Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
 • Obsadenie Kanaánu. Boje Júdu a Šimeóna
Keď sa Adóníbezek dal na útek, prenasledovali ho, chytili a odťali mu palce na rukách a na nohách. 7) Vtedy povedal Adóníbezek: Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách a na nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi odplatil Hospodin. Keď ho odviedli do Jeruzalema, tam zomrel. (Sudcov 1, 6-7)
Júda vytiahol proti Kanaáncom, ktorí bývali v Chebróne – Chebrón sa predtým volal Kirjat-Arba. Porazil Šéšaja, Achímana a Talmaja. (Sudcov 1, 10)
Hospodin bol s Júdom, a ten zabral pohorie; obyvateľov údolia však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. (Sudcov 1, 19)
 • Józuova smrť
Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Józua a starší, ktorí prežili Józuu a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. (Sudcov 2, 7)
Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, zomrel vo veku stodesať rokov. (Sudcov 2, 8)
 • Nevernosť Izraela
Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. 11) Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a slúžili baalom. 12) Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im, a tak hnevali Hospodina. 13) Keď opustili Hospodina a slúžili Baalovi a aštartám, 14) vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ho do rúk plieniteľom, ktorí ich plienili, a odovzdal ich do rúk okolitým nepriateľom, takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi. 15) Kedykoľvek vytiahli, ruka Hospodinova v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a ako im prisahal; i dostali sa do veľkej úzkosti. 16) Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. 17) No ani svojich sudcov neposlúchali, ale oddávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, poslušní prikázaniam Hospodinovým. Nepočínali si tak. 18) Keď im Hospodin vzbudil sudcov, Hospodin bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Hospodin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. 19) Ale akonáhle sudca zomrel, znova konali horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Neupustili od svojich skutkov a od tvrdohlavého počínania. 20) I vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a On hovoril: Pretože tento národ prestúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich otcom, a neposlúchli môj hlas, 21) ani ja nevyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Józua pri svojej smrti zanechal, 22) a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či sa budú pridŕžať ciest Hospodinových a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. 23) ; Tak ponechal Hospodin tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nedal ich Józuovi do rúk. (Sudcov 2, 10-23)

 • Cudzie národy medzi Izraelcami
Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán; 2) len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. (Sudcov 3, 1-2)
 • Otníél
Krajina mala štyridsať rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otníél zomrel. (Sudcov 3, 11)
 • Éhúd
Izraelci slúžili moábskemu kráľovi Eglónovi osemnásť rokov. 15) Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu: Éhúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moábskemu kráľovi, poplatok. (Sudcov 3, 14-15)
Len čo vyšiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. (Sudcov 3, 24)
Tak bol v ten deň pokorený Moáb pod moc Izraela a krajina mala pokoj na osemdesiat rokov. (Sudcov 3, 30)
 • Debora a Bárák
Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal deväťsto železných vozov a po dvadsať rokov tvrdo utláčal Izraelcov. (Sudcov 4, 3)
Vtedy Cheberova manželka Jáél pochytila stanový kolík a vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu. Tak zomrel. (Sudcov 4, 21)
 • Deborina pieseň
Spustli dediny v Izraeli, veru spustli, kým som nepovstala, ja Debora, kým som nepovstala ako matka v Izraeli. (Sudcov 5, 7)
Nech tak zahynú všetci Tvoji nepriatelia, Hospodine! Ale tí, ktorí Ho milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile. Potom krajina mala pokoj na štyridsať rokov. (Sudcov 5, 31)
 • Midjánci sužujú Izrael
Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom. (Sudcov 6, 1)
Hospodin poslal Izraelcom proroka, a ten im hovoril: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Ja som vás vyviedol z Egypta a z domu otroctva; (Sudcov 6, 8)
Povedal som vám: Ja som Hospodin, váš Boh; neuctievajte bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma nepočúvali. (Sudcov 6, 10)
 • Gideon sudcom
Gideon mu povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Kde sú všetky Jeho predivné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili: Hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Hospodin zavrhol a vydal Midjáncom do rúk. (Sudcov 6, 13)
 • Gideonova horlivosť za Hospodina
V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vytni! 26) A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, na výšine tohto vrchu, na vrchole tejto pevnosti. Potom vezmi druhého junca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vytneš. 27) Vtedy Gideon vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Hospodin; ale pretože sa bál domu svojho otca a ľudí mesta urobiť to vo dne, urobil to v noci. (Sudcov 6, 25-27)
 • Gideonovo víťazstvo nad Midjáncami
Gideon povedal Bohu: Ak chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si zasľúbil, 37) tak položím vlnené rúno na holohumnicu; ak bude rosa len na rúne, a zem dookola zostane suchá, spoznám, že chceš zachrániť Izrael mojou rukou, ako si zasľúbil. 38) Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včasráno vstal, postláčal rúno a vytlačil z neho celú čašu vody. 39) Nato Gideon povedal Bohu: Nech nevzbĺkne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz prehovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zostane len rúno suché a na zemi dookola nech je rosa. 40) Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zostalo suché, kým rosa pokrývala celú zem dookola. (Sudcov 6, 36-40)
Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov bol severne od neho, v údolí pri pahorku Móre. 2) Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midjáncov do rúk; Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila. (Sudcov 7, 1-2)
 • Gideonovo modlárstvo
Gideon spravil z toho efód a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním, a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. (Sudcov 8, 27)
Midjánci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala štyridsať rokov pokoj, kým žil Gideon. (Sudcov 8, 28)
 • Gideonovi synovia
Gideon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. (Sudcov 8, 30)
 • Rozkol medzi Abímelechom a Síchemcami
Keď Abímelech panoval tri roky nad Izraelom, 23) zoslal Hospodin zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu, takže občania Síchemu odpadli od Abímelecha, (Sudcov 8, 22-23)
 • Ammónci utláčajú Izrael
Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase; osemnásť rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom, v krajine Amorejcov v Gileáde. (Sudcov 8, 8)
Izraelci opäť volali k Hospodinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili baalom. 11) Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammónci, Filištínci, 12) Sidónci, Amálékovci a Midjánci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. 13) No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. 14) Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili! Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. 15) Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. 16) Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy Ho bieda Izraela dojala. (Sudcov 10, 10-16)
 • Jefte
Prečo ste im ich neodňali vtedy, keď Izrael býval tristo rokov v Chešbóne a v jeho osadách, v Aróére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu? (Sudcov 11, 26)
 • Jefteho sľub
Jefte dal Hospodinovi tento sľub: Ak mi vydáš Ammóncov do rúk, 31) ktokoľvek mi vyjde zo dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Ammóncov, bude patriť Hospodinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. 34) Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu; a hľa, práve mu vyšla jeho dcéra v ústrety s bubnami a tancujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; okrem nej nemal ani syna ani dcéru. 35) Keď ju uvidel, roztrhol si rúcho a povedal: Ach, dcéra moja! Hlboko si ma pokorila! Ty si sa musela stať príčinou môjho zármutku. 36) Ona mu odvetila: Otče môj, keď si dal slovo Hospodinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hospodin ti doprial vypomstiť sa na tvojich nepriateľoch Ammóncoch. 37) Potom povedala svojmu otcovi: Dopraj mi ešte toto: Ušetri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panenstvo, ja i moje priateľky. 38) On jej povedal: Choď! a prepustil ju na dva mesiace. Odišla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. 39) Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on jej splnil svoj sľub. Ona však muža nepoznala. Tak sa stalo zvykom v Izraeli: 40) Z roka na rok vychádzajú dcéry izraelské, aby štyri dni v roku žalostili nad dcérou Gileádovca Jefteho. (Sudcov 11, 30-31, 34-40)
 • Jefteho boj s Efrajimcami
rozkázali mu: Povedz Šibbólet! On povedal: Sibbólet, lebo to nevedel správne vysloviť; chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy štyridsaťdvatisíc Efrajimcov. (Sudcov 12, 6)
Jefte spravoval Izrael šesť rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste. (Sudcov 12, 7)
 • Ibcán, Élón a Ábdón
Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. 9) Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával z domu, a tridsať dcér priviedol svojim synom odinakiaľ. Spravoval Izrael sedem rokov. (Sudcov 12, 8-9)
Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élón. Spravoval Izrael desať rokov. (Sudcov 12, 11)
Po ňom spravoval Izrael Pireátončan Ábdón, Hillélov syn. 14) Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdievali na sedemdesiatich osliatkach. Spravoval Izrael osem rokov. (Sudcov 12, 13-14)
 • Samsonovo narodenie
Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a Hospodin ich vydal na štyridsať rokov do rúk Filištíncom. (Sudcov 13, 1)
Bol raz istý muž z Corey, z dánovskej čeľade, a volal sa Mánóach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. 3) Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal jej: Hľa, si neplodná a nerodíš; ale predsa počneš a porodíš syna. 4) Preto daj pozor a nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. 5) Lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy; lebo chlapec bude zasvätencom Božím od života matky, a on začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov. (Sudcov 13, 3-5)
Mánóach sa opýtal anjela Hospodinovho: Ako sa voláš? Budeme ťa uctievať, keď sa tvoje zasľúbenie splní. 18) Anjel Hospodinov mu odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je tajomné. (Sudcov 13, 17-18)
 • Samsonova svadba
Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných Filištíncov? Samson odpovedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. 4) Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti Filištíncom. V tom čase totiž panovali Filištínci nad Izraelom. (Sudcov 14, 3-4)
Na siedmy deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mesta mu povedali: Čo je sladšie ako med? A čo je mocnejšie ako lev? Ale on im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli moju hádanku. (Sudcov 14, 18)
 • Samson škodí Filištíncom
Boh otvoril priehlbeň v Lechí, takže vytryskla z nej voda. Keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil. Preto ju nazvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až podnes. A spravoval Izrael v časoch Filištíncov dvadsať rokov. (Sudcov 15, 19)
 • Samson a Delíla
Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na smrť, 17) otvoril jej celé srdce a povedal: Britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvätencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. (Sudcov 16, 16-17)
 • Samsonova pomsta a smrť
Nato prišli jeho bratia i všetci príbuzní, zdvihli ho, odniesli a pochovali medzi Coreou a Eštáólom v hrobe jeho otca Mánóacha. On spravoval Izrael dvadsať rokov. (Sudcov 16, 31)
 • Strašný čin Gibejcov
Starec povedal: Pokoj s tebou! Čokoľvek potrebuješ, bude na mojej starosti; na námestí nemôžeš nocovať. (Sudcov 19, 20)
Ale oní ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu, a oni ju poznali, a celú noc až do rána ukájali svoje chúťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory. (Sudcov 19, 25)