Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Chválospev Anny
Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. (1 Samuelova 2, 2)
Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. (1 Samuelova 2, 6)
Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. (1 Samuelova 2, 7)
On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet. (1 Samuelova 2, 8)
  • Hospodin trestá Éliho
Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? (1 Samuelova 2, 25)
Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby. (1 Samuelova 2, 30)
  • Povolanie Samuela
Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. (1 Samuelova 3, 1)
I povedal Éli Samuelovi: Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz: Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! (1 Samuelova 3, 9)
  • Filištínci porazili Izraelcov
Beda nám! Kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? (1 Samuelova 4, 8)
  • Prevezenie truhly Hospodinovej do Kirjatjeárímu
Vtedy povedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? (1 Samuelova 6, 20)
  • Izrael si žiada kráľa
Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, 11) a riekol: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12) Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. 13) Dcéry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. 14) Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. 15) Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. 16) Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok, i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. 17) Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. 18) Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. 19) Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: Nie! Ale kráľ bude nad nami! 20) Aj my budeme takí ako všetky národy: nech nás spravuje kráľ, nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. 21) Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22) Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. (1 Samuelova 8, 10-22)
  • Samuelova rozlúčka
Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak, hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. 14) Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). 15) Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, a budete odporovať Jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. (1 Samuelova 12, 13-15)
Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. (1 Samuelova 12, 21)
  • Saulova neposlušnosť a trest
Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. (1 Samuelova 15, 22)
  • Dávid pomazaný za kráľa
Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. (1 Samuelova 16, 7)
  • Dávid ušetrí Saula
Z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. (1 Samuelova 24, 14)