Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Dávidov chválospev
Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! (1 kroník 16, 8)
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. (1 kroník 16, 34)
  • Dávidov odkaz o stavbe chrámu
Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; ale ak Ho opustíš, zavrhne ťa navždy. (1 kroník 28, 9)
  • Dávidova ďakovná modlitba
Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. (1 kroník 29, 11)
Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. (1 kroník 29, 13)
  • Dávidova smrť
Dávid, syn Izajov, kraľoval nad celým Izraelom. 27) V Izraeli vládol štyridsať rokov. V Chebróne vládol sedem rokov a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov. 28) Zomrel v peknej starobe, sýty vekom, bohatstvom a úctou. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún. (1 kroník 29, 11)