Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Úvod
Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2) až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, 3) ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom. (Skutky 1, 1-3)
 • Posledný príkaz a posledné zasľúbenie
Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8) ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Skutky 1, 7-8)
 • Vstúpenie
hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Skutky 1, 11)
 • Zoslanie Ducha Svätého
Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2) Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3) I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4) a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Skutky 2, 1-4)
 • Petrova reč
A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. (Skutky 2, 21)
Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. (Skutky 2, 32)
 • Účinky Petrovej reči
I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. (Skutky 2, 38)
 • Peter a Ján pred židovskou radou
A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. (Skutky 4, 12)
Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha! (Skutky 4, 19)
Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Skutky 4, 20)
 • Modlitba veriacich
Keď to títo počuli, jednomyseľne zvolali k Bohu povzneseným hlasom: Pane, Ty si [Boh, ktorý] stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. (Skutky 4, 24)
Ty si hovoril Duchom Svätým ústami svojho služobníka Dávida, nášho otca: Prečo sa búrili národy a ľudia zmýšľali daromné veci? (Skutky 4, 25)
 • Znamenia apoštolov
takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich. (Skutky 5, 15)
Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi – a všetci boli uzdravovaní. (Skutky 5, 16)
 • Apoštolovia znova pred židovskou radou. Gamaliel
Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Skutky 5, 29)
Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa; 39) ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho; (Skutky 5, 38-39)
Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. (Skutky 5, 41)
 • Štefanova obrana
Nebesá sú mi trónom a zem podnožím; aký mi teda vystavíte dom, – hovorí Pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? 50) Či to všetko neurobila moja ruka? (Skutky 7, 49-50)
Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy. (Skutky 7, 51)
 • Saulovo obrátenie
Ale [ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal:] Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. (Skutky 9, 6)
Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9) A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. (Skutky 9, 8-9)
 • Korneliovo videnie
Len čo anjel, ktorý hovoril k nemu, odišiel, zavolal si (Kornelius) dvoch zo sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, čo stále boli pri ňom, 8) vyrozprával im všetko a poslal ich do Joppy. (Skutky 10, 7-8)
 • Peter v dome Korneliovom
Na druhý deň prišli do Cezarey. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. (Skutky 10, 24)
Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa 41) nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. (Skutky 10, 40-41)
O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. (Skutky 10, 43)
 • Peter podáva správu o pokrstení pohanov
Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3) a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. (Skutky 11, 2-3)
Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. (Skutky 11, 10)
 • Počiatky kresťanstva v Antiochii
a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup, a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. (Skutky 11, 26)
Jeden z nich, menom Agabos, povstal a oznamoval mocou Ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Tento hlad aj nastal za Klaudia. (Skutky 11, 28)
 • Podivné vyslobodenie Petrovo
Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať, 14) a ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. 15) Oni jej však povedali: Blázniš! Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali: Je to jeho anjel. (Skutky 12, 13-15)
 • V Pisidskej Antiochii
potom asi štyristopäťdesiat rokov dával im sudcov až po proroka Samuela, (Skutky 13, 20)
Lebo obyvatelia jeruzalemskí a ich poprední mužovia Ho nepoznali a tým, že Ho odsúdili, naplnili reči prorocké, ktoré čítavame každú sobotu, (Skutky 13, 27)
Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, 39) je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. (Skutky 13, 38-39)
Na druhú sobotu zišlo sa temer celé mesto, aby počúvali slovo Božie. (Skutky 13, 44)
Lebo tak nám prikázal Pán: Položil som Ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme. (Skutky 13, 47)
Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. (Skutky 13, 48)
 • V Ikónii
I rozdvojili sa obyvatelia mesta: jedni boli so Židmi, iní s apoštolmi. (Skutky 14, 4)
 • V Lystre
Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, Hermesom. (Skutky 14, 12)
 • V Derbe
utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. (Skutky 14, 22)
 • Apoštolský konvent
Ale povstali niektorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vyhlásili, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali zákon Mojžišov. 6) Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom. (Skutky 15, 5-6)
Po dlhých hádkach povstal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh oddávna vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli evanjelium a aby uverili. (Skutky 15, 7)
Keďže sme počuli, že niektorí z nás, hoci sme im to nekázali, znepokojili vás svojimi rečami a poplietli vám mysle, (Skutky 15, 24)
Duch Svätý a my sme sa rozhodli neukladať vám nijaké iné bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: (Skutky 15, 28)
 • Druhá cesta Pavlova. Pavel sa rozíde s Barnabášom
Povstal teda rozpor medzi nimi, takže sa rozišli. Barnabáš vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. (Skutky 15, 39)
 • V Troade
Potom prešli Frýgiou a Galáciou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. 7) Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil. (Skutky 16, 6-7)
Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám! 10) Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium. (Skutky 16, 9-10)
 • Pavel a Sílas zbičovaní a uväznení
vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31) Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Skutky 16, 30-31)
 • V Tesalonike
Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílovi, aj spomedzi bohabojných Grékov veľmi mnohí a z popredných žien nemálo. 5) Ale Židia, plní žiarlivosti, pribrali si niekoľko podliakov z ulice, urobili poplach, vzbúrili mesto, napadli dom Jasonov a hľadali ich, aby ich vyviedli pred ľud. (Skutky 17, 4-5)
 • V Aténach
Všetci Aténčania totiž, aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. (Skutky 17, 21)
 • Pavlova reč na Areopágu
Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných 25) a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. (Skutky 17, 24-25)
On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, 27) aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, 28) lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. (Skutky 17, 26-28)
 • V Korinte
(Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim 3) a že bol toho istého remesla – robili totiž stany – zostal u nich a pracovali. (Skutky 18, 2-3)
I zostal tam rok a šesť mesiacov a vyučoval medzi nimi slovu Božiemu. (Skutky 18, 11)
 • Pavel sa vracia do Antiochie
Pavel zostal tam ešte mnoho dní; potom sa rozlúčil s bratmi a plavil sa do Sýrie spolu s Priscillou a Akvilom, keď si v Kenchreách dal ostrihať hlavu, lebo dal sľub. (Skutky 18, 18)
 • Pavel v Efeze
Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviedčajúc ich o kráľovstve Božom. 10) To trvalo dva roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci. (Skutky 19, 8, 10)
A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, 12) takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich. (Skutky 19, 11-12)
Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy? (Skutky 19, 15)
 • Vzbura v Efeze
Jedni kričali tak, druhí inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma-vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. (Skutky 19, 32)
 • V Troade. Eutychos
Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel, lebo na druhý deň mal už odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci. (Skutky 20, 7)
 • V Miléte. Starší z Efezu
Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. (Skutky 20, 24)
Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. 29) Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. 30) Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. (Skutky 20, 28-30)
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými. (Skutky 20, 32)
Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. (Skutky 20, 35)
 • Z Milétu do Cézarey
Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho. 9) Ten mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali. (Skutky 21, 8-9)
 • Agabovo proroctvo
Ale Pavel odpovedal: Čo nariekate a kormútite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. (Skutky 21, 13)
 • Pavlova reč k ľudu
Tu mi povedal: Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst, 15) pretože pred všetkými ľuďmi budeš Jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. 16) Čo teraz už váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, umy sa z hriechov a vzývaj Jeho meno! (Skutky 22, 14-16)
 • Pavel pred Felixom
Zistili sme totiž, že tento muž je ako mor, po celom svete vyvoláva vzbury medzi Židmi a je vodcom nazaretskej sekty. (Skutky 24, 5)
 • Príchod do Ríma
Po troch mesiacoch plavili sme sa zase na alexandrijskej lodi, ktorá zimovala tam na ostrove a mala značku Blížencov. (Skutky 28, 11)
Odtiaľ až na námestie Apiovo a k Trom krčmám prišli nám naproti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol odvahu. (Skutky 28, 15)
 • Pavel v Ríme
Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. 25) A keďže neboli jednomyseľní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal (toto) jedno slovo: Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša (Skutky 28, 24-25)
Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. (Skutky 28, 28)