Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Apoštol Pavol a Timoteos píše tento list kresťanom vo Filipis.
 • Apoštolova vďaka
A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. (Filipským 1, 6)
A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, 10) aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, 11) naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. (Filipským 1, 9-11)
 • Pavlovo väzenie
Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13) a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista, 14) a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 15) Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. (Filipským 1, 12-15)
Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. (Filipským 1, 18)
Lebo mne žiť je Kristus, a umrieť zisk. 22) Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. 23) Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24) ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. (Filipským 1, 21-24)
 • Vernosť bez strachu
Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení. (Filipským 1, 28)
Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho. (Filipským 1, 29)
 • Láska a pokora
Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2) naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3) nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4) a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. (Filipským 2, 1-4)
Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10) aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11) a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. (Filipským 2, 9-11)
 • Vernosť a čistota
A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. (Filipským 2, 12)
Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. (Filipským 2, 13)
Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15) aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. (Filipským 2, 14-15)
 • Timoteos a Epafroditos
Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, 21) lebo všetci ostatní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. (Filipským 2, 20-21)
 • Proti falošným učiteľom
Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. (Filipským 3, 1)
Dajte pozor na nestydatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriezku. (Filipským 3, 2)
 • Apoštolova chvála v Kristovi
Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8) A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9) a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10) aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11) aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. 12) Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13) Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14) cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15) Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. 16) Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli. (Filipským 3, 7-16)
 • Dobrý a zlý príklad
Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. 18) Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho: 19) ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. (Filipským 3, 17-19)
Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21) On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu. (Filipským 3, 20-21)
 • Napomenutia
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! (Filipským 4, 4)
Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. (Filipským 4, 5)
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4, 6-7)
Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (Filipským 4, 8)
Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. (Filipským 4, 9)
 • Apoštol ďakuje za pomoc
Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. (Filipským 4, 12)
Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Filipským 4, 13)