Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Prvá skúška Jóbova
Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. (Jób 1, 21)
Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu. (Jób 1, 22)
 • Druhá skúška Jóbova
Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! 10) Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. (Jób 2, 9-10)
 • Jób preklína deň svojho narodenia
Tam (v hrobe) prestávajú zúriť bezbožní, tam si odpočinú zo síl vyčerpaní. 18) Aj väzni sú tam na pokoji, nepočujú už hlas dozorcu. 19) Tam je malý i veľký, aj otrok je tam slobodný
od svojich pánov. (Jób 3, 17-19)
Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to ide na mňa. (Jób 3, 25)
 • Prvá reč Elífazova
Nakoľko som videl: tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať. (Jób 4, 8)
Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? (Jób 4, 17)
Veď svojim sluhom nedôveruje i svojim anjelom vytýka chyby. 19) Tým viac obyvateľom hlinených domov, čo v prachu majú svoj základ; rozmliaždia ich skôr než mole. (Jób 4, 18-19)
Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. (Jób 5, 6)
On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech; 13) On chytá múdrych v ich chytráctve, takže sa rada zákerných prepadá. 14) Vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia tápu ako v noci. (Jób 5, 12-14)
Ale biedneho chráni pred mečom a chudobného pred rukou mocného. (Jób 5, 15)
Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. (Jób 5, 18)
Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. (Jób 5, 20)
 • Jóbova prvá odpoveď
Kde vziať silu, aby som vytrval? Aký bude môj koniec, že mám byť trpezlivý? (Jób 6, 11)
Kto odopiera láskavosť blížnemu, opúšťa bázeň pred Všemohúcim. (Jób 6, 14)
Oblak zmizol a zašiel; tak nevyjde zo záhrobia ten, kto tam zostúpi. 10) Nevráti sa už do svojho domu, ani jeho miesto ho už nepozná. (Jób 7, 9-10)
Radšej by som si volil udusenie a smrť namiesto mojich bolestí. (Jób 7, 15)
Čo je človek, že si ho tak veľmi ceníš, že mu venuješ pozornosť? (Jób 7, 17)
 • Jóbova tretia odpoveď
V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. (Jób 12, 10)
Osvedčeným berie reč, starcom odníma rozvahu. (Jób 12, 20)
Odníma rozum vodcom národov zeme a zavádza ich na púšť bez cesty. (Jób 12, 24)
Človek sa predsa rozpadne ako práchnivina, sťa rúcho, ktoré rozožrali mole. (Jób 13, 28)
 • Údelom človeka je smrť
Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. (Jób 14, 1)
Kto získa čisté z nečistého? Nikto! (Jób 14, 4)
 • Elífazovo učenie o hriešnikoch
Vinník sa každý deň chveje strachom, násilníkovi je vymedzený počet rokov. (Jób 15, 20)
 • Boh je Jóbovi zárukou spravodlivosti
Spravodlivý sa drží svojej cesty; kto má čisté ruky, silnie stále viac. (Jób 17, 9)
 • Triumf viery aj v opustenosti
Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. (Jób 19, 25)
 • Radosť hriešnikov sa končí hanbou
Nevieš to oddávna, odkedy bol človek postavený na zem, 5) že jasot vinníkov trvá krátko a radosť bezbožných je len na okamih? (Jób 20, 4-5)
 • Zbav sa neprávosti a Boh bude s tebou
Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu. (Jób 22, 29)
 • Pred Bohom nikto nie je spravodlivý
Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom a ako môže byť čistý ten, čo sa narodil zo ženy? (Jób 25, 4)
Hľa, ani mesiac nesvieti jasne, ani hviezdy nie sú čisté v Jeho očiach; 6) tým menej človek, ktorý je červom, a ľudský syn, ktorý je hmyzom. (Jób 25, 5-6)
 • Múdrosť je len Bohu prístupná
Človeku však povedal: Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. (Jób 28, 28)
 • Predstavenie Elíhúa
Vysokovekí nie sú vždy múdri, nielen starci chápu, čo je správne. (Jób 32, 9)
 • Boh nie je Jóbovým nepriateľom
Ajhľa, pred Bohom som ako ty, aj ja som utvorený z tej istej hliny. (Jób 33, 6)
 • Druhá reč Elíhúova. Boh nemôže byť nespravodlivý
Lebo človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchodí podľa jeho správania. (Jób 34, 11)
Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky. (Jób 34, 21)
 • Štvrtá reč Elíhúova. Utrpenie je Božím napomenutím
Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. (Jób 36, 5)
Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. (Jób 36, 6)
Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. (Jób 36, 7)