Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Nový podnet k stavbe
Vtedy prorokovali prorok Aggeus a Zachariáš, syn Iddov, proroci, Židom v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý je nad nimi. (Ezdráš 5, 1)
  • Výnos kráľa Artaxerxa
Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi-zákonníkovi Ezdrášovi, znalcovi prikázaní Hospodinových, jeho ustanovení pre Izrael: (Ezdráš 7, 11)
Nad každým, kto by neplnil zákon tvojho Boha a zákon kráľov, má sa vyniesť prísny súd buď na smrť, buď do vyhnanstva, buď na peňažitú pokutu, alebo do väzenia. (Ezdráš 7, 26)
  • Príprava na cestu
lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali pred nepriateľmi na ceste, veď sme povedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú. (Ezdráš 8, 22)
Ľudu je mnoho a je doba dažďov. Nevydržíme stáť von. Nie je to práca na jeden, dva dni, veď sme mnohonásobne prestúpili tento zákaz. (Ezdráš 10, 13)