Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Boží súd nad Júdom a Izraelom
Dychtia po tom, aby prach zeme bol na hlave bedárov, a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesväcujú moje sväté meno. (Ámos 2, 7)
Preto, hľa, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše voz plný snopov. (Ámos 2, 13)
Rýchlemu nepomôže útek, mocný si neposlúži silou; hrdina si nezachráni život, 15) lukostrelec neobstojí, rýchlonohý neunikne, jazdec si na koni nezachráni život. (Ámos 2, 14-15)
Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň – znie výrok Hospodinov. (Ámos 2, 16)
 • Prorokovo slovo je Božím slovom
Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? (Ámos 3, 3)
Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? (Ámos 3, 6)
Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. (Ámos 3, 7)
Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval? (Ámos 3, 8)
 • Božie tresty
Nevedia správne konať – znie výrok Hospodinov – hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. (Ámos 3, 10)
 • Neochota Izraela obrátiť sa
Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby vo všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, no ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 7) Zadržal som vám dážď ešte tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, na druhé mesto som dážď nedal. Na jednu roľu pršalo, a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. 8) Dve, tri mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli uspokojené. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 9) Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som vaše záhrady aj vinice; vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 10) Poslal som na vás mor ako na Egypt, pobil som mečom vašich mládencov, dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. 11) Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. (Ámos 4, 6-11)
Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností. (Ámos 4, 13)
 • Žalospev nad Izraelom
Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! (Ámos 5, 4)
Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin; (Ámos 5, 8)
On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. (Ámos 5, 9)
Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. (Ámos 5, 10)
Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. (Ámos 5, 11)
Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. 13) Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. (Ámos 5, 12-13)
Hľadajte dobro, a nie zlo,aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. (Ámos 5, 14)
 • Deň Hospodinov
Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom: 19) ako keď niekto uteká pred levom, a stretne ho medveď, alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštipne ho had. (Ámos 5, 18-19)
Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu? (Ámos 5, 20)
 • Nepravá bohoslužba
Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. (Ámos 5, 21)
Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. (Ámos 5, 22)
Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! (Ámos 5, 23)
Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! (Ámos 5, 24)
 • Ámos vyhnaný z bételskej svätyne
Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. 15) Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. (Ámos 7, 14-15)
 • Proti úžere
Čujte toto: Vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte bedárov v krajine! 5) Hovoríte: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinkutu, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvodne falšovali váhu, 6) aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! 7) Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. (Ámos 8, 4-7)
V ten deň – znie výrok Hospodina, Pána – slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. (Ámos 8, 9)
Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev; na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň. (Ámos 8, 10)
 • Hlad a smäd po slove Božom
Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. (Ámos 8, 11)
Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. (Ámos 8, 12)
 • Videnie o zrúcaní svätyne
On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno. (Ámos 9, 6)
 • Očistný súd
Lebo, hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. (Ámos 9, 9)
Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. (Ámos 9, 10)