Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Predmet Zjavenia: druhý príchod Kristov
Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! (Zjavenie 1, 7)
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny. (Zjavenie 1, 8)
 • Prvé videnie: sedem svietnikov. Rozkaz napísať knihu
Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný 18) a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. (Zjavenie 1, 17-18)
 • List chladnúcemu zboru efezskému
Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. 5) Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! (Zjavenie 2, 4-5)
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. (Zjavenie 2, 7)
 • List sužovanému zboru smyrnenskému
Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! (Zjavenie 2, 10)
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí! (Zjavenie 2, 11)
 • List napredujúcemu zboru tyatírskemu
Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi 27) a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, 28) ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. (Zjavenie 2, 26-28)
 • List odumierajúcemu zboru sardskému
Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. (Zjavenie 3, 1)
Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! (Zjavenie 3, 3)
 • List vlažnému zboru laodikejskému
Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15) poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16) Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. (Zjavenie 3, 14-16)
Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, 18) radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. (Zjavenie 3, 17-18)
Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! (Zjavenie 3, 19)
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zjavenie 3, 20)
Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. (Zjavenie 3, 21)
 • Druhé videnie: sedempečatná kniha. Oslava Boha Stvoriteľa
Svätý, svätý, svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde! (Zjavenie 4, 8)
Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené! (Zjavenie 4, 11)
 • Baránok prevzal sedempečatnú knihu
Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie! (Zjavenie 5, 12)
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! (Zjavenie 5, 13)
 • Otvorenie šiestej pečate: živelné pohromy
Zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci, aj slobodní sa skryli do jaskýň a medzi bralá vrchov 16) a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým, 17) lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto obstojí? (Zjavenie 6, 15-17)
 • Oslava Boha mučeníkmi
Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. (Zjavenie 7, 12)
 • Štvrté videnie: sedem bojov. Boj draka na nebi
Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času. (Zjavenie 12, 12)
 • Morská šelma
Kto má uši, nech počuje. 10) Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých. (Zjavenie 13, 9-10)
 • Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi
Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi. (Zjavenie 14, 13)
 • Piate videnie: sedem pliag. Oslava Boha pred pliagami
Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! (Zjavenie 15, 3)
Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať,že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy! (Zjavenie 15, 4)
 • Vyliatie štyroch čiaš
Áno, Pane, vševládny Bože, pravé a spravodlivé sú Tvoje súdy! (Zjavenie 16, 7)
 • Vyliatie piatej a šiestej čaše
Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba! (Zjavenie 16, 15)
 • Vítanie nebeského ženícha
Chváľte nášho Boha všetci Jeho služobníci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! (Zjavenie 19, 5)
Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie. (Zjavenie 19, 9)
 • Príchod Kráľa kráľov
Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV. (Zjavenie 19, 16)
 • Siedme videnie: sedem vecí vo večnosti. Vzkriesenie, posledný súd a peklo
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. 13) Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. (Zjavenie 20, 12-13)
 • Nové nebo a nová zem
Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. (Zjavenie 21, 6)
Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom. (Zjavenie 21, 7)
Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. (Zjavenie 21, 8)
 • Dokončenie Zjavenia. Ján ďakuje za zjavenie
Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! (Zjavenie 22, 11)
 • Kristus potvrdzuje obsah zjavenia
Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! (Zjavenie 22, 12)
Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. (Zjavenie 22, 13)
Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! 15) Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. (Zjavenie 22, 14-15)
Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! (Zjavenie 22, 17)