Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Názov a pôvodca knihy
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, (Zjavenie 1, 1)
 • Predmet Zjavenia: druhý príchod Kristov
Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! (Zjavenie 1, 7)
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny. (Zjavenie 1, 8)
 • Prvé videnie: sedem svietnikov. Rozkaz napísať knihu
Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný 18) a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. (Zjavenie 1, 17-18)
 • List chladnúcemu zboru efezskému
Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. 5) Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! (Zjavenie 2, 4-5)
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. (Zjavenie 2, 7)
 • List sužovanému zboru smyrnenskému
Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! (Zjavenie 2, 10)
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí! (Zjavenie 2, 11)
 • List napredujúcemu zboru tyatírskemu
Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi 27) a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, 28) ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. (Zjavenie 2, 26-28)
 • List odumierajúcemu zboru sardskému
Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. (Zjavenie 3, 1)
Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! (Zjavenie 3, 3)
 • List vlažnému zboru laodikejskému
Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15) poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16) Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. (Zjavenie 3, 14-16)
Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, 18) radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. (Zjavenie 3, 17-18)
Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! (Zjavenie 3, 19)
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zjavenie 3, 20)
Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. (Zjavenie 3, 21)
 • Druhé videnie: sedempečatná kniha. Oslava Boha Stvoriteľa
Každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i zvnútra plno očí, a bez prestania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde! (Zjavenie 4, 8)
Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené! (Zjavenie 4, 11)
 • Baránok prevzal sedempečatnú knihu
Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie! (Zjavenie 5, 12)
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! (Zjavenie 5, 13)
 • Otvorenie piatej pečate: mučeníci volajú po súde
a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? (Zjavenie 6, 10)
 • Otvorenie šiestej pečate: živelné pohromy
Zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci, aj slobodní sa skryli do jaskýň a medzi bralá vrchov 16) a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým, 17) lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto obstojí? (Zjavenie 6, 15-17)
 • Oslava Boha mučeníkmi
a volali: Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. (Zjavenie 7, 12)
Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. 16) Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, 17) lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. (Zjavenie 7, 15-17)
 • Anjel s otvorenou knižkou
a prisahal na Toho, ktorý je večne živý a stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: Už nebude viac kedy, (Zjavenie 12, 6)
 • Štvrté videnie: sedem bojov. Boj draka na nebi
Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času. (Zjavenie 12, 12)
 • Morská šelma
Kto má uši, nech počuje. 10) Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých. (Zjavenie 13, 9-10)
 • Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi
Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi. (Zjavenie 14, 13)
 • Piate videnie: sedem pliag. Oslava Boha pred pliagami
a spievajú pieseň Mojžiša, služobníka Božieho, a pieseň Baránkovu: Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! (Zjavenie 15, 3)
Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať,že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy! (Zjavenie 15, 4)
 • Vyliatie štyroch čiaš
A počul som volať oltár: Áno, Pane, vševládny Bože, pravé a spravodlivé sú Tvoje súdy! (Zjavenie 16, 7)
A veľká horúčava pálila ľudí, preto sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito pliagami, ale nekajali sa, aby Mu vzdali česť. (Zjavenie 16, 9)
 • Vyliatie piatej a šiestej čaše
Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba! (Zjavenie 16, 15)
 • Vítanie nebeského ženícha
Od trónu však zaznel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všetci Jeho služobníci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! (Zjavenie 19, 5)
Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie. (Zjavenie 19, 9)
 • Príchod Kráľa kráľov
Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV. (Zjavenie 19, 16)
 • Siedme videnie: sedem vecí vo večnosti. Vzkriesenie, posledný súd a peklo
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. 13) Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. (Zjavenie 20, 12-13)
 • Nové nebo a nová zem
A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. (Zjavenie 21, 6)
Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom. (Zjavenie 21, 7)
Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. (Zjavenie 21, 8)
 • Dokončenie Zjavenia. Ján ďakuje za zjavenie
Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! (Zjavenie 22, 11)
 • Kristus potvrdzuje obsah zjavenia
Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! (Zjavenie 22, 12)
Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. (Zjavenie 22, 13)
Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! 15) Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. (Zjavenie 22, 14-15)
Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! (Zjavenie 22, 17)