Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Posledný príkaz a posledné zasľúbenie
Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8) ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Skutky 1, 7-8)
 • Vstúpenie
Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Skutky 1, 11)
 • Petrova reč
A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. (Skutky 2, 21)
Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. (Skutky 2, 32)
 • Účinky Petrovej reči
Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. (Skutky 2, 38)
 • Peter a Ján pred židovskou radou
A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. (Skutky 4, 12)
Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Skutky 4, 20)
 • Modlitba veriacich
Prečo sa búrili národy a ľudia zmýšľali daromné veci? (Skutky 4, 25)
 • Apoštolovia znova pred židovskou radou. Gamaliel
Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Skutky 5, 29)
… a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. (Skutky 5, 41)
 • Štefanova obrana
Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy. (Skutky 7, 51)
 • V Pisidskej Antiochii
Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, 39) je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. (Skutky 13, 38-39)
Lebo tak nám prikázal Pán: Položil som Ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme. (Skutky 13, 47)
 • V Derbe
Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. (Skutky 14, 22)
 • Pavel a Sílas zbičovaní a uväznení
Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31) Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Skutky 16, 30-31)
 • Pavlova reč na Areopágu
Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných 25) a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. (Skutky 17, 24-25)
On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, 27) aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, 28) lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. (Skutky 17, 26-28)
 • V Miléte. Starší z Efezu
Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. (Skutky 20, 24)
Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. 29) Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. 30) Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. (Skutky 20, 28-30)
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými. (Skutky 20, 32)
Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. (Skutky 20, 35)
 • Agabovo proroctvo
Ale Pavel odpovedal: Čo nariekate a kormútite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. (Skutky 21,13)
 • Pavlova reč k ľudu
Tu mi povedal (Ananiáš): Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst, 15) pretože pred všetkými ľuďmi budeš Jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. 16) Čo teraz už váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, umy sa z hriechov a vzývaj Jeho meno! (Skutky 22, 14-16)
 • Pavel v Ríme
Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. (Skutky 28, 28)