Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Stavba chrámu a jeho zariadenie
Šalamún začal stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Mórijá, kde sa Hospodin zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid určil na humne Jebúsejca Ornána. (2 kroník 3, 1)
 • Šalamúnova modlitba
Ty vyslyš z nebies, z miesta, kde prebývaš, a odpusť! Odplať každému pod ľa jeho konania tak, ako spoznáš jeho srdce. Veď jedine Ty poznáš srdcia ľudských synov. (2 kroník 6, 30)
 • Obeť Šalamúna a ľudu
Kráľ Šalamún obetoval ako zábitnú obeť dvadsaťdvatisíc kusov hovädzieho dobytka a stodvadsaťtisíc oviec. Tak posvätil kráľ i všetok ľud Boží dom. (2 kroník 7, 5)
 • Božia odpoveď na Šalamúnovu modlitbu
Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, 14) ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim. (2 kroník 7, 13-14)
Ak sa však odvrátite a opustíte moje ustanovenia a prikázania, ktoré som vám predložil, ak odídete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 20) vyhubím vás zo svojej zeme, ktorú som vám dal. A tento dom, ktorý som posvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre a urobím z neho príslovie a predmet posmechu pre všetky národy. (2 kroník 7, 19-20)
 • Šalamúnovo bohatstvo a sláva
Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. (2 kroník 9, 22)
 • Ásova vláda
Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. (2 kroník 15, 2)
Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. (2 kroník 16, 9)
V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Ása veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. (2 kroník 16, 12)
 • Jóšáfátova vláda
Keď sa mu na cestách Hospodinových zvýšila odvaha, odstránil z Judska aj výšiny a ašéry. (2 kroník 17, 6)
 • Jóšáfát
Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá naveky. (2 kroník 20, 21)
 • Amacja
Choď len sám a pusť sa smelo do boja! Inak ti Boh dá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. (2 kroník 25, 8)
 • Uzzija
Kým hľadal Hospodina, Boh mu prial úspech. (2 kroník 26, 5)
Ale keď zmocnel, spyšnelo mu srdce k záhube. (2 kroník 26, 16)
 • Ácház
Uvažoval: Keďže bohovia sýrskych kráľov svojim pomohli, budem im obetovať, aby mi pomáhali. (2 kroník 28, 23)
 • Vyhlásenie paschy
Veď milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite. (2 kroník 30, 9)
 • Objavenie knihy zákona
Po všetky jeho dni sa neuchýlil od Hospodina, Boha svojich otcov. (2 kroník 34, 33)