Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Achazja a prorok Eliáš
Potom poslal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k nemu, sedel práve na temeni vrchu. Povedal mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje: Zíď dolu! 10) Eliáš odvetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zostúpil z neba oheň a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi. 11) Tu opäť poslal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vystúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje: Zíď rýchlo dolu! 12) Ale Eliáš odvetil: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zostúpil Boží oheň z neba a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi. 13) Opäť poslal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpenlivo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzácny môj život i životy týchto tvojich päťdesiatich služobníkov. 14) Hľa, oheň z neba zostúpil a pohltil predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzácny môj život. (2 kráľov 1, 9-14)
 • Vzkriesenie chlapca
Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. Vtom priskočil Géchází, aby ju odsotil. Ale Boží muž povedal: Daj jej pokoj, lebo má zarmútenú dušu. Hospodin to však skryl predo mnou a neoznámil mi nič. (2 kráľov 4, 27)
 • Hlad v Samárii
Potom sa jej kráľ opýtal: Čo ti je? Odpovedala: Táto žena ma nahovorila: Daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna zjeme zajtra. 29) Uvarili sme teda môjho syna a zjedli. Na druhý deň som jej povedala: Daj svojho syna a zjeme ho. Ale ona si syna ukryla. (2 kráľov 6, 28-29)
 • Jéhú odstraňuje Baalov kult
Zbúrali aj Baalovu sochu, zbúrali aj Baalov dom a urobili z neho záchod až podnes. (2 kráľov 10, 27)
 • Elízeova smrť
Raz, keď pochovávali človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy. (2 kráľov 13, 21)
 • Izraelský kráľ Hóšéa
Izraelci si pokrytecky vymysleli veci, ktoré neobstoja pred ich Bohom, Hospodinom, nastavali si výšiny vo všetkých svojich mestách ako na strážnych vežiach tak aj v opevnených mestách. (2 kráľov 17, 9)
Zavrhli Jeho ustanovenia, Jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, aj Jeho svedectvá, ktorými ich napomínal. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou, a za národmi, ktoré ich obklopovali a o ktorých im Hospodin prikázal, aby nerobili tak ako oni. (2 kráľov 17, 15)
 • Babylonskí poslovia u Chizkiju
Chizkija ich privítal a ukázal im celú klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. (2 kráľov 20, 13)
 • Judský kráľ Joziáš. Oprava chrámu
Vtedy veľkňaz Chilkijá povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkijá podal Šáfánovi knihu a on ju prečítal. (2 kráľov 22, 8)
 • Joziášova reforma
Potom rozbúral príbytky zasvätencov kultickej prostitúcie, ktoré boli v dome Hospodinovom, kde ženy tkali závoje pre Ašéru. (2 kráľov 23, 7)
Kráľ poškvrnil aj výšiny východne od Jeruzalema na južnej strane Olivového vrchu, ktoré vybudoval izraelský kráľ Šalamún sidónskej ohavnosti Aštarte, moábskej ohavnosti Kemóšovi a Milkómovi, ošklivosti Ammóncov. 14) Roztrieskal posvätné stĺpy, vyťal ašéry a ich miesto vyplnil ľudskými kosťami. 15) Aj oltár v Bételi, výšinu, ktorú zriadil Járobeám, syn Nebatov, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a ašéru spálil. (2 kráľov 23, 13-15)
 • Judský kráľ Jójáchín
Nakoniec vyšiel judský kráľ Jójáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania. (2 kráľov 24, 12)
 • Obliehanie Jeruzalema a jeho druhý pád
Mesto bolo obliehané až do jedenásteho roku kráľa Cidkiju. (2 kráľov 25, 2)