Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Usporiadanie kmeňov v tábore a na pochode
Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pri odznakoch svojich rodín; dookola oproti svätostánku budú tábory. (4 Mojžišova 2, 2)
 • Áronovské požehnanie
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! (4 Mojžišova 6, 24)
Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! (4 Mojžišova 6, 25)
Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! (4 Mojžišova 6, 26)
 • Odchod zo Sinajskej púšte
Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. (4 Mojžišova 10, 35)
 • Manna
Pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Izraelci znovu plakali a vraveli: Kto nás nakŕmi mäsom? 5) Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. 6) Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. 8) Ľudia chodili hore-dolu, zbierali ju a mleli na mlynčeku alebo tĺkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče; mala chuť ako pečivo s olejom. (4 Mojžišova 11, 4-8)
 • Sedemdesiat starších
Ľudu povedz: Posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť mäso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinovi: Kto nás nachová mäsom? Veď nám bolo dobre v Egypte. Hospodin vám dá mäsa a najete sa. 19) Nebudete jesť jeden deň, alebo dva dni, ani päť dní, ani desať dní, ani dvadsať dní, 20) ale po celý mesiac, kým ho nebudete mať vyše hlavy a nezhnusí sa vám, lebo ste pohrdli Hospodinom, ktorý je uprostred vás, a s plačom ste hovorili pred Ním: Prečo sme vôbec vyšli z Egypta? (4 Mojžišova 11, 18-20)
Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie. (4 Mojžišova 11, 23)
 • Potrestanie Márie
Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. (4 Mojžišova 12, 3)
I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. 7) Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. 8) Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? (4 Mojžišova 12, 6-8)
 • Vyzvedači
z kmeňa Efrajim Hóšéa, syn Núnov; (4 Mojžišova 13, 8)
Toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš premenoval Hóšeu, syna Núnovho, na Józuu. (4 Mojžišova 13, 16)
Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. (4 Mojžišova 13, 25)
A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. (4 Mojžišova 13, 32)

 • Mojžiš sa prihovára za ľud
Hospodin riekol Mojžišovi: Dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? Raním ho morom a vyhubím ho, teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. (4 Mojžišova 14, 11)
Ak tento ľud do jedného usmrtíš, povedia národy, ktoré počuli zvesť o Tebe: 16) Pretože Hospodin nevládal uviesť tento ľud do krajiny, ktorú mu prísahou zasľúbil, zničil ho na púšti. (4 Mojžišova 14, 15-16)
Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti, On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, avšak trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. (4 Mojžišova 14, 18)
Avšak svojho služobníka Káléba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridŕžal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. (4 Mojžišova 14, 24)
 • Trest za vzburu
Nevojdete do krajiny, kvôli ktorej som zdvihol svoju ruku k prísahe, že vás tam usadím – okrem Káléba, syna Jefunneho, a Józuu, syna Núnovho. (4 Mojžišova 14, 30)
Vaši synovia budú pastiermi na púšti štyridsať rokov a budú pykať za vašu smilnú neveru, kým všetky vaše mŕtvoly nepopadajú na púšti. 34) Ako ste za štyridsať dní preskúmavali krajinu, počítajúc deň za rok, štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti a poznáte moju nemilosť. (4 Mojžišova 14, 33-34)
Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popudili k reptaniu celý zbor, pretože rozšírili zlý chýr o krajine, 37) tí mužovia, ktorí rozšírili zlý chýr o krajine, zomreli na porážku pred Hospodinom. (4 Mojžišova 14, 36-37)
 • Strapce
Strapce nech vám slúžia na to, aby ste sa – kedykoľvek sa na ne pozriete – rozpomenuli na všetky príkazy Hospodinove, aby ste ich plnili a nechodili za žiadosťami svojho srdca, ani svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilnej nevere, 40) aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a aby ste boli svätými pre svojho Boha. (4 Mojžišova 15, 39-40)
 • Kňazský podiel z obetí
Avšak prvorodenca kravy, ovce, kozy nevykúp – sú posvätné. Ich krvou pokropíš oltár a ich tuk spáliš v ohňovej obeti ako príjemnú vôňu Hospodinovi. (4 Mojžišova 18, 17)
 • Bileámovo proroctvo
Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? (4 Mojžišova 23, 19)
Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh! (4 Mojžišova 23, 23)
 • Baal-Peór
Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami. 2) Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3) Keď sa Izrael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu. 4) I riekol Hospodin Mojžišovi: Vezmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. 5) Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: Zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal-Peórom! (4 Mojžišova 25, 1-5)
 • Dedičské právo dcér
Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho dcéru. 9) Keby nemal ani dcéru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. 10) A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. 11) A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo naj bližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeľade; ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. (4 Mojžišova 27, 8-11)
 • Rozdelenie koristi
Korisť, to jest zvyšok z toho, čo ľud vojenskej výpravy ukoristil, bola: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33) sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34) a šesťdesiatjedentisíc oslov; 35) žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo spolu tridsaťdvatisíc. (4 Mojžišova 31, 32-35)
 • Zastávky Izraelcov na púšti
Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca. 39) Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. (4 Mojžišova 33, 38-39)
 • Príkaz zahnať Kanaáncov
Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56) Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi. (4 Mojžišova 33, 55-56)
 • Hranice zasľúbenej krajiny
Západnou hranicou vám bude Veľké more a jeho pobrežie. Toto nech je vašou západnou hranicou. (4 Mojžišova 34, 6)
 • Útočištné mestá
Nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. (4 Mojžišova 35, 31)
Neznesväťte krajinu, v ktorej ste, lebo krv znesväcuje krajinu a pre krajinu nemožno získať zmierenie za krv v nej rozliatu, iba krvou toho, kto ju vylial. 34) Nesmiete poškvrniť krajinu, v ktorej bývate, uprostred ktorej ja bývam, lebo ja, Hospodin, prebývam uprostred Izraela. (4 Mojžišova 35, 33-34)