Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Slovo u Boha
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. (Ján 1, 1)
Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. (Ján 1, 3)
V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5) To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. (Ján 1, 4-5)
 • Slovo vo svete
Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10) Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. (Ján 1, 9-10)
Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. (Ján 1, 11)
Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13) ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Ján 1, 12-13)
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. (Ján 1, 14)
Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. (Ján 1, 16)
Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. (Ján 1, 17)
Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil. (Ján 1, 18)
 • Prvé svedectvo Jána Krstiteľa
Vyznal a nezaprel. (Ján 1, 20)
 • Prví učeníci Ježišovi
Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. (Ján 1, 51)
 • Vyčistenie chrámu
Horlenie za Tvoj dom ma zožiera. (Ján 2, 17)
 • Ježiš a Nikodém
Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. (Ján 3, 3)
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. (Ján 3, 5)
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. (Ján 3, 6)
Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. (Ján 3, 8)
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3, 16)
Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. (Ján 3, 17)
Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. (Ján 3, 18)
A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. (Ján 3, 19)
Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. (Ján 3, 20)
Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. (Ján 3, 21)
 • Posledné svedectvo Jána Krstiteľa
On musí rásť, a ja sa umenšovať. (Ján 3, 30)
Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými 32) a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo. (Ján 3, 31-32)
Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. (Ján 3, 33)
Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti. (Ján 3, 34)
Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. (Ján 3, 36)
 • Ježiš a Samaritánka
Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. (Ján 4, 24)
Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. (Ján 4, 34)
 • Uzdravenie syna kráľovského úradníka
I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. (Ján 4, 48)
 • Ježiš – sudca a darca života
Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. (Ján 5, 19)
Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. (Ján 5, 23)
Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Ján 5, 24)
Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť. (Ján 5, 25)
Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe (Ján 5, 26)
Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29) a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. (Ján 5, 28-29)
Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, kto ma poslal. (Ján 5, 30)
 • Svedectvá o Ježišovi
Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. 40) Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. (Ján 5, 39-40)
Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. (Ján 5, 43)
Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? (Ján 5, 44)
 • Ľud žiada znamenia
Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. (Ján 6, 29)
 • Ježiš – chlieb života
Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Ján 6, 35)
Aj ste ma videli, a neveríte. (Ján 6, 36)
Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6, 40)
Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6, 44)
Kto verí [vo mňa], má večný život. (Ján 6, 47)
Ja som chlieb života. (Ján 6, 48)
Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. (Ján 6, 51)
Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe. (Ján 6, 53)
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6, 54)
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. (Ján 6, 55)
Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. (Ján 6, 56)
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. (Ján 6, 57)
 • Ježišova tvrdá reč a jej účinky
Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? (Ján 6, 60)
Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. (Ján 6, 63)
Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. (Ján 6, 64)
Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69) a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. (Ján 6, 68-69)
 • Ježišova cesta na slávnosti stánkov
Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. (Ján 7, 7)
 • Ježiš vyučuje v chráme
Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. (Ján 7, 16)
Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. (Ján 7, 18)
Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. (Ján 7, 24)
 • Úklady farizejov proti Ježišovi
Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. (Ján 7, 38)
 • Cudzoložnica
Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. (Ján 8, 7)
 • Ježiš – svetlo sveta
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. (Ján 8, 12)
 • Hádka so Židmi o Ježišovom božstve
Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. (Ján 8, 31)
A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Ján 8, 32)
Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. (Ján 8, 34)
Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. (Ján 8, 36)
Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. (Ján 8, 47)
Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. (Ján 8, 51)
 • Uzdravený a Ježiš
Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. (Ján 9, 39)
Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva. (Ján 9, 41)
 • O dobrom pastierovi
Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. (Ján 10, 9)
Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. (Ján 10, 11)
 • Ježiš na slávnostiach posvätenia chrámu
Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28) Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. (Ján 10, 27-28)
 • Ježiš vzkriesil Lazára
Ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohto sveta, 10) ale ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nieto v ňom svetla. (Ján 11, 9-10)
Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, 26) a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? (Ján 11, 25-26)
 • Ježišov vstup do Jeruzalema
A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním! (Ján 12, 19)
 • Grécki prozelyti chcú vidieť Ježiša
Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. (Ján 12, 25)
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. (Ján 12, 26)
 • Židovská nevera
Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý ma poslal, 45) a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. (Ján 12, 44-45)
Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. (Ján 12, 46)
Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. (Ján 12, 47)
Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. (Ján 12, 48)
Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť, 50) a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec. (Ján 12, 49-50)
 • Umývanie nôh
Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal. (Ján 13, 20)
 • Prikázanie lásky
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. (Ján 13, 34)
Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. (Ján 13, 35)
 • Pán potešuje učeníkov
Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! (Ján 14, 1)
Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14, 6)
Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 13) a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. (Ján 14, 12-13)
 • Zasľúbenie Ducha-Radcu
Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16) A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17) Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. (Ján 14, 15-17)
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. (Ján 14, 21)
Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. (Ján 14, 23)
Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. (Ján 14, 24)
Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Ján 14, 26)
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! (Ján 14, 27)
 • Ježiš – vínny kmeň
Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. 2) Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Ján 15, 1-2)
Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. (Ján 15, 4)
Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. (Ján 15, 5)
Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria; 7) ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám. (Ján 15, 6-7)
Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. (Ján 15, 8)
Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. (Ján 15, 9)
Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. (Ján 15, 10)
To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. (Ján 15, 12)
Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. (Ján 15, 13)
Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. (Ján 15, 16)
Prikazujem vám, aby ste sa milovali. (Ján 15, 17)
 • Nenávisť sveta
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. (Ján 15, 18)
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. (Ján 15, 19)
Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. (Ján 15, 20)
Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. (Ján 15, 22)
Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. (Ján 15, 23)
Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, 27) a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. (Ján 15, 26-27)
Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. (Ján 16, 2)
 • Zasľúbenie Ducha Svätého
Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8) A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9) o hriechu, že neveria vo mňa; 10) o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11) a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. (Ján 16, 7-11)
Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14) On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15) Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. (Ján 16, 13-15)
 • Ježišov odchod a príchod
Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. (Ján 16, 21)
Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24) Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. (Ján 16, 23-24)
 • Koniec Ježišovho lúčenia
Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. (Ján 16, 33)
 • Ježišova arcipastierska modlitba
A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. (Ján 17, 3)
Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda. (Ján 17, 17)
 • Peter zapiera Ježiša. Ježiš pred veľkňazmi
Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? (Ján 18, 23)
 • Ježiš pred Pilátom
Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. (Ján 18, 37)
 • Ježiš a Tomáš
Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. (Ján 20, 29)
 • Dokončenie
A je ešte mnoho iného, čo Ježiš učinil. A keby sa všetko dopodrobna malo popísať, myslím, ani svet by nestačil na knihy, ktoré by sa dali napísať. (Ján 21, 25)