hovorí staré príslovie: Z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. (1 Samuelova 24, 14)
 • Saul u čarodejnice v Én-Dóre
Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. 12) Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. 13) Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. 14) Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. 15) Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. 16) Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? 17) Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa; lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi; 18) keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. 19) Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. (1 Samuelova 28, 11-19)