Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Povolanie prvých učeníkov
Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! (Marek 1, 15)
 • Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume
Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! (Marek 1, 27)
A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom. (Marek 1, 28)
 • Ježiš v dome Matúšovom
Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. (Marek 2, 17)
 • Vymŕvanie klasov v sobotu
Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; 28) preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou. (Marek 2, 27-28)
 • Spor o pôvode moci Ježišovej
Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu. (Marek 3, 21)
V pravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia; 29) kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom. (Marek 3, 28-29)
 • Matka a bratia Ježišovi
Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou. (Marek 3, 35)
 • Podobenstvo o svetle
Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. (Marek 4, 22)
 • O meraní a nameraní
Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú. (Marek 4, 24)
Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má. (Marek 4, 25)
 • O rastúcom zrne
Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; 27) v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. (Marek 4, 26-27)
 • Jairova dcéra a chorá žena
a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala, a nič jej neosožilo, ale naopak: bolo jej vždy horšie, (Marek 5, 26)
Neboj sa, len ver! (Marek 5, 36)
 • Ježiš vo svojej otčine
Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome. (Marek 6, 4)
A divil sa ich nevere. (Marek 6, 6)
 • Vyslanie apoštolov
Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi 8) a prikázal im nebrať si na cestu nič okrem palice – ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do opaska, 9) iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho na preoblečenie. (Marek 6, 7-9)
 • Smrť Jána Krstiteľa
lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval. (Marek 6, 20)
Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť. (Marek 6, 26)
 • Umývanie rúk
Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; 7) darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). (Marek 7, 6-7)
Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa podania ľudského. (Marek 7, 8)
Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. (Marek 7, 15)
Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. (Marek 7, 20)
Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22) cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23) Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka. (Marek 7, 21-23)
 • Uzdravenie hluchonemého
Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. (Marek 7, 37)
 • Kvas farizejov
Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? (Marek 8, 18)
 • Ježiš predpovedá svoje utrpenie
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: (Marek 8, 34)
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. (Marek 8, 35)
Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? (Marek 8, 36)
Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? (Marek 8, 37)
Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. (Marek 8, 38)
Veru, hovorím vám: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia v moci prichádzať kráľovstvo Božie. (Marek 9, 1)
 • Uzdravenie posadnutého
Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! 23) Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9, 22-23)
Verím! Pomôž mojej nevere! (Marek 9, 24)
 • Kto je najväčší
Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. (Marek 9, 35)
Potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im: 37) Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal. (Marek 9, 36-37)
 • Cudzí vyháňač démonov
Veď kto nie je proti nám, je za nás. (Marek 9, 40)
 • O soli
Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. (Marek 9, 50)
 • O prepúšťaní manželky
Preto opustí človek otca i matku [a bude sa pridŕžať svojej manželky], 8) a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno. 9) Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! (Marek 10, 7-9)
Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou. 12) A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež. (Marek 10, 11-12)
 • Ježiš – priateľ detí
Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. (Marek 10, 14)
Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. (Marek 10, 15)
 • Bohatý mládenec
Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. (Marek 10, 18)
Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! (Marek 10, 23)
Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok]. (Marek 10, 24)
Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. (Marek 10, 25)
Kto teda môže byť spasený? 27) Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. (Marek 10, 26-27)
Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, 30) žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. (Marek 10, 29-30)
Mnohí prví budú poslední a poslední prví. (Marek 10, 31)
 • Zebedeovi synovia
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. (Marek 10, 45)
 • Uschnutý figovník
Majte vieru v Boha! 23) Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. (Marek 11, 22-23)
Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. (Marek 11, 24)
A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26) [Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]. (Marek 11, 25-26)
 • Podobenstvo o zlých vinohradníkoch
Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným; 11) Pán to urobil, a je to divné v našich očiach. (Marek 12, 11)
 • O dani
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi; čo je Božie, Bohu. (Marek 12, 17)
 • O zmŕtvychvstaní
Lebo tí, čo vstanú z mŕtvych, ani sa neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebesiach. (Marek 12, 25)
Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Marek 12, 27)
 • Suma zákona
Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29) Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30) Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 31) Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. (Marek 12, 28-31)
Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať. (Marek 12, 34)
 • Obeť chudobnej vdovy
Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. 42) Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. 43) Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. 44) Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok. (Marek 12, 41-44)
 • Znamenie konca
Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6) Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. (Marek 13, 5-6)
Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8) Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9) Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10) Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11) A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12) Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. (Marek 13, 7-12)
A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Marek 13, 13)
Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. 20) A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. (Marek 13, 19-20)
A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! – neverte. (Marek 13, 21)
Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. (Marek 13, 22)
 • Príchod Syna človeka
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32) O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. (Marek 13, 31-32)
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. (Marek 13, 33)
 • Výstraha Petrovi
Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. (Marek 14, 27)
Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! 30) Ježiš mu povedal: Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. 31) On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. (Marek 14, 29-31)
 • Po Ježišovom vzkriesení
Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Marek 16, 15)
Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. (Marek 16, 16)
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, 18) hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. (Marek 16, 17-18)