Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Prvá skúška Jóbova
a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. (Jób 1, 21)
Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu. (Jób 1, 22)
 • Druhá skúška Jóbova
Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! 10) Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. (Jób 2, 9-10)
 • Návšteva troch priateľov u Jóba
Sadli si k Jóbovi na zem a ostali s ním sedem dní a sedem nocí, ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká. (Jób 2, 13)
 • Jób preklína deň svojho narodenia
Teraz by som ležal a mal by som pokoj, spal by som, a tak odpočíval 14) spolu s kráľmi a radcami zeme, ktorí si stavali pyramídy, (Jób 3, 13-14)
Alebo prečo nie som ako zahrabané nedochôdča, ako deti, ktoré neuzreli svetlo! (Jób 3, 16)
Tam prestávajú zúriť bezbožní, tam si odpočinú zo síl vyčerpaní. 18) Aj väzni sú tam na pokoji, nepočujú už hlas dozorcu. 19) Tam je malý i veľký, aj otrok je tam slobodný od svojich pánov. (Jób 3, 17-19)
Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to ide na mňa. (Jób 3, 25)
 • Prvá reč Elífazova
Nakoľko som videl: tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať. (Jób 4, 8)
Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? (Jób 4, 17)
Veď svojim sluhom nedôverujei svojim anjelom vytýka chyby. 19) Tým viac obyvateľom hlinených domov, čo v prachu majú svoj základ; rozmliaždia ich skôr než mole. (Jób 4, 18-19)
Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. (Jób 5, 6)
On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech; (Jób 5, 12)
On chytá múdrych v ich chytráctve, takže sa rada zákerných prepadá. 14) Vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia tápu ako v noci. (Jób 5, 13-14)
Ale biedneho chráni pred mečom a chudobného pred rukou mocného. (Jób 5, 15)
Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. (Jób 5, 18)
Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. (Jób 5, 20)
 • Jóbova prvá odpoveď
Teraz by prevážila aj morský piesok; preto sú aj moje slová neuvážené. (Jób 6, 3)
Kde vziať silu, aby som vytrval? Aký bude môj koniec, že mám byť trpezlivý? (Jób 6, 11)
Kto odopiera láskavosť blížnemu, opúšťa bázeň pred Všemohúcim. (Jób 6, 14)
Oblak zmizol a zašiel; tak nevyjde zo záhrobia ten, kto tam zostúpi. 10) Nevráti sa už do svojho domu, ani jeho miesto ho už nepozná. (Jób 7, 9-10)
Radšej by som si volil udusenie a smrť namiesto mojich bolestí. (Jób 7, 15)
Čo je človek, že si ho tak veľmi ceníš, že mu venuješ pozornosť? (Jób 7, 17)
 • Jóbova odpoveď Bildadovi
On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy. (Jób 9, 9)
Naozaj, málo je mojich dní. Nechaj ma, nech trochu pookrejem, 21) skôr ako nenávratne odídem do ríše tmy a tieňov smrti, (Jób 10, 20-21)
 • Cófarova prvá reč
Aj prázdny človek môže prísť k rozumu, hoci človek sa rodí ako divé osliatko. (Jób 11, 12)
 • Jóbova tretia odpoveď
Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný popri vás; kto by o tých veciach nevedel? (Jób 12, 3)
No len sa opýtaj zvierat, ony ťa poučia, a vtákov nebeských, a povedia ti, 8) alebo krovia zeme, ono ťa poučí, i morské ryby ti budú o tom rozprávať. 9) Kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to urobila? (Jób 12, 7-9)
V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. (Jób 12, 10)
Len u starcov býva múdrosť, a dlhý vek znamená rozumnosť? (Jób 12, 12)
U Boha je múdrosť i moc, On má rozvahu i rozumnosť. (Jób 12, 13)
Osvedčeným berie reč, starcom odníma rozvahu. (Jób 12, 20)
Odníma rozum vodcom národov zeme a zavádza ich na púšť bez cesty. (Jób 12, 24)
Ajhľa, všetko som to videl na vlastné oči, počul som na vlastné uši a pochopil som to. 2) Čo vy viete, to aj ja viem, nie som menejcenný popri vás. 3) Ale ja chcem hovoriť so Všemohúcim a túžim hájiť sa pred Bohom. 4) Vy však pravdu klamom zatierate, šarlatánski lekári ste vy všetci. 5) Keby ste aspoň celkom umĺkli, počítalo by sa vám to za múdrosť. 6) Počúvajte, prosím, moju obranu a pozorujte námietky mojich perí. 7) V prospech Boha chcete hovoriť prevrátenosť a kvôli Nemu chcete vravieť klam? 8) Jemu chcete chytať stránku, alebo za Boha viesť spor? 9) Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho chcete, ako klamete človeka? 10) Iste vás prísne potrestá, ak chcete tajne chytať stránku. 11) Nepredesí vás Jeho dôstojnosť a strach z Neho nepadne na vás? (Jób 13, 1-11)
Človek sa predsa rozpadne ako práchnivina, sťa rúcho, ktoré rozožrali mole. (Jób 13, 28)
 • Údelom človeka je smrť
Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. (Jób 14, 1)
Kto získa čisté z nečistého? Nikto! (Jób 14, 4)
 • Elífazovo učenie o hriešnikoch
Vinník sa každý deň chveje strachom, násilníkovi je vymedzený počet rokov. (Jób 15, 20)
 • Boh je Jóbovi zárukou spravodlivosti
Spravodlivý sa drží svojej cesty; kto má čisté ruky, silnie stále viac. (Jób 17, 9)
 • Triumf viery aj v opustenosti
Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. (Jób 19, 25)
 • Radosť hriešnikov sa končí hanbou
Nevieš to oddávna, odkedy bol človek postavený na zem, 5) že jasot vinníkov trvá krátko a radosť bezbožných je len na okamih? (Jób 20, 4-5)
 • Zbav sa neprávosti a Boh bude s tebou
odhoď do prachu rýdze zlato, ofírske zlato do riečneho štrku. (Jób 22, 24)
Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu. (Jób 22, 29)
 • Zlých stihne zaslúžený trest
Námestie vlastného mesta zabudne na nich, nebude sa spomínať ich meno, prevrátenosť sa zlomí ako kus dreva. (Jób 24, 20)
 • Pred Bohom nikto nie je spravodlivý
Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom a ako môže byť čistý ten, čo sa narodil zo ženy? (Jób 25, 4)
Hľa, ani mesiac nesvieti jasne, ani hviezdy nie sú čisté v Jeho očiach; 6) tým menej človek, ktorý je červom, a ľudský syn, ktorý je hmyzom. (Jób 25, 5-6)
 • Múdrosť je len Bohu prístupná
Nedá sa vyvážiť ófirským zlatom, ani vzácnym ónyxom a zafírom. (Jób 28, 16)
Nevyrovná sa jej núbijský topás, nedá sa vyvážiť ani rýdzim zlatom. (Jób 28, 19)
Človeku však povedal: Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. (Jób 28, 28)
 • Predstavenie Elíhúa
Vysokovekí nie sú vždy múdri, nielen starci chápu, čo je správne. (Jób 32, 9)
 • Boh nie je Jóbovým nepriateľom
Ajhľa, pred Bohom som ako ty, aj ja som utvorený z tej istej hliny. (Jób 33, 6)
 • Druhá reč Elíhúova. Boh nemôže byť nespravodlivý
Lebo človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchodí podľa jeho správania. (Jób 34, 11)
Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky. (Jób 34, 21)
 • Štvrtá reč Elíhúova. Utrpenie je Božím napomenutím
Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. (Jób 36, 5)
Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. (Jób 36, 6)
Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. (Jób 36, 7)
 • Boh je pánom stvorenia
Vyvedieš načas hviezdy zvieratníka a Medveďa vyvedieš i s jeho mladými? (Jób 38, 32)