Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Jéhú odstraňuje Baalov kult
Zbúrali aj Baalovu sochu, zbúrali aj Baalov dom a urobili z neho záchod až podnes. (2 kráľov 10, 27)
  • Elízeova smrť
Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. (2 kráľov 13, 21)
  • Joziášova reforma
Potom rozbúral príbytky zasvätencov kultickej prostitúcie, ktoré boli v dome Hospodinovom, kde ženy tkali závoje pre Ašéru. (2 kráľov 23, 7)