Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Áronovské požehnanie
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! (4 Mojžišova 6, 24)
Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! (4 Mojžišova 6, 25)
Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! (4 Mojžišova 6, 26)
 • Odchod zo Sinajskej púšte
Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. (4 Mojžišova 10, 35)
 • Manna
Pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Izraelci znovu plakali a vraveli: Kto nás nakŕmi mäsom? 5) Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. 6) Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem manny. 7) Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. 8) Ľudia chodili hore-dolu, zbierali ju a mleli na mlynčeku alebo tĺkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče; mala chuť ako pečivo s olejom. (4 Mojžišova 11, 4-8)
 • Sedemdesiat starších
Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie. (4 Mojžišova 11, 23)
 • Potrestanie Márie
Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. (4 Mojžišova 12, 3)
I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. 7) Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. 8) Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. (4 Mojžišova 12, 6-8)
 • Vyzvedači
Vtedy Mojžiš premenoval Hóšeu, syna Núnovho, na Józuu. (4 Mojžišova 13, 16)
A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. (4 Mojžišova 13, 32)
 • Mojžiš sa prihovára za ľud
Hospodin riekol Mojžišovi: Dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? (4 Mojžišova 14, 11)
Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti, On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, avšak trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. (4 Mojžišova 14, 18)
 • Trest za vzburu
Vaši synovia budú pastiermi na púšti štyridsať rokov a budú pykať za vašu smilnú neveru, kým všetky vaše mŕtvoly nepopadajú na púšti. 34) Ako ste za štyridsať dní preskúmavali krajinu, počítajúc deň za rok, štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti a poznáte moju nemilosť. (4 Mojžišova 14, 33-34)
Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popudili k reptaniu celý zbor, pretože rozšírili zlý chýr o krajine, 37) tí mužovia, ktorí rozšírili zlý chýr o krajine, zomreli na porážku pred Hospodinom. (4 Mojžišova 14, 36-37)
 • Bileámovo proroctvo
Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? (4 Mojžišova 23, 19)
 • Baal-Peór
Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami. 2) Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3) Keď sa Izrael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu. 4) I riekol Hospodin Mojžišovi: Vezmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. 5) Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: Zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal-Peórom! (4 Mojžišova 25, 1-5)
 • Dedičské právo dcér
Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho dcéru. 9) Keby nemal ani dcéru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. 10) A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. 11) A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo naj bližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeľade; ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. (4 Mojžišova 27, 8-11)
 • Príkaz zahnať Kanaáncov
Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56) Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi. (4 Mojžišova 33, 55-56)
 • Útočištné mestá
Nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. (4 Mojžišova 35, 31)