Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Súd nad Samáriou
Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho mesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. 4) Vrchy sa rozplývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. (Micheáš 1, 3-4)
 • Proti násilníckym boháčom
Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. 2) Dychtia po poliach a uchvacujú ich, po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. (Micheáš 2, 1-2)
 • Reč nepriateľov pravého proroka
Keby niekto bežal za vetrom, a hovoril by lož: Budem vám kázať o víne a opojnom nápoji – to by bol kazateľ pre tento ľud! (Micheáš 2, 11)
 • Proti lživým prorokom
Takto vraví Hospodinproti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí – ak majú čo hrýzť zubami – volajú: Pokoj! Ale svätú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. 6) Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. 7) Vtedy sa zahanbia jasnovidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. (Micheáš 3, 5-7)
 • Predpoveď záhuby Sionu
Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte, 10) ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. 11) Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane. 12) Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny. (Micheáš 3, 9-12)
 • Mesiáš z Betlehema
Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. (Micheáš 5, 1)
 • Očista zvyšku Jákobovho
Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov ako lev medzi divými zvieratmi a ako mladý lev v stáde oviec: ak prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. (Micheáš 5, 7)
 • Božie požiadavky
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. (Micheáš 6, 8)
 • Hrozby klamárom
Budeš jesť, ale sa nenasýtiš, a ostaneš naďalej hladný, keď si aj odložíš nabok, nič nezachrániš, a čo zachrániš, vydám napospas meču. (Micheáš 6, 14)
Budeš siať, ale žať nebudeš, vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš, vytlačíš aj mušt, a víno piť nebudeš. (Micheáš 6, 15)
 • Nárek nad mravnou skazou
Vymizli zbožní z krajiny; niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. 3) Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali; knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby; tak prevracajú právo. 4) Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako tŕňový plot. Nastal deň tvojho trestu; teraz bude zmätok medzi nimi. (Micheáš 7, 2-4)
Neverte blížnemu; nedôverujte priateľovi! Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. (Micheáš 7, 5)
Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci. (Micheáš 7, 6)
 • Nádej na Božiu milosť
Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. (Micheáš 7, 7)
Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. 9) Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok. 10) Potom uvidí moja nepriateľka, a hanba pokryje tú, čo mi hovorila: Kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej; teraz bude pošliapaná sťa blato na uliciach. (Micheáš 7, 8-10)
 • Prosba o zahanbenie národov
Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. 19) Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. (Micheáš 7, 18-19)