Zamyslenie nad veršom

Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním, až uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom; ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu. Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné. (1 Petra 3, 1-7)

K úplnosti a k dobrému pochopeniu, že čo nám Pán Boh vlastne chce cez toto Jeho Slovo povedať sem zahrniem aj nasledujúci verš. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. (1 Korintstkým 11, 3) Toto je v podstate jediný a dokonale fungujúci návod na super manželstvo, ktorý už ani nevyžaduje viacej slov. Nech si už o tom ktokoľvek myslí čokoľvek. Ak sa tohoto návodu budú obaja zúčastnení vskutku držať, tak im bude sveta žiť. 🙂 Muž sa nechá viesť Kristom, čoho následkom nebude len rozhodnosť a múdrosť v jeho živote, ale aj milovanie si svojej ženy. Tá, keď tiež bude túžiť na tom Božom Slove stáť a toto uvidí, tak mu bude rada vo všetkom poddajná. Teda bude poslúchať muža, lebo si ho bude ctiť. Vzájomne si teda budú jeden druhému oporou a všetko bude tak, ako má byť. No a samozrejme Pán Boh skrze Jeho Slovo - Bibliu, ich bude oboch každým dňom počas ich pozemského života usmerňovať i sprevádzať.

Ak však svoje životy tomuto Slovu nepodriadia, tak majú smolu. Obaja budú medzi sebou zápasiť o dominanciu a o presadenie svojho "ja". A ich manželský život bude veľmi ťažký. My ľudia síce môžeme hľadať iné alternatívy voči tomu, čo nám Biblia ponúka, ale aj tak nič iné nenájdeme. Iba čo si zbytočne celý život tým premárnime. Aj keď som pomerne málo k tejto téme napísal, tak aj tak si myslím, že je toho už dosť na to, aby človek, ktorý chce tomu porozumieť aj porozumel.

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.