Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Adónija chce byť kráľom
Jeho otec (kráľ Dávid) ho za celý svoj život nepokarhal: Prečo to robíš? (1 kráľov 1, 6)
  • Šalamúnova prosba
Ale ľud obetoval na výšinách, lebo do tých čias nebol ešte vybudovaný dom pre Hospodinovo meno. (1 kráľov 3, 2)
  • Šalamúnova múdrosť
Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad – podobne, ako je piesku na morskom brehu, 10) takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého Východu i Egypta. 11) Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachijec Étán alebo Hémán, Kalkól a Darda, synovia Máchólovi, tak že chýr o ňom sa šíril medzi všetkými národmi zôkol-vôkol. 12) Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. 13) Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone až po yzop vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách. 14) Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť, od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti. (1 kráľov 5, 9-14)
  • Stavba chrámu
V štyristo osemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov. (1 kráľov 6, 1)
Základy domu Hospodinovho boli položené vo štvrtom roku, v mesiaci ziv, 38) a v roku jedenástom, v mesiaci búl, ktorý je ôsmym mesiacom, dokončil dom so všetkými podrobnosťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Staval ho sedem rokov. (1 kráľov 6, 37-38)
  • Šalamúnovo bohatstvo
Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby Domu libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič. (1 kráľov 10, 21)
  • Šalamúnovo modlárstvo
V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 5) Šalamún chodil za Aštartou, sidónskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Ammóncov. 6) Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. 7) Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamóšovi, ohavnému božstvu Moábcov, na vrchu naproti Jeruzalemu, a Mólochovi, ohavnému božstvu Ammóncov. 8) Tak urobil všetkým svojim ženám cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábitné obete svojim bohom.9Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil 10) a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. (1 kráľov 11, 4-10)