Zamyslenie nad veršami

Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. (2 kroník 15, 2) Tu je veľmi jasne napísané, že ak budeš čitateľu pri Pánu Bohu, tak On bude s tebou a tak isto, že sa ti dá nájsť, ak ho budeš hľadať. No On sa však pozerá na srdce a vidí, že či ho my ľudia skutočne aj hľadáme. Preto sa možno mnohým z nás nedáva poznať, lebo ho "hľadáme" s neúprimným srdcom a na nesprávnych miestach. A tak isto, ak Ho opustíme a zvlažnieme, tak opustí aj On nás.

Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. (2 kroník 16, 9) Vidíš čitateľu, Pán Boh prehliada celú zem a hľadá tých, ktorí majú úprimné srdce, aby im ukázal svoju moc. No a ktovie pri tom prehliadaní, že koľko tých úprimných ľudí vlastne je, pretože zo spomenutého verša nepriamo vyplýva aj to, že asi ho všetci také úprimné nemajú, keďže ich musí hľadať.

Keď sa mu na cestách Hospodinových zvýšila odvaha, odstránil z Judska aj výšiny a ašéry. (2 kroník 17, 6) Tento verš sa mi veľmi páči, pretože poukazuje na jednu vec. Že odvaha sa naberá časom. Teda postupne k nej človek prichádza, ak sa teda o ňu snaží. A potom keď príde, tak urobí veci, ktoré by si inak za starých čias ani len nepomyslel, že by niekedy urobil. Keď sa človeku zvýši odvaha s Pánom Bohom a utvrdí sa v ňom, tak vtedy dokáže spraviť aj tie najväčšie "rezy" (zmeny) vo svojom živote.

Kým hľadal Hospodina, Boh mu prial úspech. (2 kroník 26, 5) Ďalší pravdivý verš, ktorý všeobecne platí. Ak hľadáš Hospodina, tak ťa bude požehnávať. Ono je to fakt pravda. Tu netreba nič viacej písať, to tu treba vyskúšať na vlastnej koži.

Ale keď zmocnel, spyšnelo mu srdce k záhube. (2 kroník 26, 16) Tento verš nám zas hovorí o ďalšej pravde. Ak nejakým činom zbohatneme a tak vlastne zmocnieme, tak sme potom omnoho viac náchylnejší k pýche, pretože zrazu si toho všetkého telesného a hriešneho budeme môcť aj viacej dovoliť. No a teda ak spyšnieme, tak nás aj Pán Boh prestane požehnávať. Pretože ako je zas v inom verši napísané, Pán Boh sa pyšným protiví. Aj to je veľmi logické vyústenie týchto vecí. Biblicky je to potvrdené, že takto sa my ľudia zvykneme správať, ak sme dobre finančne zabezpečení. A aj dnes si stačí otvoriť oči a vidieť to. Teda Duch Svätý nám ich otvára, aby sme to videli.

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. (Nehemiáš 8, 10) Ak sa budeš čitateľu v Pánu Bohu radovať, tak On ti vždy na všetko dodá potrebné sily. My sa však ako ľudia radujeme z Neho až vtedy, keď pochopíme, že On skutočne existuje a že nám pomáha. Keď máme s Ním proste osobnú skúsenosť, lebo potom to nejak automaticky z toho vlastne aj vyplynie – tá radosť.

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností. (Malachiáš 2, 7) Tento verš je tiež super. Si čitateľu zober, že koľkí farári a iní duchovní "vodcovia" to slovo Božie prekrúcajú vo svoj prospech v domnienke, že tým slúžia Bohu. Alebo, že vôbec nehorlia za Boha a za poznanie Jeho pravdy. Ale to ti začne byť zjavné až časom.

A tak ti milý čitateľu želám, že nech tie rôzne múdrosti, ktoré si v slove Božom prečítaš, ťa v mnohých veciach povzbudia a usmernia. Mnohé sú jednoduché a nepotrebujú nejaké extra dlhé vysvetlenie. Jedine čo potrebuješ je to, aby si to čítané zobral vážne, aby sa modlil k Duchu Svätému o vyjavenie tej pravdy, ktorá sa v tom texte skrýva a ostatné svojim príhodným časom príde. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.