Zamyslenie nad veršom

Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň; lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. (1 Petra 3, 9-12)

Milý čitateľu. Ďalší veľmi dobrý verš, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme ako deti Božie boli vo svojej duchovnej podstate inakší, ako tí telesní ľudia zo sveta. Nemáme sa na ich "výpady" voči nám odplácať zlým za zlé a ani, keď nám niekto z nich nadáva, či nás nejak inak haní, tak mu to nemáme odplácať obdobným spôsobom. No čo máme robiť je to, že my ako Božie deti máme tým druhým žehnať, aby sme aj my potom zdedili požehnanie. To znamená, že ak nám niekto niečo zlé povie, tak mu máme povedať, že nech ti Pán Boh požehnaná, či nech ti Hospodin požehná, ale žehnať máme aj v dobrom samozrejme. Nemáme hovoriť to také otrepané veľa šťastia, zdravia a podobných vecí, ktoré bez Boha nič neznamenajú, ale povedzme, že nech si požehnaný, požehnaná. A to je to, že na čo sme boli povolaní. Proste máme sa nakoľko je na nás snažiť o pokoj s každým človekom. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. (Rímskym 12, 18-19) A keď to budeme robiť, tak aj Pán Boh nás bude požehnávať. Ono sa nám to bude vracať. Vieš si čitateľu predstaviť, že keď ti napríklad niekto niečo zlého a uštipačného povie, že by si mu na to povedal, nech ťa požehná Hospodin? Skús mu to povedať zakaždým, keď na tvoju osobu utrúsi nejakú tú nevhodnú poznámku, ak napríklad máš takého kolegu v práci, či spolužiaka v škole, alebo manžela či manželku doma. Vyskúšaj to čitateľu, pretože ako je napísané: "jemný jazyk láme kosti". (Príslovia 25, 15) Proste ani on či ona, nech je akýkoľvek či akákoľvek, tak ťa už nebude môcť dlhodobejšie bez jeho vlastných výčitiek naďalej ponižovať či sužovať, alebo do teba rýpať. Len to vyskúšaj. Nebude totižto chápať, že prečo sa stále oháňaš nejakým Hospodinom, že čo mu to hovoríš. A Pán Boh seba veruže nedá urážať, ak by ti ten dotyčný povedal: "choď do riti zo svojim Hospodinom"! Skús si toto uvedomiť! Zareaguj jemne, nežne, ako sa píše v nasledujúcom slove a požehnaj mu zakaždým takým jeho nevhodným slovom. Síce sa v ňom píše o manželstve, ale sa to dá stiahnuť aj na ostatné medziľudské vzťahy. Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním, až uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. (1 Petra 3, 1-4) A mužovia zase. Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné. (1 Petra 3, 7) Milý čitateľu. Modli sa za svoju vytrvalosť a za svoju premenu na Božieho človeka a uvidíš, že sa začnú diať zázraky aj tam, kde by si to teda vôbec nikdy nečakal. Vyskúšaj to. Len vydrž dlhšie, ako jeden deň. Aspoň mesiac a rob to z úprimnosti srdca, pretože práve to je veľmi dôležité. To potrebuje Pán Boh vidieť. Nech to nie je niečo vyslovene nanútené. Pán Boh robí cestu na púšti. Len On to robí svojim spôsobom, ktorému častokrát ani my veriaci vôbec nerozumieme a tobôž už nie neveriaci či len "začiatočníci" vo viere. Pán Boh najprv povedzme vysádza rastlinstvo, aby ono vyrástlo po stranách tej budúcej cesty a potom položí finálny asfalt, aby tie rastliny zabránili dostať sa piesku na cestu. Proste robí to tak, aby to všetko malo čo najväčší efekt a bolo to trvácne.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu žehnaniu a neodplácaniu sa zlým za zlé. Modli sa o to, aby si vedel, že čo a ako robiť, že komu ako žehnať, že ako vydržať v trápení, že ako sa neodplácať za neprávosti, lebo ako je napísané. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. (1 Petra 4, 7) A tak ti čitateľu žehnám a želám, že nech ti Pán Boh pomáha činiť veľké kroky viery. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.