Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Apoštol Pavol, Silvanos a Timoteos píšu tento list zboru do Tesaloník.
  • Pavlova činnosť v Tesalonike
Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, 4) ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. (1 Tesalonickým 2, 3-4)
Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo – čím naozaj je! – ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich. (1 Tesalonickým 2, 13)
  • Posvätenie a bratská láska
Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, 4) a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. (1 Tesalonickým 4, 3-4)
Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. (1 Tesalonickým 4, 6)
Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení. 8) Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. (1 Tesalonickým 4, 7-8)
  • Deň Pánovho príchodu
Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2) lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. (1 Tesalonickým 5, 1-2)
Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. (1 Tesalonickým 5, 3)
Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5) Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 6) Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 7) Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú. 8) Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. (1 Tesalonickým 5, 4-8)
Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, 10) ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. (1 Tesalonickým 5, 9-10)
  • Rozličné napomenutia
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13) a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! (1 Tesalonickým 5, 12-13)
Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. (1 Tesalonickým 5, 14)
Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. (1 Tesalonickým 5, 15)
Stále sa radujte, (1 Tesalonickým 5, 16)
neprestajne sa modlite! (1 Tesalonickým 5, 17)
Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1 Tesalonickým 5, 18)
Ducha neuhášajte! (1 Tesalonickým 5, 19)
Proroctvami nepohŕdajte! (1 Tesalonickým 5, 20)
Všetko skúmajte, dobrého sa držte! (1 Tesalonickým 5, 21)
Všetkého zlého sa vystríhajte! (1 Tesalonickým 5, 22)
A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24) Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí. (1 Tesalonickým 5, 23-24)