Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Nevernosť Izraela
Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. 11) Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a slúžili baalom. 12) Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im, a tak hnevali Hospodina. 13) Keď opustili Hospodina a slúžili Baalovi a aštartám, 14) vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ho do rúk plieniteľom, ktorí ich plienili, a odovzdal ich do rúk okolitým nepriateľom, takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi. 15) Kedykoľvek vytiahli, ruka Hospodinova v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a ako im prisahal; i dostali sa do veľkej úzkosti. 16) Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. 17) No ani svojich sudcov neposlúchali, ale oddávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, poslušní prikázaniam Hospodinovým. Nepočínali si tak. 18) Keď im Hospodin vzbudil sudcov, Hospodin bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Hospodin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. 19) Ale akonáhle sudca zomrel, znova konali horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Neupustili od svojich skutkov a od tvrdohlavého počínania. 20) I vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a On hovoril: Pretože tento národ prestúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich otcom, a neposlúchli môj hlas, 21) ani ja nevyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Józua pri svojej smrti zanechal, 22) a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či sa budú pridŕžať ciest Hospodinových a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. 23) Tak ponechal Hospodin tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nedal ich Józuovi do rúk. (Sudcov 2, 10-23)
  • Deborina pieseň
Ale tí, ktorí Ho milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile. (Sudcov 5, 31)
  • Midjánci sužujú Izrael
Povedal som vám: Ja som Hospodin, váš Boh; neuctievajte bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma nepočúvali. (Sudcov 6, 10)
  • Ammónci utláčajú Izrael
Izraelci opäť volali k Hospodinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili baalom. 11) Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammónci, Filištínci,12Sidónci, Amálékovci a Midjánci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. 13) No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. 14) Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili! Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. 15) Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. 16) Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy Ho bieda Izraela dojala. (Sudcov 10, 10-16)
  • Samson a Delíla
Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na smrť, 17) otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. (Sudcov 16, 16-17)
  • Strašný čin Gibejcov
Ale oní ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu, a oni ju poznali, a celú noc až do rána ukájali svoje chúťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory. (Sudcov 19, 25)