Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • O spaľovaných obetiach
Vnútornosti a nohy však nech umyje vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. (3 Mojžišova 1, 9)
 • O pokrmovej obeti
Každý obetný dar svojej pokrmovej obete posoľ! Nikdy neprestaň dávať soľ zmluvy svojho Boha na svoju pokrmovú obeť. S každým obetným darom prines soľ. (3 Mojžišova 2, 13)
 • Obete spoločenstva
aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách; lalok pečene aj s obličkami oddelí. (3 Mojžišova 3, 4)
To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nijaký tuk a nijakú krv. (3 Mojžišova 3, 17)
 • Obeť za hriech kňaza
Kňaz nech ponorí prst do krvi a nech pred Hospodinom sedem razy rozfrkne z krvi pred oponu svätyne. (3 Mojžišova 4, 6)
 • Zákaz opojného nápoja pri kňazskej službe
Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, 10) aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým, 11) a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. (3 Mojžišova 10, 9-11)
 • Čisté a nečisté zvieratá
Všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to úplne rozoklané kopytá, a prežúvajú, smiete jesť. 4) Avšak z prežúvavcov a z tých, čo majú rozdelené kopytá, nejedzte: Ťavu, lebo prežúva, ale kopytá nemá rozdelené; nech vám je nečistou. 5) Ani skalného jazveca, pretože prežúva, ale nemá rozdelené paprčky; nech vám je nečistý. 6) Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdelené paprčky; nech vám je nečistý. 7) Ani ošípanú, lebo má rozdelené paprčky a celkom rozoklanú paprčku, ale vôbec neprežúva; nech vám je nečistou. (3 Mojžišova 11, 3-7)
 • Vodné živočíchy
Toto smiete jesť zo všetkého, čo je vo vodách: Všetko, čo vo vodách, moriach a potokoch má plutvy a šupiny, môžete jesť. (3 Mojžišova 11, 9)
Všetko, čo vo vode nemá šupiny ani plutvy, nech vám je ošklivosťou. (3 Mojžišova 11, 12)
 • Vtáky
Tieto vtáky majte v ošklivosti; nesmú sa jesť, lebo sú odporné: orla, orlosupa, čierneho supa, 14) kaňu, rozličné druhy sokola, všetky druhy krkavcov, 15) pštrosa, kukučku, čajku a druhy krahulca, kuvika, kormorána, výra, 16) sovu, pelikána a bieleho supa, 17) bociana, druhy volavky, dudka a netopiera. (3 Mojžišova 11, 13-19)
 • Nečistý hmyz
Všetok okrídlený hmyz, chodiaci po štyroch, bude vám ošklivosťou. 21) Zo všetkého okrídleného hmyzu len tie druhy smiete jesť, ktoré majú aj stehienka nad nohami, aby nimi skákali po zemi. (3 Mojžišova 11, 20-21)
 • Drobné zvieratá
Spomedzi drobných zvierat, ktoré sa hemžia na zemi, tieto sú pre vás nečisté: lasica, myš a rozličné druhy jašteríc: 30) jašterica obyčajná, mlok, jašterica múrová, slepúch a chameleón. (3 Mojžišova 11, 29-30)
Každá hlinená nádoba, do ktorej padne niektoré z nich, i všetko, čo je v nej, bude nečisté; nádobu rozbite. (3 Mojžišova 11, 33)
Ak z ich zdochliny padne niečo na akékoľvek osivové semeno, ktoré sa rozsieva, to ostane čisté. 38) Ak nalejú vodu na semeno, a potom spadne naň niečo z ich zdochliny, to bude pre vás nečisté. (3 Mojžišova 11, 37-38)
Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi. 45) Lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som bol vaším Bohom; buďte teda svätí, lebo ja som svätý. (3 Mojžišova 11, 44-45)
 • Nečistota a očisťovanie rodičky
Na ôsmy deň má byť obrezaná predkožka chlapca. (3 Mojžišova 12, 3)
 • O malomocenstve
Ak niekomu vznikne na koži opuchlina, vyrážka alebo škvrna, a môže sa mu zmeniť na koži na chorobný znak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov – kňazov; 3) kňaz nech prezrie chorobný znak na koži, a ak chlpy na chorobnom znaku obeleli a on je napohľad hlbšie ako okolitá pokožka, je to chorobný znak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. 4) Ale ak je to biela škvrna na koži, a nie je napohľad hlbšia ako okolitá pokožka, a ak chlpy neobeleli, nech kňaz uzavrie postihnutého na sedem dní. 5) Na siedmy deň ho kňaz prezrie, a ak na vlastné oči zistí, že chorobný znak ostáva nezmenený a nešíri sa na pokožke, kňaz ho zavrie po druhý raz na sedem dní. 6) Na siedmy deň ho kňaz prezrie po druhý raz, a ak je chorobný znak vyblednutý a ak sa nešíri na koži, kňaz ho vyhlási za čistého; je to len vyrážka. Potom si operie šaty a bude čistý. 7) Ak sa chorobný znak ďalej šíri na koži i potom, ako ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, má sa ešte raz ukázať kňazovi. 8) Kňaz ho prezrie; ak sa chorobný znak rozšíril na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého: je to malomocenstvo. (3 Mojžišova 13, 2-8)
 • Nečistota muža
Ak muž pohlavne obcuje so ženou, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. (3 Mojžišova 15, 18)
 • Veľký deň zmierenia
Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azázéla, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azázélovi na púšť. (3 Mojžišova 16, 10)
Keď vyženie kozla na púšť, on odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja. (3 Mojžišova 16, 22)
 • Zákaz jesť krv
Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. (3 Mojžišova 17, 11)
Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nijakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol. (3 Mojžišova 17, 14)
 • Proti pohlavnej zvrátenosti
Konajte podľa mojich právnych predpisov a moje ustanovenia zachovávajte, aby ste podľa nich konali. Ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 18, 4)
Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 18, 5)
Nikto z vás sa nesmie priblížiť k svojej pokrvnej príbuznej, aby odkryl jej ohanbie; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 18, 6)
Ohanbie svojho otca ani ohanbie svojej matky nesmieš odkryť; ona je tvojou matkou, jej ohanbie nesmieš odkryť. (3 Mojžišova 18, 7)
Ohanbie ženy svojho otca nesmieš odkryť, je to ohanbie tvojho otca. (3 Mojžišova 18, 8)
Ohanbie svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či je narodená v dome alebo mimo domu, nesmieš odkryť. (3 Mojžišova 18, 9)
Ohanbie synovej dcéry alebo ohanbie dcérinej dcéry nesmieš odkryť, lebo ich ohanbie je tvojím ohanbím. (3 Mojžišova 18, 10)
Ohanbie dcéry ženy svojho otca, keďže je potomkom tvojho otca, tvojou sestrou, nesmieš odkryť. (3 Mojžišova 18, 11)
Nesmieš odkryť ohanbie otcovej sestry; je pokrvnou príbuznou tvojho otca. (3 Mojžišova 18, 12)
Nesmieš odkryť ohanbie matkinej sestry, lebo je pokrvnou príbuznou tvojej matky. (3 Mojžišova 18, 13)
Nesmieš odkryť ohanbie otcovho brata; k jeho žene sa nepribližuj, je tvojou tetou. (3 Mojžišova 18, 14)
Nesmieš odkryť ohanbie svojej nevesty, je ženou tvojho syna. (3 Mojžišova 18, 15)
Nesmieš odkryť ohanbie bratovej ženy, je ohanbím tvojho brata. (3 Mojžišova 18, 16)
Nesmieš odkryť ohanbie niektorej ženy aj jej dcéry. Nesmieš si vziať dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry a odkryť jej ohanbie; sú ti pokrvné príbuzné; bol by to nehanebný čin. (3 Mojžišova 18, 17)
Nesmieš si pribrať ženu za vedľajšiu ženu k jej sestre, a pokiaľ táto žije, odkryť jej ohanbie popri nej. (3 Mojžišova 18, 18)
Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie. (3 Mojžišova 18, 19)
Nesmieš telesne obcovať so ženou svojho súkmeňovca a poškvrniť sa ňou. (3 Mojžišova 18, 20)
S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť. (3 Mojžišova 18, 22)
Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa ním nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať s ním; bola by to nehanebnosť. (3 Mojžišova 18, 23)
Lebo každý, kto by sa dopúšťal niečoho zo všetkých týchto ohavností, tí, čo by sa toho dopúšťali, nech sú odstránení spomedzi svojho ľudu. 30) Zachovávajte teda moje nariadenia, aby ste nikdy nekonali nič z týchto ohavných zvykov, ktoré sa konali pred vami, a nepoškvrňujte sa nimi; ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 18, 29-30)
 • Mravná a bohoslužobná svätosť
Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. (3 Mojžišova 19, 2)
Neobracajte sa k modlám, ani liatych bôžikov si nezhotovujte; ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 19, 4)
Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. (3 Mojžišova 19, 9)
Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 19, 10)
Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. (3 Mojžišova 19, 11)
Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 12)
Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. (3 Mojžišova 19, 13)
Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 14)
Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. (3 Mojžišova 19, 15)
Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 16)
Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. (3 Mojžišova 19, 17)
Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 18)
Zachovávajte moje ustanovenia: Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom; svoje pole neobsej dvojakým semenom; nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva. (3 Mojžišova 19, 19)
Nič nejedzte s krvou. Neveštite ani nečarujte! (3 Mojžišova 19, 26)
Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách; ani okraj brady si nepokaz. (3 Mojžišova 19, 27)
Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 28)
Neznesväcuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo; nech sa krajina neoddáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. (3 Mojžišova 19, 29)
Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 30)
Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 19, 31)
Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 32)
Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. (3 Mojžišova 19, 33)
Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. (3 Mojžišova 19, 34)
Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere. (3 Mojžišova 19, 35)
Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín; ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. (3 Mojžišova 19, 36)
Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich; ja som Hospodin. (3 Mojžišova 19, 37)
 • Tresty za modlárstvo
Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu. (3 Mojžišova 20, 6)
Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 20, 7)
Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ. (3 Mojžišova 20, 8)
 • Priestupky proti rodine
Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku: za svoju krv je sám zodpovedný. (3 Mojžišova 20, 9)
Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica. (3 Mojžišova 20, 10)
Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť; spáchali nehanebnosť; za svoju krv sú sami zodpovední. (3 Mojžišova 20, 12)
Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť; musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední. (3 Mojžišova 20, 13)
Ak si niekto vezme ženu, a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin; nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás. (3 Mojžišova 20, 14)
Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť; aj zviera musíte zabiť. (3 Mojžišova 20, 15)
Ak sa žena priblíži k akémukoľvek zvieraťu, aby s ním obcovala, zabi ženu i zviera. Musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední. (3 Mojžišova 20, 16)
 • Zachovávanie príkazov o čistote
Buďte mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od všetkých národov, aby ste patrili mne. (3 Mojžišova 20, 26)
Ak by bol medzi vami muž alebo žena vyvolávačom mŕtvych alebo jasnovidcom, musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú; za svoju krv sú sami zodpovední. (3 Mojžišova 20, 27)
 • Čistota kňazov
Ak sa dcéra niektorého kňaza znesvätí smilstvom, znesvätí vlastného otca; nech je spálená. (3 Mojžišova 21, 9)
 • Čistota veľkňaza
Kňaz, ktorý je najväčší medzi svojimi bratmi, ktorému vyliali na hlavu vysviacačný olej a bol uvedený do úradu, aby si obliekal rúcho, nech nenecháva hlavu neošetrenú a rúcho nech si netrhá. (3 Mojžišova 21, 10)
 • Deň sviatočného odpočinku
Šesť dní pracujte; siedmy deň nech je dňom prísneho sviatočného odpočinku, dňom slávnostného zhromaždenia; nekonajte nijakú prácu; je to deň sviatočného odpočinku Hospodinovi vo všetkých vašich bydliskách. (3 Mojžišova 23, 3)
 • Trest za rúhačstvo
Kto by sa rúhal menu Hospodinovmu, má byť vydaný na smrť: nech ho celý zbor ukameňuje. Nech je vydaný na smrť cudzinec i domorodec, ak sa rúha menu Božiemu. (3 Mojžišova 24, 16)
 • Trest za zabitie alebo poranenie
Ak niekto zabije ktoréhokoľvek človeka, musí byť vydaný na smrť. (3 Mojžišova 24, 17)
Kto zabije kus dobytka, musí dať zaň náhradu: život za život. (3 Mojžišova 24, 18)
Ak niekto spôsobí úraz svojmu súkmeňovcovi, nech tak urobia jemu, ako urobil on: 20) zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; aký úraz spôsobil on človeku, tak nech urobia jemu. (3 Mojžišova 24, 19-20)
Kto zabije zviera, musí ho nahradiť; kto zabije človeka, musí byť vydaný na smrť. (3 Mojžišova 24, 21)
Rovnaké právo budete mať: cudzinec bude ako domorodec, lebo ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 24, 22)
 • Rok slávnostného odpočinku
Šesť rokov obsievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 4) Siedmy rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. (3 Mojžišova 25, 3-4)
Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve; hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj; nech má krajina rok slávnostného odpočinku. (3 Mojžišova 25, 5)
 • Jubilejný rok
Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. (3 Mojžišova 25, 17)
Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje právne predpisy a plňte ich; tak budete bezpečne bývať v krajine. (3 Mojžišova 25, 18)
Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať. (3 Mojžišova 25, 19)
Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja; a vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa. (3 Mojžišova 25, 23)
 • Zákaz modlárstva
Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. (3 Mojžišova 26, 1)
Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. (3 Mojžišova 26, 2)
 • Zasľúbenie požehnania poslušným
Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, 4) dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu, i poľné stromy vydajú svoje ovocie, 5) mlatba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu; najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. 6) V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver a meč neprejde vašou krajinou. (3 Mojžišova 26, 3-6)
Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši nepriatelia padnú pred vami mečom. (3 Mojžišova 26, 8)
Budete jesť staré z predošlého roku a staré budete musieť vypratávať pred novým. (3 Mojžišova 26, 10)
 • Trest za neposlušnosť
Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, 15) ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, 16) naložím s vami podobne. Uvediem na vás náhlu hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyháša zrak a stravuje život; nadarmo budete siať svoje semeno, pojedia ho vaši nepriatelia. 17) Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18) Keď ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19) Tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom; 20) vaša sila sa nadarmo spotrebuje; vaša zem nevydá úrodu, ani stromy krajiny neprinesú ovocie. 21) Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám sedemkrát toľko rán, ako je vašich hriechov. 22) Pošlem na vás divú zver a ona vás pripraví o deti, vyhubí váš dobytok a umenší váš počet, takže vaše cesty spustnú. 23) Ak sa ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, 24) aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy. 25) Privediem na vás meč, ktorý pomstí porušenie zmluvy. Ak sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem na vás mor a budete vydaní do rúk nepriateľa. 26) Keď vám zlámem oporu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci a podľa váhy vám vrátia váš chlieb, takže budete jesť, ale sa nenasýtite. 27) Ak ma ani na toto nebudete poslúchať a postavíte sa mi na odpor, 28) i ja sa vám s hnevom postavím na odpor a potrestám vás sedemnásobne za vaše hriechy. 29) Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér. 30) Spustoším vaše obetné výšiny, zotnem vaše kadidlové oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel; budem mať odpor voči vám. 31) Vaše mestá zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne; nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. 32) Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. 33) Vás rozptýlim medzi národy a za vami na vás vytasím meč, vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom. 34) Vtedy krajina po celý čas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Vtedy si krajina odpočinie a dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. 35) Po celý čas spustnutia bude odpočívať, ako neodpočívala za vašich dní sviatočného odpočinku, pokiaľ ste bývali v nej. 36) Tým, ktorí z vás ešte zostanú, uvediem v krajine ich nepriateľov malomyseľnosť do sŕdc, takže ich bude prenasledovať šelest zaviateho lístia, budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a padnú, aj keď ich nik nebude prenasledovať. 37) I budú padať jeden cez druhého akoby na úteku pred mečom, hoci nikto ich nebude prenasledovať, a nebudete môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi. 38) Tak zahyniete medzi svojimi nepriateľmi a krajina vašich nepriateľov vás požerie. 39) Tí, ktorí zostanú, zhnijú za svoje previnenia v krajinách vašich nepriateľov; ba i za viny svojich otcov zhnijú spolu s nimi. 40) I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov, i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. (3 Mojžišova 26, 14-40)
 • Zasľúbenie zmluvy tým, ktorí sa obrátia
I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, 42) rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem, a rozpomeniem sa aj na krajinu. (3 Mojžišova 26, 41-42)
 • Desiatky
Všetky desiatky zo zeme, z osevu poľa alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi; je to sväté Hospodinovi. (3 Mojžišova 27, 30)