Zamyslenie nad veršom

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu. (Kazateľ 12, 1)

Ako z veršu vyplýva, každý človek prežíva najprv obdobie svojej mladosti a po určitom čase, ktorý nazývame produktívny vek zas aj obdobie staroby. Všetky tieto časové úseky majú svoje charakteristické črty a vo všetkých sa formuje aj naše ľudské "ja". Zo spomenutých období nás asi najväčšou mierou formuje hlavne mladosť, pretože v nej nasávame nové informácie, spoznávame svet alebo si na niečo utvárame vlastný názor. V ďalšom, teda produktívnom veku si potom ešte tie mladícke "nevyzreté" názory vďaka reálnemu životu trošku poopravíme. Keďže nie všetci sme po telesnej či duševnej stránke rovnakí a navyše máme aj rôzne vrodené predispozície, tak ani to formovanie neprebieha u každého z nás rovnako. Jednému to "zapaľuje" viac, druhému menej, niekto je rád v centre pozornosti a iný zas v úzadí... No a takto nejako to pokračuje až do určitého veku po ktorom sa už tá formácia ľudských názorov postupne sťažuje ba niekedy až zastavuje. Veď napokon my ľudia máme aj také príslovie, že starého psa novým kúskom nenaučíš.

Na základe spomenutého je teda staroba akýmsi ukazovateľom ľudskej vyzretosti, kedy sa dá povedať, že človek pomyselne dosiahol nejaký životný rozhľad a poznanie. No a preto na názore starcov, ale aj spôsobe ich života môžeme vidieť, že kam ich tá životná formácia doviedla. Či je hodné zobrať si z nich príklad alebo nie. Ľudia veľmi radi sústreďujú svoju pozornosť na výkonnosť, krásu, vedomostný rozhľad, dosiahnutý vek a im podobné. Teda prvky, ktoré v tomto pomýlenom svete majú všeobecne uznávanú hodnotu a na ktorú bývajú radi veľmi hrdí. Naopak, skutočne veriaci kresťan by si mal na ľuďoch predovšetkým všímať ich duchovnú vyzretosť. Či sa ten dotyčný jedinec na ktorého sa momentálne sústreďuje jeho pozornosť, nechal počas svojho života Pánom Bohom vyformovať. Vcelku môžeme konštatovať, že ľudia síce počas života nazbierajú mnoho vedomostí i skúseností, ale tie im vôbec nezaručia kvalitnejší a ani bohabojnejší život. A upadajúca spoločnosť je toho len dôkazom. Preto v našich životoch prioritne musí ísť len o to, aby sme v Pána Boha uverili a aby sme sa mu podriadili. O nič iné nejde. Dokonca ani o to zdravie, pretože aj to tiež svojim časom pominie. Kvôli tomuto všetkému, preto náš život potrebuje mať pevný i trvácny základ na ktorom ho potom môžeme ďalej budovať. Slovo Božie nám hovorí, že ak v Pána Boha uveríme, tak potom všetko ostatné bude nám pridané. (Ev. Matúša 6, 33)

Mnohí starší ľudia porovnávajú časy svojej staroby s časmi svojej mladosti a výsledkom porovnania je zväčša svedectvo, že staroba je obdobím v ktorom nemajú extra záľubu. So starobou totiž odchádza sila, prichádzajú choroby a keďže už človek nie je ani tak výkonný, ako za mladi, tak aj všelijaké iné trápenia. Niekto by ešte mohol doplniť, že to, ako sa človek v starobe má, závisí aj od toho, ako tvrdo pracoval, ako rád hýril, alebo ako sa stravoval. Ďalší verš, ktorý by som ešte v súvislosti s danou témou spomenul je nasledovný. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania; lebo tam je koniec každého človeka, kto žije, nech si to pripustí k srdcu! (Kazateľ 7, 2)

Tak. Myslím si, že na také laické zadefinovanie si špecifických čŕt mladosti i staroby by to hádam aj stačilo.

Ak si pod rúškom ústredného verša začneme všímať, že ako my ľudia vlastne fungujeme, tak zistíme, že keď sme ešte mladí, tak nejak tú starobu vôbec neriešime. A ani sa tomu nečudujem, keďže pred sebou máme ešte celý život... Tak isto neriešime ani to, že môžeme nejak vážne ochorieť, alebo že nebodaj nás môže postihnúť aj nejaká iná tragédia. No, nie o tomto chcem teraz písať. Čo si však myslím, že nám Pán Boh chce do našich životov cez horeuvedené Slovo povedať je to, že sa Ním máme nechať zbudovať už v mladosti, aby sme potom s pribúdajúcim vekom a skúškami od Neho len tak ľahko neodpadli. Chce z nás vychovať svojich učeníkov, ktorí si už od mladého veku skrze Jeho Slovo budujú svoj fundamentálny životný postoj do časov v ktorých určite nebudú mať záľubu. Teda časov staroby a skúšok. Je dobré prosiť Pána Boha o múdrosť do života už v čase mladosti, keď sme ešte dobre formovateľní, lebo s pribúdajúcim vekom, ľudskými skúsenosťami, ale aj hrdosťou to už bude čoraz ťažšie. Takto si s väčšou pravdepodobnosťou zachováme "chladnú" hlavu a správne postoje aj v kritických situáciách. Keď do nášho života nejaká vstúpi, tak možno skôr ju ustojíme, ako keby sme s ňou pred tým vôbec nepočítali. Samozrejme reakcie na všetko dovtedy nepoznané nás môžu poriadne preskúšať a aj náš postoj, ktorý sme si pred tým s pomocou Božou budovali sa v nich môže celkom poriadne otriasť. No, ak sme sa ale v Božom Slove priebežne utvrdzovali, tak je určite väčšia pravdepodobnosť, že to všetko ľahšie zvládneme.

Druhý spomenutý verš nám v podstate hovorí o tom, že je dobré, pokiaľ sa nám teda naskytne možnosť ísť si pozrieť aj miesta ľudského utrpenia či pominuteľnosti, aby sme videli aj tú druhú - biednejšiu stránku ľudského života. Pre získanie takéhoto poznania preto treba navštíviť nemocnicu, domov dôchodcov či prípadne sa zúčastniť pohrebu. Je jasné, že si bežne nepovieme: "A, idem sa pozrieť do nemocnice na chorých...". No ak niekoho poznáme, kto sa v takýchto inštitúciách nachádza, alebo nás volajú na pohreb, tak len choďme a nevyhovárajme sa, že my "také" nemusíme. Tam na tých miestach si totižto veľmi rýchlo uvedomíme, že akí sme aj my sami pominuteľní a ako tiež aj my sami skončíme. V takej chvíli sa určite zmení i keď možno len nakrátko aj náš aktuálny hodnotový rebríček. No a aj napriek tomu, že na tieto návštevy časom zabudneme a všetko sa zrejme navráti do starých "koľají", tak aj tak niekde vo vnútri si už budeme dobre pamätať, že s týmto všetkým sa tiež zoči-voči raz stretneme.

Iné verše už nejdem spomínať, pretože si myslím, že aj tieto nám veľmi dobre postačili na také uvedomenie si ľudskej pominuteľnosti.

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.