Zamyslenie nad veršom

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. (Nehemiáš 8, 10)

Tento verš nám milý čitateľu hovorí o tom, že my ako kresťania a veriaci ľudia v Pána Ježiša Krista nemáme byť v živote "zbytočne" smutní, pretože radosť z Hospodina je našou silou. Áno áno, aj v živote veriaceho človeka nastane mnoho situácií pri ktorých on môže zosmutnieť, avšak ten jeho smútok by nemal byť dlho-dobejšieho charakteru, ak je Hospodin jeho pánom. Pán Boh nám totižto berie smútok a potešuje nás aj v takom prípade, že nám povedzme niekto blízky zomrie, či niečo iného smutného nám vojde do života. Veď nie je ničoho o čom by On sám nevedel, ničoho čo by On sám nemal vo svojich rukách a ničoho v čom by nám On sám nemohol byť tou našou útechou. On nám proste do každej ťažkej životnej situácie vždy dodáva nových a nových síl. Lebo ním žijeme, hýbeme sa a aj trváme. Na mnohých miestach Biblie sa píše o radosti, ktorú v Pánu Bohu máme mať a tak to zrejme bude niečo čo je pre každého kresťana veľmi žiadúce a čo ho navonok charakterizuje, ale aj odlišuje od nekresťanov. Napríklad v liste Filipským nám Pavol píše. Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! (Filipským 4, 4) V liste Korintským máme zas od neho napísané. Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. (2 Korinstkým 13, 11) Alebo žalmista nám hovorí zas toto. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. (Žalmy 37, 4) No a tak teda ak sme skutočne veriaci kresťania, tak by sme si túto pravdu mali dobre uvedomiť. I keď si myslím, že skutočne veriacemu človeku, ak teda nie je len v počiatkoch svojej viery, kedy ešte možno nie je v nej až tak utvrdený už nik nemusí hovoriť, že Hospodin by mal byť jeho silou a radosťou. Ono to uvedomenie si tejto skutočnosti proste automaticky príde do jeho života aj samo. Jednak skrze to slovo, ktoré on počúva a čítava a jednak aj skrze pôsobenie Ducha Svätého v jeho živote. Radosť z Hospodina je teda niečo, čím by mal oplývať každý veriaci človek, pretože on skutočne poznal toho pravého Vládcu a Pána sveta, ktorý má moc nad životom, ale aj smrťou. Človeku, ktorý sa raduje v Hospodinovi je tak priamo od neho dodávaná nová sila, ktorá nikdy neprestáva. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. (Izaiáš 40, 31)

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si začal brať Pána Boha vážne, lebo až potom ti do tvojho života vojde aj skutočná radosť. A tak už neváhaj a chci byť vo svojom živote radostný. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.